Film Színház Muzsika, 1976. július-december (20. évfolyam, 27-52. szám)

1976-08-28 / 35. szám

_ TELEVÍZIÓ ..............■■■ — TELEVÍZIÓ 1 - ­TELEVÍZIÓ —— TELEVÍZIÓ _ MIT, MIKOR, MIÉRT? A műsorismétlésekről A nézők kívánságára már többször megismételték A Ten­­kes kapitánya című kalandfilmsorozatot. Képünkön: a ka­pitány (Zenthe Ferenc) és Veronika (Vajda Márta) (Dolezsál felv.) Bokor Péter Századunk című sorozatának a mostani ismét­léskor is sikere van. A sorozat egyik jelenete: Foch mar­sall (Avar István) jelentést tesz (Varga Zoltán felv.) Ha a televízió a hozzá intézett levelek alap­ján akarná meghatározni, hogy mit ismételjen, akkor például a filmek kategóriá­jában — brüsszeli 12 ide. mannheimi 12 oda .— Gi­anni Morandi Térdenállva jövök hozzád című (záró­jelben : már jónéhányszor megismételt) filmje lenne az első. A hazai készítésű produkciók közül valószí­nűleg a Bob herceg vinné el a pálmát. Csak hát a televízió is­métlési rendszere nem kí­vánságműsor Illetve nem csak az. A magyar tévének, mint bármelyik televíziós társaságnak a világon, ki­alakult ismétlési rendszere van. A legegyszerűbbtől kezdve a bonyolult áttéte­les ismétlési módozatokig. A legegyszerűbb ismét­lés. amely a délelőtti prog­ramot délután, az estit dél­előtt ismétli meg, figye­lembe véve a több mű­szakban dolgozók igényét. Az első kategóriába az Is­kolatévé egy napon sugár­zott órái és azok ismétlése sorolható, igazodva a vál­tott műszakosokhoz. Belső és külső szemlélők szerint is legjobban megoldott a szombat délelőtti ismétlés, amelyek során egy-egy nagy esti film. vagy film­sorozat a heti része, egy-egy riport, magazin vagy össze­tett műsor (Nyitott boríték. Művészeti Magazin. Kék fény. stb.) kerül ismétlésre. Sajnos azonban sem a szombat, sem a szerda dé­lelőtt nincs gumiból, nem adhat a tévé több műsort, mint amennyi e két déle­­lőttön ténylegesen elfér, hiszen így is gyakran a dél­utánba nyúlik az adásidő. Kap a televízió olyan is­métlési javaslatot is. hagy például az esti műsort, a teljes programot ismételje meg másnap délelőtt. (Van erre is példa a környező országokban — ha nem is a teljes műsor megismétlé­sére.) Ez az iskolatelevíziós órák miatt lehetetlen, amíg a második műsor át nem veszi legalább részben az oktatási funkciót. kiter­jesztve programját térben az egész országra és időben további délutáni vagy — később — délelőtti nap­szakra is. Ám akkor újabb meggondolásokra lesz szükség: helyes-e ismétel­ni, vagy inkább új, dél­előttre szóló műsorokat kell összeállítani. Amíg a saját készítésű tévéjátékok, ha rögzítettek. megismételhetök, addig a külföldi produkciók eseté­ben ismétlésüket külön jog szabályozza. Külföldi filmekből minden egy per­cen túli részlet megismét­lését nemcsak külön ki kell fizetni, hanem ehhez még a vetítés jogát is meg kell kérni. Előfordul, hogy a jogot a tárgyhéten való is­métlésre veszik, vagy kap­ják meg. de van olyan műsor is. amelyik nem megismételhető. És bármi­lyen szívhezszólóan is ké­rik olykor a nézők egy-egy krimi megismétlését, vajon nem csökkentené az élve­zetet. ha már a szomszéd is el tudná árulni, hogy ki a gyilkos?! A második műsor belépé­sével ugyancsak fellángolt a vita: a két program mit és hogyan ismételjen egy­más műsorából ? Akiknek nincs második műsor véte­lére alkalmas készülékük, vagy olyan helyen laknak, ahol a második műsor nem látható, jogosnak tűnik a kérésük: minden filmet is­mételjen meg a tévé az el­ső programban. (Sőt: esti műsorban!) Nos, ez az, ami teljességgel lehetetlen. A második programnak saját — alakulóban levő — ar­culata van. És saját, önál­ló programja. Aki már mindkét műsort tudja néz­ni. vajon nem az neheztel­ne joggal, ha az általa már látott film menne újólag az egyes csatornán?! Vannak persze így is párhuzamos ismétlések, csak az ismétlés az első adástól kissé távolabb esik. Ilyen a második programban a havonta je­lentkező Még egyszer! cí­mű összeállítás. A kiválasz­tás mércéje a tévé igyeke­zete szerint mindig a sike­resség és a jó színvonal. (Sikert érhet el egy műsor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék