Film Színház Muzsika, 1959. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1959-10-30 / 44. szám

A TÁNC TÖRTÉNETE cím­mel érdekes zenei programot állított össze az Országos Fil­harmónia az ipari tanulók­­ részére. Az öt előadásból álló bérletsorozatban a legfonto­sabb tudnivalókkal ismerke­dik meg a fiatalság. * VAVRINECZ BÉLA, VIT- díjas fiatal zeneszerzőnk mondja a Film Színház Muzsikának: „Kabbala” cím­mel kamarazeneművet kom­ponálok. Egy alig ismert cigánydallamra érdekes ösz­­szeállításban készül a variá­ciókban gazdag kompozíció: vonósok, öt klarinét, fagott, cimbalom, cimballó, hárfa, gitár, xilofon és más ütők szólaltatják meg a művet. * NOVEMBER 7-ÉN, a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom évfordulójának nap­ján nyitják meg ünnepélyes keretek között a diósgyőri Bartók Béla kultúrotthont. Négymillió forintba került az otthon kibővítése, kor­szerűsítése. November 19-én mutatkozik be az új szín­padon a Miskolci Irodalmi Színpad.* A STUTTGARTI KAMARA­­ZENEKAR legutóbb nagy si­kerrel szerepelt a Szovjet­unióban. Négy hangversenyt adott Moszkvában. Utána ket­tőt Leningrádban, négyet Tbilisziben.* A MAGYAR ÁLLAMI NÉ­PI EGYÜTTES november 6- án kezdi meg vendégszerep­lését a párizsi Alhambra Színházban, régi sikerei szín­helyén. HÁROMÉVES KARNAGYI AKADÉMIA indult a buda­pesti és vidéki nagyobb kó­rusok vezetői részére. Az első előadást Szabolcsi Bence tar­totta Liszt késői műveiről, a második összejövetelen pedig Ujfalu­ssy József ér­tékelte Debussy művészetét. * A SUGÁRVÉDELEM a rá­dióizotópok alkalmazásánál című balesetelhárító kisfilm, amelyet a Budapest Filmstú­dióban Wiedermann Károly rendező és Horváth Ferenc operatőr készített, nagydíjat nyert a Budapesten megtar­tott Nemzetközi Gépipari Tu­dományos és Műszaki Film­fesztiválon. A film bemutatja azokat a megelőző módszere­ket, óvintézkedéseket, ame­lyeket a kísérleti orvostudo­mány területén alkalmazni kell a rádióaktív izotópokkal történő munka közben. SZOLNOKON IS - Nebáncs­­virág . .. Hervé operettjének novemberi bemutatójára ké­szül a Szigligeti Színház. A darabot Solymosi Ottó, a Ma­gyar Rádió rendezője rende­zi vendégként. * CSAJKOVSZKIJ ÖSSZES MŰVEIT első ízben jelenteti meg a moszkvai Zeneműki­adó. Hatvankét kötetes so­rozat indul hamarosan, eb­ből 19 kötet adja közre pró­zai írásait.* A DÉRYNÉ SZÍNHÁZ és a Vidám Színpad megállapo­dást kötött. Ezentúl a Déryné Színház minden műsorát elő­ször a Vidám Színpadon mu­tatják be. Az első ilyen be­mutató november 2-án lesz, Hervé Nebáncsvirága. Ren­dező: Kertész László. HÍREK A FILMSZÍNHÁZAKBAN most játsszák a Telhetetlen méhecske című rajzfilmet, Macskássy Gyula grafikus­­művész alkotását Az Emberi sors című szovjet film bemutatásával egyidejű­leg a KISZ, az MSZBT, a SZOT, a Művelődésügyi és a Munkaügyi Minisztérium pá­lyázatot hirdet az ifjúság ré­szére. Feltételek: I. Középiskolásoknak és Ipari tanulóknak. Írásbeli dol­gozat készítése legfeljebb há­rom kézírásos, vagy két gé­pelt oldalon az alábbi témák közül szabadon­­ választva: 1. Mi­ért tetszett nekem az Em­beri sors című film? 2. Mi­lyennek ismertem meg a szovjet embert az Emberi sors című filmből? 3. Az Emberi sors című elbeszélés és a film összehasonlítása. A tanuló fiatalok dolgozatu­kat iskolájuk KISZ-szervese- Pályázat­­­ téhez folyamatosan, de legké­sőbb 1960. március 31-ig ad­ják be. II. Egyetemistáknak és főiis­kolásoknak. Tanulmány írása legfeljebb öt gépelt oldalon. Téma: az eredeti rift és a film. Solohov Emberi sors cí­mű elbeszélése és az abból készült film elemzése. Az egyetemisták és főiskolá­sok a tanulmányokat KBSZ- szer­vezetekhöz adják be, leg­később 1960. március 31-ig. m. Dolgosó fiataloknak (28 éves korig). Pályamű írása legfeljebb öt kézírásos, vagy három gépelt oldalon az aláb­bi témák közül szabadon vá­lasztva: 1. Miért tetszett ne­kem az emberi sors című film? 2. Milyennek ismertem meg a szovjet embert az Em­beri sors című filmből? 3. Az Emberi sors című elbeszé­lés és a film összehasonlítása. 4. Az eredeti mű és a film, Solohov Emberi sors című el­beszélése és az abból készült film elemzése. A budapesti dolgozó fiatalok pályamű­vüket 1960. április 30- ig adják le elismervény elle­nében bármely filmszínház pénztáránál. A díjak közt Moszkva—Le­nin­grád-I és Kiev—Moszkva-i társasutazás, értékes fényké­pezőgépek, 900.—, 100.— és 50.— forintos értékű könyv­­utalványok, és fél évre szóló, valamennyi filmszínház min­den előadására érvényes egy­személyes szabad jegyek szere­pelnek • 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék