Film Színház Muzsika, 1973. január-december (17. évfolyam, 1-26. szám)

1973-03-03 / 9. szám

TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍ­ ­yós színházvezetés fájdalmasan igaz­ságtalan, megfellebbezhetetlen ítéletét. Huszonhat év, ha meggondoljuk, csaknem egy sikeres színészpálya tel­jes hossza ... M­icsoda pályák, sorsok, életutak! Nem a sztorikból, hanem a doku­mentumokból építkeztünk. Az volt a célunk, hogy emberi drámákat mutas­sunk fel, foglaljunk keretbe, s miköz­ben a diadalokról, a remekbe sikerült alakításokról, a forró színházi esték­ről beszélünk, ne feledkezzünk meg a történelem megannyi hálátlan for­dulatáról sem, amelyekkel szemben a színészek védtelenek, kiszolgáltatottak voltak. A helyszínek megválasztásával is arra törekedtünk, hogy — ahol erre még lehetőség kínálkozik —, az ere­deti háttérben elevenítsük meg egy­­egy színész életpályáját. Lázár Mária és Makai Margit Rajnai Gáborral való találkozásaikat, megannyi közös színpadi- és filmbeli szerepléseik em­lékeit a Tárogató út 77. szám alatti házban, Rajnai egykori otthonában elevenítették föl. Élményeiket abban a kissé már kopottas szereptanuló fo­telben mondták el, amelyben Rajnai annyi szerepet tanult. Rózsahegyi Kálmán életútjának fel­idézéséhez a visszaemlékezőket — So­mogyi Erzsit, Komlós Jucit és Páger Antalt — Leányfalura, a házimúze­umnak berendezett Rózsahegyi vil­lába hívtuk meg. Berki Lilire és Gázon Gyulára emlékezve nem hagyhattuk el a rákosligeti Kasztelik utca 40. számú házat, ahol ez a két nagyszerű színész élt hosszú évtizedeken át bol­dogságban. Bajor Gizi alakját termé­szetesen a Stromfeld Aurél út 16. szám alatti Bajor­ Múzeum szobáiban pró­báljuk meg újra idézni, és így tovább­i számtalan közreműködő közül, akik műsoraink fontos szereplői, kü­lön ki kell emelni Székely Istvánt, a magyar hangosfilm első évtizedének legtermékenyebb és legkiválóbb mes­terét, aki tavaly ősszel a Lila ákác új filmváltozatának forgatása közben­­ napokig állt rendelkezésünkre. Éj­szaka, az egész napi fárasztó munka után nekilátott, hogy sajátkezűleg vesse papírra visszaemlékezéseit, amelyet filmszalagra rögzítettünk. Így kaptunk páratlanul értékes informá­ciót — a többi között — Kabos Gyula hangosfilm debüjéről, Mály Gerő Amerikában eltöltött éveiről, Bajor Giziről, a filmszínésznőről, és egy számunkra teljesen ismeretlen tragé­diáról: Ágai Irénéről, aki Székely István felesége volt, amikor 38 éves korában utolsó útjára, egy amerikai temetőbe kikísérte ... E­gy-egy színészportrét 40—40 perc műsoridőbe sűrítettünk. Az ápri­lisban induló sorozatban — a bemu­tatásra kerülő filmek sorrendjében — Jávor Pál, Rajnai Gábor, Rózsahegyi Kálmán, Berky Lili és Gázon Gyula, Bajor Gizi, Rátkai Márton színészi pá­lyáit rajzoljuk meg. A továbbiakban — még nem kialakult sorrend szerint — Ágai Irén, Gombaszögi Ella, Kiss Ma­nyi, Sennyei Vera, Tőkés Anna, Víz­vári Mariska, Csortos Gyula, Kabos Gyula, Lehotay Árpád, Latabár Kál­mán, Mály Gerő, Sárdy János, Som­­lay Artúr, Uray Tivadar és mások pályáit mutatjuk be. Csenterics Ágnes rendezi a soroza­tot, s vele együtt a stáb csupa fiata­lokból áll, akik nagy szeretettel és tisztelettel építik fel ezeknek a — látszólag — tőlük oly nagy távolságra eső színészegyéniségeknek világát. Bános Tibor Rózsahegyi Kálmán Tiborc szerepében Fiatal színész (Farádi István f. h.) kérdez — Lázár Mária és Makai Margit válaszol Jávor Az új földesúr 1935-ös filmváltozatában

Next