Film Színház Muzsika, 1962. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1962-11-02 / 44. szám

I*' Kőltőaik a Petőfi Színhál* Mint ismeretes, október 25-én vakolathullás követ­keztében elmaradt a Pe­tőfi Színház előadása. A színházból felvilágosítást kaptunk az ügyről. — Szakértőkkel azonnal véleményeztettük az épü­letet, amelyen az elvég­zendő javítás nem nagy­mérvű, hamarosan rerul­­b ehozható — mondták. — Addig is, amíg ez megtör­ténik. előadásainkat a Madách Színház régi, Iza­bella téri épületében, a technikai és műszaki be­rendezések kijavítása után tartjuk majd. Erről a közönséget a sajtó, va­lamint a rádió útján idő­ben értesítjük. A próbák a Nagymező utcai épület­ben nem álltak le, készü­lünk az „Egymillió fon­tos bankjegy” bemutató­jára. • A „JÓZSEF ATTILA NAPJAI" című sorozat má­sodik előadását sikerrel tar­tották meg az Egyetemi Szín­padon. Az elűadáson, amelyet Surányl Ibolya szerkesz­tett és Friss Péter rendezett, a „Nincsen apám, se anyám” és a „Döntsd a tö­két” kötet verseit tolmácsol­ták. november 3-tól 9-ig Állami Operaház: Szó: Lammermoori Lucia (7) _ V: Carmen (de. 11); Rómeó és Júlia (7) — H: Nincs elOadás — K: Szöktetés a szerájból (7) — Sze: Borisz Godunov (7) — Cs: Bánk bán (7) — P: Va­­rázsiuvola (7). Erkel Színház: Szó, P: Tosca (7) — V: Don Juan (de. 11): Rigoletto (7) — ti: Nincs előadás — K: Dísz­előadás — Sze: A hattyúk ta­va (7) — Cs: A koldusdiák (-»). Nemzeti Színház: Szó: Bánk bán (7) — V: Csongor és Tűn­• STRINDBERG HALÁ­LÁNAK ötvenedik évfor­dulója alkalmából érdekes ki­állítást rendeztek a British Museum könyvtárában. Be­mutatják a világhírű Író re­gényeinek, színdarabjainak kéziratait. Strindberg sok­oldalú képességeinek bizo­nyítékaként, az író 25 expresszionista festménye is vonzza a látogatókat. A „Zűrzavaros éjszaké’’-t, I. L. Caragiale komédiá­ját nagy sikerrel mutatta be a Miskolci Nemzeti Színház, az Íré halálának Ötvenedik évfordulója al­kalmából. KépűnkOn: Fe­hér Tibor és Némethy Ferenc, az elOadás egyik jelenetében • ÜJ MAGYAR DARAB bemutatójára készül az Álla­mi Déryné Színház. Kerekes Imrének A siker titka dmű parasztvígjátékát adják elő. A nadrág című komédia is egyike a színház közeli be­mutatóinak, két főszerepé­ben Váradi Valival és Róna­széki Andrással. • DÜRRENMATT „A fi­zikusok” című drámája el­indult a világsiker útján. A zürichi bemutató után eddig « német színház kötötte le, ezen kívül bemutatják Olaszországban, Franciaor­szágban, Argentínában, Iz­raelben és műsorra tűzi a Broadway egyik színháza is. de (de. fél 11); Galilei élete (7) — H, K: IrktuszkL törté­net (7) — Sze: Viharos alko­nyat (de. fél 11); A két Bó­­lyai (7) — Cs: Othello (7) — P: Oedipus király (7). Katona József Színház: Szó, Cs, P: Liliomfl (7) — V: Az utazás (du. fél 3) — V, H; A két Bo­lyai (7) — K: Viharos alko­nyat (7) — Sze: Pygmalion (7). Vígszínház: Szó, V, Cs: Különös találkozó (7) — V: A néma levente (du. fél 3) — H: Játék a kastélyban (7) _ K, P: A nadrág (7) — Sze: Ham­­letnek nincs igaza (7). Ma­dách Színház: Szó, H: Ham­let (7) — V: A revizor (de. 10); A vágy villamosa (fél 8) — K: A vágy -villamosa (7) — Sze: A kaukázusi krétakör 0) — Cs, P: A revizor (7). Madách Kamara Színház: Szó, H, K: Az egérfogó (7) — V: Az egérfogó (du. fél 3 és este fél 8) — Sze: Homok­óra (7) — Cs, P: Az utolsó ál­lomás (7). Jókai Színház: Szó, V, Cs, P: Bűn és bünhődés (7) - V: Kék madár (du. 3) ­­H: A kör bezárul (7) — K: Állítsátok meg Arturo Uit! (7) — Sze: A kör bezárul (du. 31; Arisztokraták (7). József Atti­la Színház: Szó, (Bemutató előadás), V, H, Sze. Cs: Kol­légák (7) — V; A három test­őr (du. fél 3) — K, P: A há­rom testőr (7). Irodalmi Szín­pad: Szó: így Írunk mi (7) — 3a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék