Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-04-20 / 16. szám

PÁRBESZÉD # Magyar Zsuzsa (Budapest 1071 Lövölde tér 2.) olvasónk írja: „Nagy érdeklődéssel és élvezettel olvastam lapjukban Fábián László igényes, magas színvonalú mél­tatását a televízióban bemutatásra került Vaskor című folytatásos filmről. De úgy gondolom, két helyen is bosz­­szantó sajtóhiba került a szövegbe: „rúna” „(ógermán rovásírás)" helyett „ruha” jelent meg." |~l Köszönjük levelét. Valóban szerzőnk kéziratával ellentétes szöveg jelent meg technikai hibából. # Lovská Anna (Nővé Zámky 940 01 Nálipky 21.) olvasónk írja: „Rendszeresen érkezik hozzánk a Film Színház Muzsika, ezért nagyon szeretném, ha minél töb­bet megtudhatnék Reviczky Gáborról, akit nagyon te­hetséges színésznek tartok.” JTl Reviczky Gábor a ma már a pályakezdésen jóval túl lévő színésznemzedék egyik legkitűnőbb tagja. Rendszeresen szerepel filmen és televízióban. Legna­gyobb sikereit azonban színházában, a Vígszínházban, illetve annak kamaraszínházában, a Pesti Színházban aratja. A repertoár sok darabjában játszik. Lapunkban méltán és többször foglalkoztunk már színészi munká­jával. (Címe: Vígszínház, Budapest, Szt. István krt.) , Markó Katalin (Eger 3300, Foglár u. 4.) olvasónk az Egerben újjászülető Gárdonyi Színházról ír levelében. Mint írja ez év januárjában megalakult a helyi Színház­­barátok Köre. Azóta több sikeres előadást rendeztek. Arra kéri lapunkat, hogy kísérjük figyelemmel az egri színház munkáját. |~| Természetesen. Hiszen ez folyamatosan feladatunk lesz. A közeljövőben a színház művészeti vezetőjével Szi­­kora János rendezővel is szeretnénk beszélgetni, hogy tájékoztathassuk olvasóinkat az egyelőre még önálló társulat nélkül működő, vendégjátékokat szervező szín­ház munkájáról. # Vend András (Bp. 1137, Fürst S. u. 7/b.) írja: „örömmel olvastam a Film Színház Muzsikában a meg­jelent kritikát a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház ördögök című előadásáról. Azonban fel kell hívni a fi­gyelmet valamire. Mindaz a kedvező kritikai vélemény, amely Vend Andrásra, a színház dramaturgjára vonat­kozik, valójában Kompolthy Zsigmondot illeti. A regényt ugyanis, amint ez a színlapon is olvasható, ő adaptálta. Kérem, tájékoztassák erről a lap olvasóit.”­­ Kérésének, természetesen, eleget teszünk. Ő Fellegi Tamás (4400 Nyíregyháza) levelében arról ír, hogy a „Nekünk játszottak” című sorozatban szívesen látná Honthy Hannát és Latabár Kálmánt. | | Bizony, sok kitűnő, nagy színészünk méltán kerül­hetne be ebbe a sorozatunkba. Nemcsak a magyar színészet olyan nagy alakjai, mint Honthy Hanna és tatabán Kálmán, hanem mások is, akikről eddig még nem közöltünk írást. A jól kialakult gyakorlat alapján azon­ban egyik sorozatunkat sem akarjuk „túlfuttatni” időben. Hiszen, ha valamennyi nagy magyar színészről írnánk, akár még hosszú hónapokig is fenntarthatnánk soroza­tunkat. Mint olvasóink látják, következő számunktól, ép­pen sokak kérésére, új sorozatba kezdtünk. Ezúttal, re­méljük, ugyanolyan sikerrel, mint a korábbiakban, az évad alakításairól számolunk be.­­ Gáli László, a Debreceni Csokonai Színház igaz­gató-főrendezője színháztörténeti adaléknak is érdekes levél másolatát juttatta el szerkesztőségünkbe, amelynek eredetijét Gobbi Hilda múzeumának adta át. Az Izrael­ből küldött levél, amelynek aláírója Tova Meyer, a Cso­konai Színház igazgatóságának van címezve és egy meg­hatóan szép emléket közöl a hajdan Debrecenben is játszó Soós Imréről. Idézünk a levélből: „1944-ben ismer­tem meg Imre emberségét. Én a gettóban a Wesselényi utca 10. számú házban voltam, Imre a 12. szám alatti garázsban dolgozott inasként. Egy estén behúzott a ga­rázsba és így mentette meg az életemet a német fasisz­ták elől. Én kárpátaljai születésű voltam. 1942-ben kerül­tem, mint varrótanonc Pestre. A magyar nyelvet nem tudtam, nem is tanultam, hanem elsajátítottam. A mai napig őrzöm emlékeimet nyelvben, énekben, zenében is. Ha volna Soós Imréről hangszalag vagy kép, hálás len­nék érte.” Gáli László igazgató beszámol arról, hogy a kérés alapján továbbította Tova Meyer számára Soós Imre egy fényképének nagyítását. A levél írójának köszönetet mondunk az emlékért és dokumentumért. 22 ELHUNYT SOMOGYI VILMOS Életének 81. évében el­hunyt kollégánk, Somogyi Vilmos újságíró, lapunknak is hosszú időn át megbecsült külső munkatársa. Huszonkét esztendős korában jegyezte el magát a mesterséggel. A baloldali, polgári-liberális Es­ti Kurír szerkesztőségébe lé­pett, ahol az újságírás sokfé­le grádusát megjárta. Mint minden vérbeli hírlapírót, őt is egyaránt érdekelte a bék­és külpolitika, a sport, a tár­sadalmi és kulturális élet min­den jelensége. A zenei infor­mációk, riportok sokaságát írta; mint riporternek külön­leges képessége volt, hogy szóra tudott bírni olyanokat - köztük például ismételten Kodályt —, akiket nem volt könnyű megszólaltatni. Átél­te a háború rettenetét, gya­logosan tért vissza a bori ha­láltáborból. Markovics Ro­dion társaságában dolgozott egy temesvári újságnál. Ha­zatérve a Világ munkatársa lett. A lap megszűnése után volt az Operaház sajtóelő­adója. Gál György Sándor­ral közösen publikálták az Operettek könyvét, s megír­ták a Straussok regényes élettörténetét. Degeszre tö­mött aktatáskájában bel- és külföldi lapokat cipelt. Ezeket böngészve a hasznos és érde­kes információk seregével bő­vítette, a többi között lapunk híranyagát is. Somogyi Vilmos a sokat lá­tott­ tapasztalt ember derűjét, szkepticizmusát, iróniáját és öniróniáját magában hordó egyéniségével általános ro­­konszenvnek örvendett. Áprilistól megkezdődött a regionális műsorszórás a Magyar Televízió három stúdiójából. Budapestről, Pécsről és Szegedről hetente egyszer - keddi napokon, azonos időpontban - önálló, a körzetek életéről szóló műsorokat sugároznak.­­ Magyar­­ország felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából a Lvovi Televízió 40 perces színes műsort sugárzott Pécsről és Baranya megyéről. Az összeállításban — többek között — nemzetiségi táncegyüttesek és a Pécsi Balett is szerepelt.­­ Oroszlányban és Szekszárdon tartották meg az idén a német nemzetiségi együttesek és szólisták „Nyújts baráti jobbot!" elnevezésű, négyévenkénti kulturális seregszemléjének országos bemutatóit A legjobb produkciók előadói részt vettek a Budapesti Tavaszi Fesztivál német nemzetiségi programjában, az Egyetemi Szín­padon. • A Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki Pécsi Ildikót, a Radnóti Színpad tagját, akit többek között Moldova Az élet oly rövid című darabjában, Káló Flórián Négyen éjfélkor című művében, s a Józsefvárosi Színházban vendégként Németh László Nagy családjában láthatunk.­­ Fonyó István vette át a Pesti Színház Tangó előadásában Darvas Iván szerepét, aki külföldi szerződésének eleget téve Klagenfurtban játszik ez idő szerint, így távollétében sem hiány­zik a műsorról a közönség által oly­annyira kedvelt előadás, amelyhez a Szolnokon annak idejében kirobbanó sikert arató Fonyó István új szint hozva társult. Képünkön: Páger Antal és Ruttkai Éva társaságában Mrozek darabjában. (Fotó: Oláh Andrea) NÉHÁNY MONDATBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék