Film Színház Muzsika, 1975. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-18 / 3. szám

TELEVÍZIÓ televízió TELEVÍZIÓ JEGYZETEK A HÉTRŐL A helytállás jegyében A műsorok sokféleségé­ből olykor valamiféle jellegzetes arcél bontako­zik elő. Hogy szándékol­tam­, vagy az események, évfordulók folyománya­ként, esetleg csak véletle­nül kerülnek így egymás közelébe az egyben-másban hasonló műsorok, azt itt most nem vizsgálom. A lé­nyeges az, amit együtt fe­jeznek ki, a hatás, amely nyilvánvalóan meghatvá­nyozódik a sokfelől meg­közelített azonos mondan­dó eredményeként. Az el­múlt héten ezt a profilt az ellenséggel szemben vállalt helytállás gondolatköre te­remtette meg. Voltak mű­sorok, amelyeket a törté­nelem valóságos hőseinek szenteltek alkotóik és vol­tak olyanok is, amelyek­ben a néző a kitalált fősze­replők cselekedeteiben él­hette át újra egy elmúlt időszak történelmi igazsá­gait. A szerdán este sugárzott tévéjáték, a Vacsora a hadiszálláson az aradi vértanúknak állí­tott emléket, amikor közü­lük ötnek egy drámaian el­képzelt napját elevenítette meg. Az író, Száraz György fantáziája a történelmi va­lószínűségen belül maradt. Abban a helyzetben kerül­tek elénk ezek a táborno­kok, amit a világosi fegy­verletétel természetszerűen eredményezett számukra: az oroszok szabadon moz­gó, de becsületszóval elkö­telezett foglyai, akik a kudarcokon keseregve, sor­suk bizonytalanságán őr­lődve várják, mi követke­zik. A gyulai Wenckheim­­kastély tágas előcsarnoká­ban tárják fel érzéseiket, gondolataikat, itt találkoz­nak vendégszerető házi­gazdáikkal, valamint a lo­­vagiasan udvarias cári tisztekkel és a dühödt bosszúállás indulatait kép­viselő osztrák tábornokkal. A levert forradalom prob­lémáinak valóságos gyűjtő­pontjává válik ily módon ez az előcsarnok. Olykor tán a kelleténél jobban is. Az önmarcangoló, a civa­­kodást sem mellőző emlé­kezések alaposabbak és részletezőbbek, mint amennyire belőlük a drá­mai szerkezetnek szüksége van. Mintha az író olykor alulmaradt volna abban a küzdelemben, amit a gaz­dag ismeretanyag jó sze­lektálásáért vívott. De hadd tegyem hozzá mindjárt, hogy megtudunk alig vagy egyáltalán nem ismert adatokat is és a feldolgo­zásuk, a párbeszédekbe il­lesztésük általában sikeres. „Nem egyformák ezek a tábornokok” — írta a szer­ző a műsorújságban. Való­ban, különböznek, vérmér­sékletben, tehetségben, tu­datosságban. Ez a párbe­szédekből — ha nem is eléggé — kiderül. Damja­­nichnak (Nagy Attila) még az érzésvilágából, emberi indulataiból is kapunk va­lamit. Nagy Sándor (Hor­váth Sándor) feltárulkozá­­sában pedig megcsillan a feladat és a képesség aránytalanságának tragikus konfliktusa. De a másik három tábornok (Kiss Er­nő, Leiningen, Pöltenberg) alakítójának, Bitskey Ti­bornak, Fülöp Zsigmond­­­nak, Löte Attilának még ennyi ábrázolnivaló sem jutott. Az akkori Magyar­­ország, sőt, némiképp a kor Európája is plasztikusan megjelenik a leendő vér­tanúk emlékezéseiben, de ők maguk a jellem és lé­­lekrajz vázolatos szintjén maradnak, egykori nézet­­eltéréseikből most csak né­mi erőszakoltsággal válik összeütközés, a magánéle­tük beszűrődése nem meg­határozó, egyszóval nem eléggé drámaiak. Ezzel szemben jó néhány olyan érdekes mellékalak­kal találkozunk, amelyből főszerepet varázsolt a jó jellemrajz, a drámai szi­tuáció. Olyan emberek ezek, akik nem játszottak vezető szerepet a szabad­ságharcban, de akiket ugyancsak veszély fenye­get, jóllehet nem közvetle­nül. Ilyen Dőry báró, aki századosként harcolt és most álruhát ölt, megaláz­tatást vállal azért, hogy el­kerülje Haynau bosszúját és ilyen a kastély tulajdo­nosa, Wenckheim, aki anyagilag támogatta Kos­­suthékat, most meg a jó családi kapcsolatait veti latba a menekvésért. Két­ségtelen, hogy a színészi játék is (Kozák András, Darvas Iván) sokat segít, de a döntő, hogy ezeknek a figuráknak — akiket az író szabadon kezelhet — gazdag