Film Színház Muzsika, 1968. július-december (12. évfolyam, 27-52. szám)

1968-07-27 / 30. szám

Szerkesztőségi óra ► Szerkesztőségi óra ► A képernyőn láttuk A tv-ben, a nagy siker volt sorozat keretében láthattuk Arne Mattson meghatóan őszinte lírája filmjét, az­ Egy nyáron át táncolt című svéd produkciót. Különösen tet­szett a két főszereplő, Gö­­ran és Kerstin játéka. Na­gyon kérem, amennyiben lehetséges, tájékoztassanak engem erről a két kedves színészről, terveikről. Na­gyon szeretném, ha egy fényképet is közölnének. — Kovács Katalin, Nagykőrös. Szívesen közlünk adato­kat a két színész eddigi pá­lyájáról, de sajnos inkább csak arról tudunk, hogy ed­dig milyen filmekben ját­szottak. Jövőbeli terveiket nem ismerjük. — Ulla Ja­cobsson az 50-es évek ele­jén kezdett filmezni, főleg az NSZK-ban készült fil­mekben szerepelt, de ját­szott francia, angol, olasz és természetesen svéd fil­mekben is. Felsoroljuk né­hány filmjét, a nem svéd filmeknél feltüntetjük a gyártó nemzetet is. Egy nyáron át táncolt (1951), Arne úr kincse (1952), És a szerelem örökké tart (1954, ny.német), Karin Mansdot­­ter (1954), A szent hazugság (1955, ny.német), Egy nyári vasárnap (1961, olasz), Zulu (1962, angol). Legutóbb a Telemárk hősei című an­gol—amerikai filmben lát­hattuk : Annát, Pedersen elvált feleségét játszotta. — Falke Lundquist főleg fiatal drámai hősöket alakít. Ingmar Bergmann nálunk is bemutatott A nap vége című filmjében Anderset alakította. — A képen: Ulla Jacobsson. „Tisztelt Szerkesztőség! Na­gyon kérem legyenek szíve­sek riportot készíteni Győri Ilonával, mert nagyon sze­rettük őt mi Szolnok kör­nyékiek. 1967-ig a szolnoki Szigligeti Színház tagja volt, -­­de az 1963-as évadban egy­általán nem hallottunk róla, csak egy-két filmben, a hangját szinkronként” — Körmendi András, Zagyva­­rékás. — 1948-ban végeztem el a Főiskolát — mondja Győri Ilona. — Négy évet töltöttem el a Nemzeti Színházban, majd a Nép­hadsereg Színháza követke­zett. A szolnoki Szigligeti Színházhoz 1953-ban szer­ződtem. Kedves szerepeim a Bánk bán Gertrúdisa, a Hamlet Gertrud királynéja, a Stuart Mária, a Tartuffe Elmira asszonya, a Kispol­gárok Tatjánája, az Ár­mány és szerelem Lady Milfordja és Eugene O'Neill Boldogtalan hold című drá­májában Josie volt. — A színháztól valóban elszerződtem. Férjem, Gel­ley Kornél felkerült a Nem­zetihez, én pedig a buda­pesti Szinkron Társulatnál dolgozom. Szakmailag hal­latlan lehetőségeket biztosít ez a műfaj. A szinkron fejleszti a színész sponta­neitását, figuraalkotó kész­ségét. Nívódíjat is kaptam már. Természetesen nem mondtam le a színpadról sem! (A képen: O’Neill Boldogtalan hold című drá­májában mint Josie.) A szinkronegyüttesben 30 FILM ClinHát MUZSIKA m­űvészeti hetilap Index: 25 285 Főszerkesztő: Hámori Ottó Szerkesztő: Demeter Imre Kiadja a Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Sala Sándor Szerkesztőség és kiadóhivatal, vn., Lenin krt. 9—II. (Telefon: 221—293, 221—285) Kéziratokat és képeket nem őrzü­nk meg és nem küldünk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi (Budapesten a kerületi) kézbesítő hivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj: egy hónapra 16.— Ft Külföldön terjeszti: Kultúra Könyv­es Hírlap Külkereskedelmi Vállalat 68.2421 — 100 éves az Athenaeum Nyomda, Budapest — Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Soproni Béla igazgató .A minap azt olvastam, az egyik he­tilapban, a gyulai Várszínházról szóló beszámolóban, hogy Gyulán Pap Károlynak, a tragikus sorsú nagy írónak is bemutatták egy drámáját. Úgy látszik, ez az ese­mény elkerülte a figyelmemet, pe­dig, immár több mint két évtizede, minden színházi kritikát és tudósí­tást élvezettel elolvasok. Kérem, írják meg, melyik műről, milyen előadásról volt szó. Tisztelettel: dr. Névai Elek, Békés. A mártírhalált halt író, Pap Ká­roly egyik művét sem játszották Gyulán. Kollégánk, az említett cikk írója, valószínűleg Sárközi Györggyel tévesztette össze, aki­nek Dózsa-drámáját valóban a gyulai várban mutatták be — em­lékezetes sikerrel. Sárközi György egyébként ugyanahhoz az írói ge­nerációhoz tartozott, mint Pap Károly, és a fasizmus áldozata­ként a mártírsorsban is osztozott vele — ez azonban még nem ment­heti a tévedést. Pap Károly drá­máját, a Mózes, a szabadító­t, a kecskeméti Katona József Szín­ház mutatta be az elmúlt évad­ban képünkön: Sárközi György Dózsa-drámájának egyik jelenete.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék