Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1942-11-06 / 45. szám

VU tfötduziifieH' A magyar hadsereg diadalmas oroszországi elő­revon ulása során egy kis faluba érkezik, ahol egy. politikai cserefogolyként Oroszországba került ma­gyar emberre találnak. A magyar honvédek lá­tására a húsz éve hazájától elszakadt paraszt lelkéltcn feltámad a Magyarország utáni vágy, a hazaszeretet és leányával együtt hazajön. Teljesen vissza tud helyez­kedni a magyar gondolkozásmódba, újra magyarrá lesz. De nem így a leányai ö magával hozta az orosz szelle­met, húsz évig nevelték a szovjetiskolák ban, anyja orosz nő volt, ő is az maradt. Hiába fűzi szerelem egy magyar őrvezetőhöz, mégis orosznak érzi magát, sőt kémkedik az orosz hadsereg javára... Az érdekes, izgalmas film fő­szerepét Hosszú Zoltán játssza kísérteties megjelenítő erővel. Leánya E«zenyi Olga, szerelmese pedig Nagy István. A család, amely negyedíziglen érzi meg, hogy egy tagja cl­­árulta a hazát (EBzenyl Olga, Hosszú Zoltán) Nagy István és Eszcnyi Olga a film egy drámai jelenetében (HunniS'tilm) Búcsú Oroszországtól... (Mily Gerö, Hoss/.n Zoltán és Kszenyl Olga) TARKABARKA Színházi körökben napok óta nagyhorderejű változásokról be­szélnek az egyik nagy magán­színház éleiében. Nevezetesen arról volna szó, hogy vitéz Bánky Róbert az Uj Magyar Színház művészeti igazgatója visszalép a színház művészeti igazgatásától és átadná helyét Papp Jenőnek, az ismert és nagyrabecsült írónak és kritikus­nak. A színház gazdasági veze­tése továbbra is Orosz Barna gaz­dasági igazgató kezében ma­radna, Papp Jenő helyettese pe­dig — mint végrehajtó szerv — vitéz Bánky Róbert öccse: Bánky Elemér lenne. A szenzációszám­­bamenő híresztelés nagy hullá­mokat, vert sgiphdzi körökben. Papp Jenő neve és presztízse, színmübírálói, rendkívüli éleslá­tása és judiciuma százszázalékos garancia arra, hogy a lehető legjobban és leghasznosabban és művészi szempontokból is kifo­gástalanul fog tudni dönteni a színház műsora tekintetében: A kombinációt a színészek és az írók egyaránt a lehető legna­gyobb bizalommal fogadják s a magunk részéről, mi is a jó ügy cs a jó elintézés iránti teljes bizalommal köszöntjiik a szín­házat és leendő igazgatóját a remélhetőleg minden zökkenő nélkül beálló változás alkalmá­ból. j|r. A Kék Dunában Festetlek Ernő gróf pompás fogásainak kastélyában elseje óta ebédre is szívesen látják a vendégeket. Vasárnap óta nemcsak este, ha­nem délben is zsúfolt a Kék Duna, amelyhez, — amint Hal­mos János% Operaházunk kitűnő művésze mondja — már Strauss János is írt muzsikát, mert hi­szen mi mást dicsőíthetne az tAn der schönen blauen blauen Donau...« * Nagykovácsi/ Ilona a követke­zők közléséré kért fel bennünket: »■Őszinte szeretettel köszönöm mindenkinek, aki kai onatlali küld hozzám és azt nekem ajánl­ja. Minden jó dalt szívesen ve­szek műsoromra. De mostanában annyi dalt kaptam, hogy ha min­det el akarnám énekelni, reggel­től estig sem futná időmből. Tartsunk hát eg_y-két hónapig szünetet, hogy a most műsoromon levő dalokkal foglalkozhassam."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék