Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1942-11-06 / 45. szám

VUtfötduziifieH" A magyar hadsereg diadalmas oroszországi elő­revon­ulása során egy kis faluba érkezik, ahol egy­ politikai cserefogolyként Oroszországba került ma­gyar emberre találnak. A magyar honvédek lá­tására a húsz éve hazájától elszakadt paraszt lelkéb­en feltámad a Magyarország utáni vágy, a hazaszeretet és leányával együtt hazajön. Teljesen vissza tud helyez­kedni a magyar gondolkozásmódba, újra magyarrá lesz. De nem így a leányai­s magával hozta az orosz szelle­met, húsz évig nevelték a szovjetiskolák­ban, anyja orosz nő volt, ő is az maradt. Hiába fűzi szerelem egy magyar őrvezetőhöz, mégis orosznak érzi magát, sőt kémkedik az orosz hadsereg javára... Az érdekes, izgalmas film fő­szerepét Hosszú Zoltán játssza kísérteties megjelenítő erővel. Leánya Eszenyi Olga, szerelmese pedig Nagy István. A család, amely negyedíziglen érzi meg, hogy egy tagja el­­árulta a hazát (Eszenyi Olga, Hosszú Zoltán) Búcsú Oroszországtól... (Mily Gerő, Hossz­ú Zoltán és Eszenyi Olga) Nagy István és Eszenyi Olga a film egy drámai jelenetében (Hunnie'film) TARKABARKA Színházi körökben napok óta nagyhorderejű változásokról be­szélnek az egyik nagy magán­színház életében. Nevezetesen arról volna szó, hogy vitéz Bánky Róbert az Új Magyar Színház művészeti igazgatója visszalép a színház művészeti igazgatásától és átadná helyét Papp Jenőnek, az ismert és nagyrabecsült írónak és kritikus­nak. A színház gazdasági veze­tése továbbra is Orosz Barna gaz­dasági igazgató kezében ma­radna, Papp Jenő helyettese pe­dig — mint végrehajtó szerv — vitéz Bánky Róbert öccse, Bánky Elemér lenne. A szenzációszám­­ba menő híresztelés nagy hullá­mokat, vert sgiphoizi körökben. Papp Jenő neve és presztízse, színműbírálói, rendkívüli éleslá­tása és judiciuma százszázalékos garancia arra, hogy a lehető legjobban és leghasznosabban és művészi szempontokból is kifo­gástalanul fog tudni dönteni a színház műsora tekintetében. A kombinációt a színészek és az írók egyaránt a lehető legna­gyobb bizalommal fogadják s a magunk részéről, mi is a jó ügy és a jó elintézés iránti teljes bizalommal köszöntjü­k a szín­házat és leendő igazgatóját a remélhetőleg minden zökkenő nélkül beálló változás alkalmá­ból. j­r. A Kék Dunában Festetlek Ernő gróf pompás fogásainak kastélyában elseje óta ebédre is szívesen látják a vendégeket. Vasárnap óta nemcsak este, ha­nem délben is zsúfolt a Kék Duna, amelyhez, — amint Hal­mos János­ Operaházunk kitűnő művésze mondja — már Strauss János is írt muzsikát, mert hi­szen mi mást dicsőíthetne az ien der schönen blauen blauen Donau...« * Nagykovácsi­ Ilona a követke­zők közlésére kért fel bennünket: »■Őszinte szeretettel köszönöm mindenkinek, aki kat­onad­alt küld hozzám és azt nekem ajánl­ja. Minden jó dalt szívesen ve­szek műsoromra. De mostanában annyi dalt kaptam, hogy ha min­det el akarnám énekelni, reggel­től estig sem futná időmből. Tartsunk hát eg­y-két hónapig szünetet, hogy a most műsoromon levő dalokkal foglalkozhassam."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék