Film Színház Muzsika, 1985. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1985-08-31 / 35. szám

LEMEZEK KÖZT VÁLOGATVA 28 SOHASEM ELÉG... a megismerésből; az embe­ri szellem természetes álla­potának azt tartom, amit a közmondás úgy fejez ki: a jó pap holtig tanul. És ha egészséggel, tiszta értelmű öregkorral ajándékoz meg bennünket a sors, akkor is jó, ha a zeneirodalom töre­dékére mondhatjuk azt, hogy ismerjük. A divat is a megismerés ellen dolgozik, amikor bizonyos műveket mások rovására gyakrab­ban hallunk, szívósan, el­szánt akarattal kell keres­nünk a divat körén kívül eső remekműveket, mert ehhez a szándékhoz ritkán kapunk segítséget. Lám, a fél évszázadnál régebben, 1930-ban kiadott zenei lexikonban olvashat­juk már Tóth Aladár sza­vait, aki Mozart 516-os Köchel jegyzékszámú g­­moll vonósötösét mint a „Don Juan előtt írt kama­razeneművek leghatalma­­sabbikát” méltatja tízegy­néhány soron keresztül, és vajon azóta eleget hallot­tuk? Akár ezt, akár 515- ös jegyzékszámú C-dúr testvérét, 1787 április-má­jusának e két csodálatos alkotását? És mit tettünk más, sok száz fontos alko­tás megismertetéséért, nép­szerűsítéséért? Hetek óta sokkol a Stúdió ’85 műsor­vezetőjének tájékoztatása — a Kodály Társaság nyílt levelének kapcsán — ami­kor felvilágosított: utána­néztek, más, fejlettebb or­szágokban még rosszabbul áll a zeneoktatás, zenére nevelés helyzete. Erről a megnyugtatásról óhatatla­nul a közismert frivol vicc poénja jut az eszembe, amikor az afrikai csoda­doktor azzal vigasztalja pá­ciensét, nem kell semmit tenni, leesik magától... (E sokknak meg a kániku­lának tulajdonítom, hogy legutóbbi írásomban két­szer is hangmérnököt írtam zenei rendező helyett, amiért mindenki szíves el­nézését kérem.) Még meg sem közelítettük az előt­tünk élt utolsó nagy euró­pai generáció által óhaj­­tott­ remélt minimumot, és a már elért kevésről is, ne­gatív igazolásokra hivat­kozva, lemondunk? A na­gyobb hibákhoz mérjük a miénket? De hagyjuk az eredményt úgysem hozó dühöngést, in­kább örvendjünk a Ta­kács-vonósnégyes új pro­dukciójának (SDPD 12 656) a vállalkozásnak, hogy a Tátrai vonósnégyes koráb­bi sorozata után ők is le­mezre játszották Korom­zay Dénes közreműködésé­vel ezt a két művet. Nem­csak az érvényes e két vo­nósötösre, amit­ Tóth Ala­dár mondott, hanem az is, hogy abban az évben Mo­zart nem írt szimfóniát. És ha a szimfóniák időrendjé­be illesztjük őket, előttük a prágait találjuk, utánuk pe­dig már csupán az utolsó nagy hármas (Esz-dúr, g­­moll, C-dúr) következik 1788-ban. Ez többet jelent, mint játékot az adatokkal. Mindkét vonósötös az azo­nos hangnemű szimfónia előképe. Persze ez az elő­kép szó félrevezető, mert beleérezzük a kísérletet, a próbálkozást, holott nem így gondoljuk. A g-moll szenvedélyességében, a C- dúr monumentalitásában előlegezi a szimfóniákat. Ha van egyáltalán értelme a méricskélésnek, rangso­rolásnak Mozart életmű­vében, akkor e két vonós­ötös helye a legnagyobbak között van.­­ A tíz éve alakult Takács vonósnégyes pályáját 1977 óta nemzetközi versenyek első díjai kísérik, és mél­tán. Varázsuk alól az első hangtól az utolsóig nem tudja kivonni magát az em­ber. Meleg, telt tónussal, olyan természetességgel muzsikálnak, hogy egy pil­lanatig se jutnak eszünkbe a művek megszólaltatásá­nak stiláris, vagy techni­kai problémái. Legnagyobb erényüknek azt tartom — és kívánom, hogy ezt őriz­zék meg —, hogy eltűnnek a mű mögött. Nem öt ki­váló muzsikus játékát hall­gatjuk (pedig azok!), ha­nem Mozartot halljuk,­­ persze éppen ez a legne­hezebb, ez a legszebb. Ugyanígy észrevehetetlen a zenei rendező, Székely András munkája is. Két fiatalkori Dohnányi­­művet hallunk az SLPX 12 553-as lemezen. Ez a jelző Dohnányi esetében persze mindössze éveinek számára utalhat, hiszen opusz számmal még nem jelzett első művét (fisz­­moll zongoranégyes) tizen­hat éves korában mutatták be Bécsben. Ezt követte több más alkotás után a Brahms bámulatát kiváltó opusz 1-es c-moll zongora­ötös (akkor tizennyolc éves), s mire a lemezen hallható opusz 8-as gor­donka-zongoraszonátát és az opusz 10-es C-dúr sze­renádot komponálja, 22 il­letve 25 éves korában, már nyitány, szimfónia és zon­goraverseny is van mögöt­te. A b-moll gordonka-zon­goraszonáta — mint annyi más korai Dohnányi-mű — hódolat Brahmsnak. Külö­nösen az első tételben érez­zük a bécsi mester f-moll zongoraötösének rokonsá­gát, a következőkben Doh­nányi egyre jobban eltávo­lodik ettől a hangtól. A második tétel diabolikus hangvétele általános útke­resési tünet a századfordu­ló körüli években, triójá­nak lépegető dallamtípusa pedig feltűnik majd későb­bi műveiben is. Az utolsó két tétel beteljesíti azt, amit addig is tudtunk, a szerző nehézségeket nem ismerő mesterségbeli vir­tuozitását. Botvay Károly és Jandó Jenő tolmácsolá­sa érzésünk szerint hite­les. Figyelemreméltó alkotás a C-dúr szerenád (előadói Kovács Dénes hegedű, Bársony László mélyhege­dű, Botvay Károly gordon­ka). Komponálásának éve 1902 — tájékoztatásul ír­juk ide, hogy Bartók Kos­suth szimfóniai költeménye 1903-ból való, — és min­den tétele tökéletes kidol­gozottsága mellett útkere­sés: mi lesz, mi lehet a kö­vetkező évtized hangja? Ha végigtekintünk Európa ze­nei horizontján 1902-ben, kevés kivételtől eltekintve ez bizony nyitott kérdés. Itt is találkozunk a már a szo­náta kapcsán említett dia­bolikus hangvétellel, de a groteszkkel is (gondoljunk Prokofjev későbbi pályájá­ra) azzal az érdességgel is, ami a majdan Bartókot hallgatókat ijesztette, de a romantikát túlélő egyéni lí­rával és szenvedéllyel is, különösen a pompás ne­gyedik, variációs tételben. Általában azt mondják, Dohnányi a bécsi klasszi­kusoknak a romantikában folytatódó hangján-formá­­ján belül kísérletezett. Ez a szép szerenád példa arra, hogy a szerzőtől mennyire nem állt távol a nyitás szándéka, sőt megtétele. Értékükön túl igen hasz­nos tájékoztatást jelent szá­munkra e művek ismerete, a romantika és századunk zenéjének határmezsgyéjén. Az előadást és a zenei ren­dező Mátyás János munká­ját egyaránt dicséret illeti. Zsoldos Péter Szépség­királynő-választás elődöntője 1985. augusztus 31. 20 órakor Pannónia Szálló PÉCS (Kossuth L. u. 7.) Verseny, műsorral egybekötve. A műsort vezeti: Keresztes Tibor (Cintula) Fellépnek: Boncz Géza, Túri Lajos és az Apostol együttes. Rendező: Csenterics Ágnes A versenyt megelőzően a pécsi Centrum Áruház előtt 12 órakor divatbemutatót rendezünk, melyen a szépségkirálynő-választás résztvevői is felvonulnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jegyek: Pannónia Hotel portáján válthatók. centrum (cpotps) Yessa­­n\\ Y\ A \K »/AKI STRING QUINTETS INC MAJOR K515 • ING MINOR­IÁK ACS QUARTET DENES KOROMZAY

Next