Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1942-07-10 / 28. szám

Páger két új filmsztárja: Árpád Margit és Pelsőczy Irén Az a mozgalom, amely a magyar Hollywood gázsi-cápái ellen megindult, kezdi éreztetni ha­tását. Legújabban tervbevették egy magyar film elkészítését, melynek főszerepeire már nem a csilla­gászati számokat követelő pesti filmsztárokat sze­melték ki, hanem két szelídebb leheletű, de nagyon tehetséges, fiatal művésznővel fogják betölteni a film vezető szerepeit, Árpád Margittal és Pelsőczy Irénnel, a film művészi vezetését pedig, minthogy a story nagyon tetszik neki, a férfiszereplő Páger Antal tartotta fenn magának. A film címe : „Kiss tanító úr“, szer­zője : Kerecsendi Kiss Márton s egy bányavároska tanítójáról szól, akinek az életén két nő húzódik végig vörös fonálként, az egyik vörös fonál Árpád Mar­git, aki nemrégiben a „Gyur­­kovics fiúk“ című Herczeg-darab­­ban aratott meglepő sikert (ő játszotta a nemsokára bemutatásra kerülő „Házasság“ és „Kadett­­szerelem“ női főszerepeit is), a másik vörös fonál Pelsőczy Irén, akinek várható szép jövőjéről csak nemrégiben emlékezett meg külön cikkben a Film Színház Irodalom. Pelsőczy még nem is ugrott ki a plansra, de már neki is van filmmultja: szép szerepeket játszott a nem sokára bemutatásra kerülő „őrségváltás“ és „Férfihűség“ című filmekben. Páger Antal fogja játszani Kiss tanító úr szerepét, ó kötötte ki a pro­dukcióval szemben, hogy a két női főszerepre Árpádot és Pelsőczyt szerződtessék. Szóval Páger semmiféle sztár-cápához nem ragaszkodott, vállalta, hogy ezzel a két bájos és tehetséges színésznővel is sikert fog majd aratni. Esküszik a filmre és nem rejti véka alá azt a véleményét, hogy ez lesz a legnagyobb és legérdekesebb munkája, amit a magyar filmben eddig vállalt. Mind a két hölgyszereplő leányszerepet játszik a filmben, holott mindketten asszonyok. Árpád Margit Perényi László színművész és ugyancsak: filmsztár elvált felesége, Pelsőczy Irén pedig. Bozóky András gyarmatáru­importőr felesége. Árpád béke­beli, szolid aüspánlány-típus. Természetes, jókedélyű, vidám színésznő, aki fájdalmas módon elég későn jutott a magyar film­gyártásban szerephez. Nem volt cápa, tehát előbb sikert kellett teremtenie magának, — minden cápa-jelleg nélkül — hogy észre­vegyék és hogy számoljanak vele, számíthassanak reá. Ma már az a helyzet vele, hogy vannak bi­zonyos szerepek, ahol elsősor­ban őt veszik számításba és egé­szen bizonyos, hogy veleszületett ösztönös tehetségénél fogva rangos és kellemes film­színésznővé nőheti ki magát, aídnek mindig örülni fog a publikum, ha egy filmben látni fogja. Pelsőczy művésznő, aki most végezte Makay Margit iskoláját, s a napokban szerződött le a Bánky-színházakhoz (Budapesttől Szegedig és vissza) érzékeny és gyön­géd fiatal heroinatípus, — valahogyan Luise Rainer­­től Bajorig terjedő művészi skálán — róla persze még a beavatottakon kívül nem tudni semmit, neki még meg kell mutatnia, hogy mit tud, csak mi állítjuk sziklaszilárd meggyőződéssel, hogy büszkesége lesz a magyar színpadnak ... (e.z.) Bzszéltyetís a Mfyác Uaccy, Bauccaí is BUcce Btauckacd cd A bolgár színésziek legjava dolgozik szor­galmasan a Hunnia-filmgyárban bolgár rende­zőjükkel együtt. Nem akartuk munka közben zavarni a művészeket, tehát a (Jeliértben ke­restük fel őket. A film két kelve-: producere fogadott első­emeleti lakosztályukban. — A két főszereplő művésszel szeretnék be­szélni. akik Csortos és Somlai/ szerepét játsz­­szák a bolgár változatban. — Mindjárt megnézem, hogy szabadok-et — Kis cédulát vett elő. — Ez a napi beosztás — magyarázta barátságosan, mikor látta az isme­retlen betűkre szegezett, megdöbbent tekinte­­tünte't. A cédulán szépen, rendben a következő parancs áll: 13.30 b: ebéd a felső terra szón. 14.30 h: próba Nejarova művész­nő szobájában. 16.30-tól 18-ig ki-ki saját szobájá­ban pihen, de közben szerep­tanulás. 18 b: második próba. 19 b: vacsora. 21 h: mars az ágyba. Mi pont 16.30 és 18 óra kö­zött érkeztünk, tehát a művé­szek pihenésüket áldozták fel. — Kivel óhajt először beszélni, Harry Baúr­ral, vagy Pierre Blanchard-al? — (Fent említett megdöbbent tekintet.) De, a helyzet még rosz­­szabb lett, már ami a csodálkozást illeti. Az aj­tón kopogtattak és Pierre Blanchard lépett be, csak éppen bolgárul beszélt és Ivan Dimoff né­ven mutatkozott be. A hasonlóság valóban meglepő, [Midig ha ele­mezzük a két arcot, talán nem is találnánk ki­fejezetten egyforma vonásokat, de az ember így egészben, a mozgása, a nézése, a hangja, csodá­latosan egyezik a nagy francia művésszel. — Sok filmben játszott már? — Még egyáltalában nem játszottam, szá­momra a filmezés újdonság. A bolgár Nemzeti Színház színésze vagyok. l — Melyik a kedvenc (szerepe? — Nincs. Mert mindegyiket egyformán sze­retem. mint »anya gyermekét« — mondja moso­lyogva. — Legnagyobb sikerem talán Tolsztoj: »Bűn és bűnhödés« Raszkolnyikov-szerepében volt. — Látta-e hasonmását filmen ebben a sze-Stojan Kolaroff és Iván Dimoff repben? (Ki ne emlékeznék erre a nagyszerű ala­kításra.) — Láttam és bíráltam is. Véleményem sze­rint Pierre Blanchard nem egészen jól fogta fel szerepét, ö nem ismerheti az orosz lelket úgy, mint mi bolgárok. — Nehéz lehet ilyen megszakításokkal és össze-vissza sorrendben beleélni magát szerepébe, mint ahogy ez a filmezésnél szo­kásos ..'. — Igen, éppen ez az, amit még meg kell ta­nulnom. Nehéz munka lesz ez számomra annál is inkább, mert nekem sok idő kell, míg az eszem­mel felfogott szerep kapcsolatot kap a szívem­mel, a lelkemmel. Sokszor napokig kóborolnak az utcákon és ilyenkor se nem lá­tok, se nem hallok. Előfordult, hogy amikor Hamlet szerepét tanultam, egy rendőr — mert nem tudtam magam igazolni — bevezetett az őrszobára, Sze­rencsére a rendőrkapitány jó barátom volt, így hamar ki­szabadultam. »Harry Baur« ül most a val­latószékbe. Cchris+o Saratoff a neve, ősz a haja és huncut a szeme. Csortos szerepét játssza. — Még nem láttam magamat filmen, nagyon kíváncsi va­gyok, vájjon valóban hasonlitok-e Harry Buur-ra? . , -f, „tjoteár művészek szociális helyzete iránt érdeklődöm. fi} Bála Istennek, nagyon jól el vagyunk latva, nyugdíjintézményünk olyan mértékben gondoskodik öreg színészeinkről, hogy teljes ké­nyelemben élhetnek. Gyönyörű nyaralóink van­nak. a legszebb helyeken. Nagyon szépen gon­doskodik hazánk író, festő és szobrász: kollé­gáinkról, állami fizetést kapnak. — Hogy tetszenek a mi színészeink? — Csak a legnagyobb elragadtatással és el­ismeréssel nyilatkozhatunk. Filmről jól ismer­jük valamennyit. Nálunk most majdnem csak magyar filmeket játszanak. Szeleczky Zitának van nagy sikere, nagyon sajnáljuk, hogy mos­tanában olyan keveset látjuk. Utolsó kérdés. — Hogy tetszik Budapest? Egyszerre válaszolnak. — Mnogo e hubava Budapestet... (tessék ki­találni, hogy mit jelent). Pólya (Jogó Ki ne vállalná szívesen ezt a flörtöt? A zöld szemüveg mögül f i ámosolyogni' a tűző korongra és | engedni, hogy viszonzásul arany f sugaraival barnára csókolja a bőrt, — olyan szórakozás, amelyet minden nő szívesen vállal. Pedig ez a flört nem is olyan ártatlan... Kevesen tudják, hogy a napfény és a strandolás még a legzsíro­sabb arcot is erősen kiszárítja, hát rnég az érzékeny arcbőrt! Ezért húzódik nagyon sok arcbőr nyáron, — ezért lesz az arcbőr nagyon gyakran pergamentszerű, ami évekkel öregít mindenkit és ezért képződnek nyáron azok az apró mélyedések, amelyekből később a szarka lábak lesz nek. ez nem jelent különös veszedelmet, mert a bőr még tápanyagok bau gazdag, de később feltétlenül szük­séges olyan krém használata, amely a lebarnulást is biztosítja, de az arcbőr kiszáradását is meg­akadályozza. Ilyen a Hormocifh B. krém! Ezrek é6 ezrek használ­ják már ezt a nagyszerű készít­ményt, amelynek egy része percek alatt felszívódik, táplálja a bőr­sejteket és ezáltal megakadályozza a bőr kiszáradását és a szarkalá­bak keletkezését, míg a krém má­sik része a bőr felületén marad és a legszárazabb arcnak is hámlás és vörösödés nélkül biztosítja a gyors és egyenletes lebarnulást. Ezt a kettős és rendkívül fontos eredményt biztosítja minden nőnek a Hormocifh II! — 25 30 éves kor­ban . Vf is napozzon nyugodtan, Asszo­nyom! Testére használja a meg­szokott napolaját vasrv krémiét, de arcára mindig és kizárólag Hormocith B. krémet! Kapható szaküzletben. Egy tubus 4.55, ta­karéktubus 7.39. Magyarországi fő­raktár: Dr. Blitz drogéria, Buda­pest, Vilmos császár-út 23. Asz­­szonyom, a Hormocith B. nemcsak egyenletes barnaságot, hanem nyáron is jólápolt arcot, üde meg­jelenést, szépséget és sikert fog jelenteni önnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék