Film Színház Muzsika, 1985. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1985-09-21 / 38. szám

­J 28 ROCKRÓL.­ROCKRA JÁTSZANI A GYÖNGÉT...? A rockzene hajdan teljes és színekben gazdag moz­­zaikképének elszórt, megfa­kult darabkáit egyre keve­sebben próbálják összeil­leszteni. Nem állítható, hogy az idő és a körülmé­nyek kedveznének az effaj­ta kísérleteknek. Az érvé­nyesülés, a siker felé sok­kal rövidebb és simább út is vezet. A hazai rock egyik legprogresszívebb személyisége szerint, ma is lehetne színvonalas rockze­nét játszani Magyarorszá­gon, de nem volna kifize­tődő. Túl sok energiába ke­rülne, ami nem térülne meg. Tegyük hozzá: nem csak anyagilag, másképp sem. A tartalmában és hang­zásában is nívós rocknak ma elsősorban azért nincs kereslete, mert a hetvenes évek második felének leg­ígéretesebb zenekarait — — Beatrice, P. Mobil — lényegében csak a koncer­tek közönsége ismerhette. Zenéjük szilánkjait csupán néhány kislemez őrzi. A Beatrice végleg megszűnt, a P. Mobil névlegesen még létezik. Tulajdonképp érthető, hogy a pár éve — szemé­lyükben vagy és tevékeny­ségükben — nemkívána­tosnak bélyegzett muzsiku­sok többsége azóta a jelzett utakon halad. Bejáratosak lettek a rádió- és tévéstú­diókba, lemezeket készít­hetnek. A P. Mobilnak két LP-je is megjelent, egyko­ri szólistájuk, Vikidál Gyu­la pedig immár önálló al­bumot mondhat magáénak. A lehetőség tehát megada­tott. A lemezek azonban egészen másként szólnak, mint évekkel előbb szólhat­tak volna. Másként és másról szól Vikidál Gyula sokak által várt portrélemeze, nem azokhoz, akik számítottak rá. A magyar rockéletben mind kevesebben élnek — s mind többen visszaélnek — a példaadás lehetőségé­vel. Ha valaki a nyilvá­nosság előtt elkötelezi ma­gát egy ügy mellett, kettős felelősséget vesz a vállára: el kell számolnia a magá­val szemben kialakított elvárásokkal, és azzal a bi­zalommal, amellyel a kö­zönség elfogadta szószóló­jának, P. Mobil tagsága idején Vikidál a munkásfiatalság példaképe lett. A szárma­zásáért, sorsáért kiálló, nem alkuvó „kemény legény” új és hiteles ideált jelen­tett a hazai rockzenében. Az Utolsó cigaretta, a Menj tovább, a Kétforin­tos dal erőteljes fémzenére alapozott, illúziók nélküli, szókimondó világa ponto­san fedte Vikidál egyéni­ségét, hangi adottságait. 1978-ban már országszerte ismerték, tízezrek hittek nyíltsága, egyenessége ere­jében. Egy lemezgyári ajánlat, egy államilag tá­mogatott, menedzselt együttes (Dinamit, 1979— 81) kedvéért ekkor hagyta ott a P. Mobilt. Amit a cse­rén nyert, az a kortárs ma­gyar rockmuzsika effektív vesztesége. A Mobil vi­szonylag gyorsan kiheverte távozását, rajongói azon­ban nem nézték el megsze­gett ígéretét: „Nálam min­dig két forint ez a dal”. Ak­kor túlzás volt, ma tévedés volna egyedül őt hibáztat­ni a döntésért. Előtte és utána is szép számmal akadtak, akik a pályánma­­radás érdekében fogadták el az adott feltételeket. Végül is soha nem mind­egy, kik vannak játékban: ő már nemegyszer igazolta tehetségét. . Mindezek ismeretében még érthetetlenebb, hogyan lett első szólólemeze a műfaj újabb elszalasztott lehetősége? Különös portré ez a korong. Aligha ad hű képet Vikidál Gyuláról, legalábbis arról a robusz­tus hangú, könnyed techni­kájú énekesről, akit Kop­pány vezérként, vagy a P. Box dalainak előadójaként megismerhettünk. A meg­lehetősen rövid összeállítás (37 perc) nagyobbik felét két operarészlet és egy his­­tóriás ének tölti ki. Érde­kes választás mindhárom zene. Elgondolkoztató azon­ban, hogy egy rockénekes miért fordít ekkora figyel­met a klasszikus muzsiká­ra? Talán sokoldalúságát, ze­nei alkalmazkodóképessé­gét akarta bizonyítani. Ha ez volt a célja, jobb lett volna operákból válogatni, amelyek hangfekvés szem­pontjából inkább megfelel­nek adottságainak. A Me­­fisztó rondóhoz nem elég súlyos a hangja, bizonyos pontokon kínosan vékony­nak hat. Artikulációja is elmarad attól a szinttől, amelyet a szöveg — pél­dául Székely Mihály alakí­tása óta — feltételez. E hiányosságokat Mártha Ist­ván frappáns, valóban új­szerű hangszerelése csak ki­emeli. Nem jobb a helyzet a Sámson és Delila részlet­nél sem; a mélyebb tónus imitálására gyakran és saj­nos feltűnően öblösít. Még a Tinódi-ének előadása a legsikerültebb, ennek dal­lamvezetése, díszítései kö­zelebb állnak a számára természetes zenei közeghez. Ahhoz a közeghez, amely­ben már nem bizonyítania, hanem folytatnia kellene valamit. Valamit, amivel ő és az egész szakma régről adósa önmagának és hívei­nek. Aggasztó, hogy e szán­dék hangjai milyen kevés­sé hallhatók a lemezen. He­lyette kétkedést és rezig­náltságot tükröz egy lassú Deep Purple szám (A sze­rencse katonája) nehézkes feldolgozása. Mintha a ze­nészekkel együtt a dallam is megfáradt volna. A hangzás kimunkált, precíz, a muzsika mégis vértelen. A heavy metal túlfinomí­tott kliséinek nyílt vagy ke­vésbé nyílt darálása a Ne­héz időkben már kimeríti a plágium fogalmát. A tem­pón, a harmóniákon és a szelíden torz tónuson kí­vül egyéb nemigen fűzi össze a közreműködők népes hadát (23 meghívott + a VY simfonikusok, vezényel: Mártha István). Ezt ellensú­lyozandó volt szükség a klasszikus betétekre? Lehe­tett volna méltóbb megol­dást is találni. Körülbelül olyat, mint a Koltay Ger­gely által megzenésített Bakó József-ve­rs himni­­kus szépségű megszólalta­tása (Zsoltár), valamint a Presser-modorú, mégis ön­vallomásnak beillő Csak a szívemet teszem eléd. Mindkettő azt a Vikidál Gyulát idézi, akinek nincs szüksége kölcsönkért mű­fajokra. „Nincs erőm ját­szani a gyöngét”, énekli; a rocknak ma épp ebben az értelemben volna égető szüksége rá. J. Király István (flflGYflRORSZfl) Szépség­királynő-választás középdöntője 1985. szeptember 28. 20 órakor a Fórum Hotelben BUDAPEST (Bp. V., Apáczai Csere J. u. 12/14.) Verseny, műsorral egybekötve. A műsort vezeti: Keresztes Tibor (Cintula) Fellépnek: Boncz Géza, Túri Lajos és az Apostol együttes. Rendező: Csenterics Ágnes A versenyt megelőzően a Flórián Áruház előtt 12 órakor divatbemutatót rendezünk, melyen a szépségkirálynő-választás résztvevői is felvonulnak. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendező Magyar Média. Jegyek: a Fórum Hotelben válthatók.

Next