Film Színház Muzsika, 1980. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1980-07-05 / 27. szám

szonhárom gondosan kivá­logatott tévéműsor; drá­mák, eredetiek és adaptá­ciók, kabarék, disco-műso­­rok összegezték az eszten­dőt. Valószínű, hogy a ros­tálás folyamán egyetlen ér­demesebb mű sem kerülte ki az előkészítők figyel­mét. (Talán Hajdufy Mik­lós—Tóth Benedek drámá­ja kerülte el a figyelmet, nagy feltűnést keltett vol­na!) Láthattuk Csehov Cse­resznyéskertjét (Esztergá­lyos rendezése) és Kertész Ákos „Kasparekjét” (Faze­kas Lajos rendezése), s ugyanaznap a bájos, bo­londos Naftailint, Alfonzó világszínházát, amelyben egy Karinthy méretű Cse­­hov-paródiára is sor ke­rült, valamint az Űrdisz­­kót (Csenterics Ágnes). A fentieket egyetlen délutá­non vetítette csütörtökön a helyi és országos zsűrinek a kettes program. Ebből világosan kiderül — hogy míg az Aurórában „dári­­dozó” tévések állandóan a bajokat és azoknak okát kutatták —, nincs is olyan nagy baj. A baj csak az lehetne, ha mindenki elé­gedetten csettintene — ez igen, ennél jobb már nem is lehet. De nem csettintett senki. Zsűri. A zsűri mindig nehéz helyzetben van. A jó ízlés, a kultúra és a diplomáciai rezon minden ítéletben együtt él. Ez néha magá­tól értetődik, néha magya­rázatra szorul. Azon pél­dául senki nem akadt fenn, hogy az egyik fődíjat Ba­csó Péter „SÉRTÉS” című Suksin-adaptációja kapta. Az sem volt vitás, hogy rendezői díj jár a Proki­­ramnek, a Cseresznyéskert­nek és külön operatőri díj a Krúdy-film Biró Mikló­sának. Dehát bármennyire is megsokszorozzák a díja­kat, minden mű, amit oda­pörgettek a startvonalhoz, nem kaphat elismerést. A közönség­­ eléggé jelentős zsűri, sajnos olykor meg­foghatatlan, mert a tetszé­­si és nézettségi indexek nem százszázalékosan megközelítők, nem is lehet­nek azok — majd úgyis dönt azzal, hogy elfelejti vagy nem felejti el ezeket a műveket. Ha egy műről valakinek évekkel később eszébe jut csak annyi, hogy „igen, igen, ez volt az a film, amiben Márkus László olyan különösen ha­jolt az asztal fölé” — ak­kor az a mű vagy az a színész nyert. Nagyon nagy díjat méghozzá. Dehát kedves olvasók, ismét itt az alkalom, amiről már utóbbi számainkban több­ször említést tettünk , küldjék be saját listáikat, és a nagyon hasonlókat és nagyon eltérőket sorra le­közöljük. Visszatérve a fesztivál (nevezzük nyugodtan an­nak­ hangulatára, nem áru­lunk el különös titkot, az eredményt már pénteken este mindenki tudta. A zsű­ritagok ugyanis leültek az egyre jobban izguló ver­senyzők asztalához, és min­den kényszer nélkül, nem­­hivatalosan közölték, ki minek örülhet, ki mibe sá­padhat bele. Volt, aki azonmód kinyilvánította örömét, volt, aki mert dí­jazták, nyomban elvonult, voltak persze sértődöttek, és ez volt a legérdekesebb — tíz percig tartott egy­­egy sértődés. A seb megfi­­gyelhetően öt percig vér­zett, éjfélre beforradt. Másnap a hivatalos rítu­son már egymásnak tap­soltak, és higgyék el, ez nem belemagyarázás, vagy amolyan politikai „szeres­sük egymást gyerekek” ön­­nyugtatás —­­mint beszá­molónk elején mondottuk —, ez a Csapat, ■ a Nagy Csapatnak persze csak tört része, csendes őrjöngéssel szereti és gyűlöli egymást, miközben egyformán sze­relmes a műfajba. Az már egészen más kérdés, léte­zik-e egyáltalán önálló té­vés műfaj. A végső és felemelő ese­mény a gálaest volt, a je­lenlévőkön túl, mindenki láthatta az országban, ha kell emlékeztetünk rá. BA­LATONI SZÉL címmel (utalván Borsos Miklós szobrára) szerkesztette és vezette Vitray Tamás. Színvonalas és szó szerint szép műsort hozott össze. Ilyenkor mindig kísért, hogy „aki csak arra jár, hozza a hakni számát”. Itt ilyen nem volt. Először is, mert hiába járt arra vala­ki (és járt bizony), jelen esetben gondosan megvá­logatott szereplők, finom kultúrával egymásra sor­­j­áztatott „perceikkel” lép­hettek csak színre. Nem volt meglepetés, hogy Pá­­ger Antal nagy színész (és nem attól nagy, mert el­múlt nyolcvan), de ki tud­ja miért, mégiscsak megle­petésnek számított fellépé­se. Rendszeresen játszik a tévében és a pesti színpa­dokon — és valahogy Vit­ray még őt is „váratlan­ná” celebrálta. A Csehov­­monológ első része feno­menálisra sikeredett, és a második rész a közönség meghatott könnyei miatt, kissé meghatóbbá vált a színész szándékánál. Ez a nagy produkciók jelensége. Ha a jövő héten ismét megnéznénk (remélhetőleg lesz rá alkalom), akkor ta­lán éppen fordítva érzé­keljük majd. Kocsis Zol­tán, Gregor, Pege Aladár (az első számában), Sulyok Mária, Markó Iván megad­ták a műsor fazonját, nem az ő hibájuk — inkább az alkalom, hogy kissé emel­­kedettebbre sikerült az ügy, mint az várható volt. Gálvölgyi János, akit dr. Huszár Tibor mint Fele­­ky Kamill jogutódját emelt ki — az ujjai közül per­gette elő a nevetést. A kö­zönség hálásan leste min­den mondatát, mozdulatát, még akkor is, ha sok újat nem tudott mondani. A Magyar Nemzet kritikusá­nak nyíltszíni cikizésével azonban vétett egy íratlan törvény — a jóízlés ellen. Aláírjuk, a kritikusnak vissza kell lőni, és tessék is mindig minden alka­lommal visszalőni, így ér­dekes az élet — de kö­­nyörgünk nem így, ne ilyen krajcárosan,­­miköz­ben csörögnek a szellem aranydénárjai. A nagy meglepetés Mezey Mária volt. Vitray, a varázsló ez­úttal feltámasztott egy em­bert. A fehér gyolcsba öl­tözött, mélyen megrendült művésznő tíz év után is­mét megjelent a közönség előtt, hogy néhány rémü­­letesen szép pillanattal em­lékeztessen arra, milyen gyorsan feledünk. A műsort Pege Aladár felszabadult muzsikálása fejezte be. Stílusosan. Másnap reggel szomo­rúan szedelőzködött a tár­saság, csúnya fellegek je­lentek meg a tó felett, a szálloda portása felszaba­dultan mosolygott. Ami ez­után következik a hotelben és környékén, már belke­reskedelmi és turisztikai probléma. Lesz még erről szó ebben a tökéletesen je­lentéktelen televízióban -s­­ami éppen csak az életünk. Annak is, aki csinálja, an­nak is, aki nézi. A hét legérdekesebb pil­lanata: Mezey Mária. A hét legjobb színészi pillanatai: Tordy Géza és Szathmáry István a SÉR­TÉSBEN. A hét legunalmasabb műsora: nem vettük észre. A hét legjobb mondata: Aurora Hotel. Almádi. Portás (átható, unott és sértődött tekintettel). Mondja csak! Maga ven­dég vagy tévés? Két kép a díjnyertes filmekből: Suksin novellájából ké­szült A sértés című (Bacsó Péter rendezte) film (Tordy Géza és Szathmáry István) (fent)­­ Szabó Magda Kiálts város! című tévéjátékának főszereplői: Lőte Attila, Szabó Sándor és Horváth Sándor

Next