jellemrajzuk, vá­lasztási lehetőségük van. Döntésüket végül is erköl­csi szilárdságuk, erős ka­rakterük szabja meg. De mennyire más és más mó­don. És ugyancsak fősze­replővé válik az egyik orosz tiszt, Jelinszkij (Ma­daras József szuggesztív játékával), amikor — ha félrészegen is — kimondja az igazságot a cárról, aki­nek a nagylelkűségében nemhogy idegen tisztek nem reménykedhetnek, ha­nem a sajátjai sem, ha a forradalmi eszméket hirde­tik. Az egységesen jó színészi játékért (és ebbe beletarto­zik Inke László, Buss Gyu­la, Csikós Gábor, Gelley Kornél, Egri Márta, Jani Ildikó, Rajz János, Deák B. Ferenc és Szakács Eszter teljesítménye is) Hajdúfy Miklós rendezőt illeti di­cséret. Mint ahogy a tem­pó frisseségéért, a maga­tartás-formák finom meg­különböztetéséért is a há­rom náció képviselői kö­zött. Sik Igor képei plasz­tikusak, kifejezőek, a dísz­letek (Drégely László), a jelmezek (Wieber Mariann) jól szolgálják a mondan­dót. Az erők színvonalas összefogásával és igen jó ízlésbeli rátalálással vált a játék csúcsává a befejezés: az orosz tábornok szégyen­kező bejelentése a kiszol­gáltatásról, a kardok át­adása, az osztrák főtiszt megalázó szemléje foglyai fölött. Döbbenetes hatású jelenet. Damjanichék tud­ják immár, hogy csak a halál következhet ezután. És emelt fővel néznek sor­suk elé, példát mutatva az utókornak. Ahogy csaknem száz év­vel később teszi ezt Sop­ronkőhidán egy ifjúmun­kás forradalmár, Pataki István. Csütörtökön kora­este láthattuk a „Gondolj arra, hogy volt egy bátyád .­­című megemlékezést Pata­kiról, akit pár hónappal a felszabadulás előtt ítélt halálra a nyilas hadbíró­ság. Kőbányán tér és szo­bor őrzi a nevét, de vajon elég-e az, amit róla tu­dunk? Vértessy Sándor ri­porter felkereste a helyet, ahol kivégezték, a plébá­nost, aki jegyzeteket készí­tett utolsó találkozásuk alapján „a szinte gyer­mekarcú, vékony fiatalem­berről”, beszélgetett a nő­vérével a közös illegális munkáról és felolvastatta vele Pataki búcsúlevelének néhány részletét. Abban volt az a mondat, amelyet címéül választott a film. Meg sok egyéb között az a másik is, hogy „Haladj, küzdj, mert érdemes.” A halál küszöbén­ is a mások boldogulására gon­doló forradalmár emberi nagyságát bizonyítja ez a levél. Mint ahogy erre pél­da Pataki István egész éle­te a már gyermekkorban megnyilvánuló Olvasási vágytól a tanonciskolai vi­tákon át a vasas ifiknél végzett mozgalmi munká­ig. Nem könnyű alig több mint félórában elénk tárni egy ilyen gazdag életet. A szerkesztő Radványi Zol­tán és a rendező Kigyós Sándor azonban megoldot­ta a feladatból azt, ami egyáltalán lehetséges. Port­rét kerekített az emléke­­zők szavaiból és abból a kevés írásos anyagból, ami Pataki Istvántól fennma­radt. És ezt a portrét egy­részt a mérhetetlen veszte­ség feletti szomorúság, másrészt a meggyászolt szavaiból áradó optimiz­mus hangulatával vették körül. Valamiféle erőt su­gárzó, bizakodó rekviem tárult így elénk. És ehhez nyújtottak jó szolgálatot Janovics Sándor képei, köztük is azok, amelyeken az emlékezők arcát, vagy a börtönudvar sivár látvá­nyát örökítette meg. A helytállás jegyének, mint a hét jellegzetességé­nek erősítéséhez járultak hozzá a sikeres sorozatok kitalált hősei is: Stirlitz és Láng Vince. Az előbbi ép­pen csak egy búcsúpillantásra áll még elénk, hogy a ren­dezőjével, Tatjana Liozno­­vával folytatott budapesti beszélgetéshez asszisztál­jon. De még így is emléke­ket támasztott fel ez a ta­lálkozás. A rendező Csen­­terics Ágnes nagyon jól választott, amikor azt a teljes magárahagyatottsá­­got érzékeltető jelenetet vetítette újra elénk, amelyben Stirlitz gyertyák gyújtásával ünnepel a gon­dosan elfüggönyözött la­kásban. Arcvonásain ott a magányosság minden fáj­dalma és a sorsa fölötti bizonytalanság. Meg — ki­váltkép most, a sorozat teljes ismeretében véljük így — az elszántság, a kül­detésében való megállít­­hatatlanság is kiolvasható 24

Next