Film Színház Muzsika, 1985. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1985-10-12 / 41. szám

ITTHON MANÓN LESCAUT ÉLŐÚJSÁG A VIGADÓBAN Puccini operájának, a Ma­nón Lescaut-nak szeptember 26-i előadásán az elragadta­tott közönség méltán ünne­pelte Ilosfalvy Róbertet, Des Grieuz alakítóját, aki 1961, az emlékezetes felújítás óta, tehát csaknem negyedszáza­da birtokosa a szerepnek. Huszonnégy év rendkívül sok, különösen operaénekesek életében; van, aki a fele idő alatt is megfárad, megszür­kül, elveszíti a hangját. Ilosfalvy viszont ennyi esz­tendő alatt nem csupán szá­mottevő nemzetközi karriert futott be, de elért az ének­művészetnek arra a fokára, amikor maga az éneklés már nem föladat, nem lecke, nem gond, hanem az ábrázolásnak az a legfelső szintje, ahol - és ezek Nádasdy Kálmán szavai - „a művész az éne­kelt megszólalást elsődleges jelrendszernek tudja fölfog­ni, s nem a problémákat tár­ja elénk, hanem a problémák megoldását". Ilosfalvy Ró­bert eljutot erre a magaslat­ra, és csak örülhetünk, hogy művészetének tisztasága, hu­mánuma ismét hazai szín­padról árad a publikum felé. Kincses Veronika, az előadás címszereplője ezúttal is iga­zolta, hogy éneklése, ember­­ábrázoló ereje fölfelé muta­tó szakaszban van; a harma­dik és a negyedik felvonás igen szép perceit köszönjük neki. Ötvös Csaba nemcsak hangban ideális Lescaut, nemcsak az alak talmi em­berségét ábrázolja, de humo­rát és öniróniáját is. Nagy Ferenc érezhető szívvel és szenvedéllyel tolmácsolta a zenekar élén Puccini csillogó partitúráját, egyaránt érezve és éreztetve a lírát is, a tra­gikumot is.­­ Képünkön Ilos­falvy Róbert és Kincses Vero­nika a Manon Lescaut első felvonásában. (Fotó: Mezey) D. L. ... ami a szerkesztő riportjaiból kimaradt. Ez az alcíme a Pesti Vigadó hangversenytermében október 18-án Csenterics Ágnes rendezésben közönség elé kerülő Élőújságnak. Közre­működői: Tolnay Klári, Gregor József, Turay Ida, Fényes Sza­bolcs, Kovács Kati, Lukács Sándor, Szenes Iván, Rátonyi Róbert, Moldován Stefánia, Moór Marianna, Csikós Rózsi, Benkő Dá­niel, Szolnoki Tibor, Kornay Mariann és az Universal együttes. A szerkesztő-műsorvezető dr. Szar­ek Tamás huszonöt évvel ezelőtt kezdte el közönség előtti beszélgetéseit a magyar mű­vészvilág érdekes egyéniségeivel. A közreműködőkkel egytől egyig volt ilyen beszélgetős műsora, többnyire az Újságíró­­szövetség székházában. Első beszélgetőpartnere Gobbi Hilda volt, őt több mint két­száz művész követte a sorban. A kezdet kezdetén dr. Szar­ek Tamás maga sem gondolta, hogy ilyen hosszú sorozatot indít el, s hogy huszonöt éven át tartó folyamatosságról van szó, az mindenképpen a siker jele. A megkérdezettek közül sokan már nincsenek közöttünk (Házy Erzsébet, Bilicsi Tivadar, Ráday Imre, Zsoldos Imre), éppen ezért nagy jelentőségű, hogy a jó hangulatú beszélgetéseket hangszalag őrzi az utókor számára, s több mint ezer fotó segít az emlékezésben. Közülük egyik az itt közölt, amelyen Tolnay Klári látható dr. Szarnék tár­saságában, akiről talán nem mindenki tudja, hogy miközben hobbyként színészinterjúkat készít, „civilben" a Pénzügyi Szemle főszerkesztője. (Fotó: Thán Tamara) (Jálics) Október 15-én mutatja be a Nemzeti Színház kamara­­színháza, a Várszínház két monodrámából álló estemet. Mindkettőt: Simone de Beauvoirtól A megtört asszonyt és Liv Ullmanntól a Változásokat én dolgoz­tam át színpadra, regé­nyeikből. Felmerül az örök és eldönthetetlen kérdés: mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Vegyük úgy, hogy Ullmann regénye, amelynek színpadra állításában az vonzott, ami ebben a nagy színésznőben a vászonról is lenyűgözi az embert. Ön­magunk vállalása minden körülmények között, az élet ránk aggatott ezer gondja ellenére. Soha semmit nem meg­kerülni, hanem szembenéz­ni, ahogy ő néz szembe a közönséggel: „megmutatni, mi van a szem, a bőr, a homlok mögött. Ábrázolni a létrejövő gondolatot, le­­hántani az álarcot. Ha eny­­nyire közel jön a kamera, a néző már nemcsak az ar­cot látja, de tudja, milyen életet élt ez az arc. Titok­ban mind­erre a szembe­sülésre vagyunk, hogy a többiek tudomásul vegyék, kik vagyunk legbenső mélységeinkben.” Ezt sze­retném én is megmutatni, anélkül, hogy Ullmannt megpróbálnám „ábrázolni”, „eljátszani”, ami lehetet­len lenne. És mit mond Simone de Beauvoir megtört asszonya, Monique? „Szörnyű, ha az ember nem szokott hozzá ennyi éven át, hogy szem­besüljön önmagával..Ez az ellentét az, amiért Beauvoir asszonya Ullmann mellé került. A kettő közöt­ti végletes különbség. Mo­nique úgy éli le az életét, hogy nem kell vállalnia semmiért a felelősséget. Védettnek érzi magát ab­ban a boldognak vélt ott­honi környezetben, kielégíti a pozícionált férj, a lányok dédelgető nevelése, akiket ugyancsak nem készített fel az életre és döbbenten kérdezi: „Lehetséges, hogy mind a kettőt elrontottam volna?” Monique már ké­sőn kérdez, előbb kellett volna. Az élete, jól ápolt otthona rommá lett, nem tud szembenézni a ma­gánnyal, ami rá vár, és al­kohollal, nyugtátókkal, iz­­gatókkal, pszichiáterekkel szeretné feloldani a szo­rongást. Mi tudjuk, hogy sajnos, hiába, ez az asszony most sem old meg semmit. Beauvoir nyitva hagyja ezt a sorsot az utolsó szavak­kal: „félek... félek... fé­lek .. Szeretném, ha ezen az esten elhangzó két asszony szavai azt sugallnák, hogy nem kell félni és nincs mi­től félni, ha legválságosabb pillanatainkban is meg tud­juk ragadni saját egyetlen életünk értelmét. Mindig kockázatos vállal­kozás egyedül állni két órán át színpadon. Saját magam­mal, segítség nélkül, alak­jaim életével, gondolatával, szenvedésével. De remélem, hogy meghallom odalenn a nézőtéren a figyelő csön­det, amibe belekapaszkod­­hatom, és akkor nekem sem kell félnem a színpadon az egyedülléttől Csernus Mariann KÉT ASSZONYRÓL

Next