Film Színház Irodalom, 1944. január-április (7. évfolyam, 1-16. szám)

1944-02-10 / 7. szám

GIRAUDOUX Diplomata volt és sports­man. Egyikben a minisz­teri bársonyszékig, a má­sikban a csúcseredmé­nyekig jutott el. Azon­ban mindig csak írónak vallotta magát. Az is volt, korának egyik leg­­rangosabbja. Novella és regényíróként kezdte, de prózájának megejtő ritmusa és stílroman­­tikája mögött egy nem mindennapos költői temperamentum lírája izzott. Ez a »par excellence« költőiség még rideg propaganda­célzattal megírt műveiből is ellenálhatatlan erővel árad: a »Siegfried et le Limousin«­­ből ami pedig lényegében nem más, mint a francia német közeledésnek irodalmi síkon való kivetítése. Ekkor éri el népszerűségé­nek tetőfokát s a helyét Proust és Gide mellett jelölik ki. Az utóbbi években csak színműveken dol­gozott. Mintha ebben a műfajban találta volna meg igazi hangját: ötlettűzijátékai itt sziporkáznak a legfrappánsabban és irra­­cionalista játékos mondanivalójának a dráma klímája a legkedvezőbb. Ennek a korszaknak­ felejthetetlen remeklései: az »Undine«, az »Elektrát, a »Siegfrieds, a ,Jub­li« és a »Trójában nem lesz hábonyó, Giradoux-t a világirodalom legnagyobb drámaírói közé emeli. Halálakor benne nem csak az alkotó írót, a szellemes gondolkodót, a francia stílus felfrissítéjét gyászoljuk, hanem talán az utolsó európéért is: egy végleg kivesző ne­mes emberi magatartás szomorú hírmon­dóját .* Irodalmi körökben érdeklődéssel várnak egy regénykéziratot, amelynek szerzője nem más, mint Babits Mihálynak, a­­tolha­tatlan költőnek — nevelt lánya. A fiatal szerzőnő jelölt, mert tizenhatéves. * Petrovics Istvánt, — Petrovics Szvetiszláv unokaöccsét — aki eddig a filmszakmában szerzett érdemeket, most a Vígszínház se­gédrendezőjévé nevezték ki. A fiatalember mindössze tizenkilenc éves. * Luganoból kaptuk a hírt: Grete von Ur­banitzky, a nagysikerű svájci írónő, a­ki­nek nemrégiben jelent meg magyar fordí­tásban »Der grosse Traum« című regénye —, márciusban Magyarországra szándékozik jönni, hogy legújabb háborús tárgyú regé­nyének alakjait és levegőjét tanulmányozza. A bestseller írónő új regénye egy kémtör­­ténet körül bonyolódik, mely Romániában játszó­ dik és a regény egyik szereplője egy fiatal erdélyi arisztokrata. * Fiatalnak maradni, vagy nem maradni — ez itt a kérdést A választ a Hermocith­­B. krém adja meg, amely új hatóanyagával a tökéletes szépséget és a tartós fiatalságot jelenti még a száraz arcbőrnek is. * A múlt hét szombatján nagysikerű mű­vészestet rendeztek fiatal színészek és szininövendékek, nagyrészt Makay Margit tanítványai. Az estet Klinovszky László rendezte és konferálta, rendezőtársa pedig, Bőhm János, néhány Ady verset is szavalt. Rom­váry Gertrud, Lux Marietta és a szép­hangú Dékány Kálmán mellett igen biz­tató tehetség a szép Alberti Erzsébet grófnő, a bájos és komoly reményekre jogo­sító Pilissy Baba, a kedves Balogh Erzsi és a mulatságos ifj. Kutas Béla. A prózai szá­­mokat zenével tarkította Ilosvay Gusztáv együttese Váry Z­sóka hegedűművésznő és Vigyázó Éva, Babrik János gitárművész tanítványa. A Budapesten tartózkodó Müller Mária kamaraénekesnő a magyar főváros társasá­gának kedvence. Igen sok meghívást kap mindenüvé, amelyeknek a nagy művésznő természetesen nem mindig tud eleget tenni, mert próbája van az Operaházban. »A bolygó hollandi« legközelebbi felújításán Senta szerepét énekli. * Művészi színes miniatűr-arcképet készít beküldött fénykép alapján, stílusos keret­ben H. László Éva, Budapest, VI­, Vilmos császárral 7. V. em. 1. * Merész Gyula festőművész ezidőszerint dr. Tóth László főszerkesztről készít portrét. Merésznek van­­már egy irodalmi portréja abból az időből, amikor Voinovich Gézát mintázta meg.* Női kalapok Friedmannál, VI­, Király­­utca 10. Fiók nincs.* A Nemzeti Bábszínházban a héten pre­mier volt. A miniatűr műintézet Vaszary János »Angyalt vettem fenségül* című víg­­játékát mutatta be nagy sikerrel. Lázár Mária és Törzs Jenő egykori szerepét ez­úttal Vághy Panni és Kárpáti László mon­dották el. A darabot István Miklós alkal­mazta bábszínjátékra. BETEGEN Jaj ne nézz oly ijedten, nem vagyok még halott! Henceg a lázmérő, azért mutat nagyot! Ne kutass szememben, most fáradt szegény. Megtörte a munka, no meg a villanyfény! Tudom görnyedt a vállam, de oka oly egyszerű. Nem tornázom eleget, nem vagyok sportszerű! Lóg rajtam a ruha ! Hála Istennek! Nem kén koplalnom és mégis karcsú leszek! Hogy sápadt vagyok, könnyen meglehet, Csacsi aggódásod felidegesített! Add a zsebkendőm, megtörtöm a szemed, Hiszen Te előre elsiratsz engemet! Mosolyogj hát, legalább míg élek ... Aztán erős légy Drága, látod én sem félek! Kőhalmy Anikó* Dr. Imrédy Kálmán, a Máv­ elnöke leánya és unokája meglátogatására Portu­gáliába utazott. Imrédy Kálmán veje ugyanis a lisszaboni magyar köve­ség fő­­tisztviselője.* Svájci jelentés szerint Rachel Field, a nagysikerű­­Egy asszony három élete” író­nője Amerikában meghalt. Az illusztris írónő nemrég adta el utolsó regényének filmjogát ISMOO dolláért. * Csupa szikrázó humor, kifinomult böl­csesség és mulatságos fordulat az a remek kínai regény amelyet a napokban adott ki az Auróra »Virágos gyertyák« cím alatt. A regény a tizenhetedik századból szárma­zik, írója ismeretlen. * Mindenki ismerte a Belvárosban a Váci­utca elején levő espressót, illetve annak tu­lajdonos­nőjét, a szép Benedek Ilonát, aki a múlt héten minden »előzetes bejelentés« nélkül­i férjhez ment. Gróf Hogog György, az egyik nagy bank fő,tisztviselője vette feleségül. A fiatal párt sokan keresték fel gratulációjukkal.* Harangozó Gyula, az Operaház balett­mestere, Kolozsvárra utazott. Ő5 rendezte és tanította be Bartók Béla »Fából faragott királyfi« című táncjátékának kolozsvári előadásait és a címszerepeket is ő táncolta. YVETTE GUILBERT Elmondta: Medgyaszay Vilma Még színinövendék voltam, amikor elő­ször láttam. A Vígszínház iskolájába jár­tam és a második emeleti oldalerkélyről néztem végig társnőimmel az előadásokat. Yvette Guilbert Budapesten a Vígszínház színpadán lépett a közönség elé. Emlék­szem, első estjén (a többin is) ember ember hátán tolongott a jegyekért és a nézőtéren egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. Magas, karcsú, elegáns jelenég volt, téglavörös hajjal, koromfekete, hosszúszárú kesztyűben. Fiatal korában ugyanis mű­­virágkészítő volt, a sok dróttól tönkrement a­ keze. Felfedezője, egy cirkuszigazgató tanácsolta, hogy fekete kesztyűben lépjen a közönség elé. Előadási modorának fő jel­legzetessége a hallatlan közvetlenség volt. Utólér­hetet­len francia espri­t-vel társalgott a közönséggel az egyes számok közö­t, olyan »charme» volt benne, hogy az embe­rek nem gondoltak arra a konvenciós mondatra: »miért akar bennünket a mű­vésznő kitanítani__« Műsorának fő számai azok a régi, francia dalok voltak, amelye­ket folklorisztikus alapon ő maga gyűjtött, részben eredeti zenével. Ma is őrzöm több ilyen népdal-kötetét. De a szerzők verse­nyeztek jobbnál jobb dalokkal. Neki dolgo­zott Maurice Downey, Richepin, hiszen úgy énekelt, mint ahogy a gyöngyvirágok csi­lingelnek a mezőn. Sohasem felejtem el »Anyaszíve című sanszonját, aztán egy másik dalát, amelyben — ha jól emlékszem sitt a május —« volt a címe — egy öreg pap, majd egy gyermekkórus hangján énekelt. Amikor utoljára járt Budapesten, — mint idősebb hölgy — három-négy fiatal lánnyal lépett a pódiumra, akik m­ár kis kórus kísérték énekét, stílusosan. Egyszer filmen is láttam, a franciák »Faust” film­jében ő volt Márta alakítója. Yvette G­ul­­bert felejthetetlen nagy előadóművésznő és énekesnő volt! A »dizőz« szót (énekelve be­szélni... vagy beszélve énekelni) az ő fel­lépése óta alkalmazzák a mai értelemben a franciák...* Kriegs Rudolf — Ajtai Andor, aki estén­ként igazán jelentős sikerrel lép fel a »Fa­­tornyok" előadásain, igen jó magyar dal­­énekes is. A rádió felkérte A­jtait, hogy egy csokorravaló magyar dalt énekeljen el a stúdióban, viaszlemezre. Ajtai készségesen vállalkozott rá és mint halljuk, a műsor­­számot a jövő hónap elején halljuk majd mikrofonon át.* Orvosok ajánlják az arcbőr szárazságát megszüntető, fiatalságát visszaszerző Vitai krémet.* Keresztessy Mária, akinek már adták Bu­dapesten színdarabját is, most filmet tét. *Utohó felvonás* a film címe. * Vidéki hölgyek kozmetikusa: Kállay Ibolya, Rákóczi­ út 25. Tele­fon: 132—147. * Magyar irodalmi siker hírét közlik a svájci lapok: az európai hírű Albert Mül­ler Verlag kiadásában jelenik meg Ujváry Sándor »Karrier* című regénye. A kitűnő fiatal regényírónak az utolsó két esztendő­ben négy regénye jelent meg Budapesten: »dr. Talpig úriember«, »Plágium«, »Kar­rier*, és »Hajnali vadászat*. Újvári Sándor egyébként Dékány András »Gyár* című könyvéből forgatókönyvet irt és rövidesen megkezdik a forgatását. * Szemalatti zlánctalanítás. Vera kozme­tika, Népszínház-utca 22. át.i tori jr DANII LUKACS OPTIKA • FOTO • KINŐ SPECIALIS SZAKOZLETE n., Virt­urty-tér 6. Harmincad­», aartmn. Talafaa: 18-53-18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék