Film Színház Muzsika, 1959. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-23 / 4. szám

Akik már látták az „Üdü­lés pénz nélkül" című fil­met, bizonyára felismerik a fényképről a csinos Antonio alakítóját. Bemutatjuk őt ol­vasóin­kknak Neve: Antonio Cifarrello. 1930- ban született Nápolyban, Fi­lippo Cifarrello szobrász gyer­meke. Középiskolái elvégzése után beiratkozott az egyetem orvosi fakultására. Sportolás közben látta meg őt Raffiro olasz filmrendező, s leszer­­ződtette „A menyasszony nem öltözik fehérbe” című film­jéhez. Cisarrello, a Filmfőis­kola elvégzése után (1953) né­hány kisebb filmszerepet ka­pott. Első jelentős alakítását az „Afrika a tengerek alatt" című filmben nyújtotta Eb­ben a filmben tűnt fel Sophia Loren is. Cisarrello segédren­dezőként is működött (az ,,Eva Nera”-ban). Rendezői szenvedélyének máig is hó­dol. Nemrégiben Afrikában filmriportot készített. Felesé­ge: Marisa Giglio di dallese. * LEGUTÓBB KÉT AZONOS TARTALMÚ levelet kaptunk. Az egyiket „Zrínyi Ilona diákotthon” jeligével küld­ték, a másikat Nyúlásai Má­rta címezte KoSicé-ről. A diákotthon levélírói azt kér­dezik, magyarul beszéltek-e a „Szent Péter esernyője” cí­mű filmben a csehszlovák művészek, mert egyesek az ajkak mozgását figyelve erre esküsznek, mások kételked­nek benne. Nyúlásai Mária így ír: „A szájmozgásból­­a szlovák beszédre ismertünk, mégsem tudjuk elhinni, hogy a magyar színészek szlovákul beszéltek”. Pedig így volt. Legalább is ez alkalommal. A közös produkció sikeréért a magyar színészek szlovákul, a szlovák színészek viszont magyarul tanulták meg sze­repüket, hogy a legkisebb za­varó hatást (az anyanyelvtől eltérő alakmozgást) is elke­rüljék. A film forgatása után készült a szinkrongyárban, illetve Csehszlovákiában a tökéletes magyar és szlovák szinkron. Vitáznak a diákotthon la­kói azon is: Wibra Gyuri ál­mában megjelenő „Szent Pé­teré” azonos-e a film elején látottal, helyesebben ugyanaz a színész alakítja-e a két sze­repet? Nem! Az „első számú Szent Pétert”, aki Veronika fölé helyezi az ernyőt és Pat­tantyúst Karol L’Zachar Ál­lam-díjas, a másik Szent Pé­tert pedig Samuel Adamcik érdemes művész, a filmbeli öreg Müncz megszemélyesítő­je alakítja. * V. A. VÁC. Mátyás Mária ebben az évadban a Faust Margittát, az Eladott meny­asszonyban Masenykát, a Hoffmann meséiben Gianet­tót, a Carmenben Michaelát, a Peter Grimes-ben Ellen Or­­fordot énekli. Jelenleg Szu­­hony csehszlovák zeneszerző mai tárgyú operájának, az Örvény-nek címszerepére ké­szül. Bemutatását februárra tervezik. A művésznő tavasz­­szal a népi demokratikus or­szágokba megy hangverseny­körútra. * MOLNÁR VIKTOR, Buda­pest. Az egykori Robin Hood­­ot a néma­filmben Douglas Fairbanks alakította. * AIDA jeligére: Az „Aidi"­­ban Radamest Luciano della Marra játszotta, illetve éne­kelte. Közelebbi adatait, saj­nos, nem ismerjük. * TÜRELMETLEN jeligére, Budapest. Pável Kohout „Ilyen nagy szerelem” című drámá­jának filmváltozatát még csak most kezdték forgatni. Hogy látjuk-e a filmet? Re­méljük! A tehetséges író nem­rég fejezte be a lejtőre jutott fiatalokról írott másik forga­tókönyvét is. Címe: „Egy életre elítéltettek”. B. &V-N., Gödöllő: A két fogoly című Zilahy-regény filmváltozatában Bajor Gizi, Rajnai Gábor, Jávor Pál és Agai Irén alakították a fősze­repeket. Bemutatták 1933. Ja­nuár 1-án a Royal Apollóban és a Corsóban. A filmben Tolnay Klári nem játszott. * DANYI ESZTER: Szentmár­­tonkáta. A „Gyermekkori sze­­relem”-ben Ingrid (May Britt Nielsen) az iskolában Johann Olaf Valtin, a „Halál angya­la” című költeményét olvas­ta. Az elhangzott sorok nyers fordításban Így hangzanak: Kis verebekként éldegéltek Levélből rakva fészketek. Daloltak, s semmitől sem féltek Nem ismerve az életet. De fészketek, mely gyöngén tákolt Nem éli túl az első záport. Elnémul a dal, az élet mit ér? A boldog múlt már vissza sose tér. * HEMM ILONA, Villány: A „Berlini románc”-ban szerep­lő Uschit Annekatrin Burger személyesíti meg. A fiú neve a filmben Hans, játssza Ulrich Thein. A „Tengerparti találkozás"-ban Mill megsze­mélyesítője Maria Buschoff, míg Robi szerepét Werner Peters alakítja. Hogy mikor látjuk őket viszont a film­vásznon, egyelőre nem tud­juk. * OSZVALD FERENC, Baja. A filmcím-feliratok általában a filmgyárak rajzoló részle­gében készülnek. Kiválasztják a megfelelő betűtípust, hosz­­szú fekete szalagra fehér fes­tékkel megrajzolják a felira­tot. Felvételkor a szalagot húzzák a felvevőgép előtt, majd összemontírozzák a raj­zolt háttérrel, vagy a filmnek azzal a kockájával, amellyel a cselekmény kezdődik. A filmszakmában mindössze négy-öt em­ber rajzol címeket, rendszerint azok, akik a rajz­filmeket készítik. A Szinkron­gyárban Orbán Miklós, a Hunniában Tátrai László, a Budapest Filmstúdióban Sár­közi Endre és Horváth Zol­tán. * P. A. Budapest. Jaroslav Hasek „Svejk"-­ét eddig hét­szer filmesítették meg. A nyolcadik filmváltozatot a Berlinspandaui CCC Film­gyár akarja elkészíteni. Svejk megszemélyesítőjéről még nem döntöttek. A hírek sze­rint három neves filmszínész jöhet számításba: Heinz Rühmann, Fernandes és Danny Kaye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék