Film Színház Muzsika, 1986. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1986-04-26 / 17. szám

ELMEGYEK - EMLÉK­KÖNYV Családtagok, barátok, kol­légák elbeszéléseiből szer­kesztett és írt könyvet S. Nagy István a jóbarát és szerzőtárs Máté Péterről. Most második kiadásban je­lent meg az elsőként hamar elfogyott emlék­könyv. Tartalma sokfelől összesze­dett, olykor kerekebbre fo­galmazott egykori újságcikk­részlet, máskor a tizennégy évvel idősebb báty gyakran részletekbe menő, szeretet­teljes családi történetei, az édesanya visszafogott szavai: „na, de inkább beszéljen el­sőszülött fiam, Pali. Én leg­feljebb majd néha közbe­szólok." A feleség elmeséli megismerkedésük történetét; beszél két kislányukról: Mi­éiről és Dorkáról (fényképük is látható a kötetben), a bol­dog fészekrakásról a pázmán­­di parasztházban. Emlékezik a riporter Vágó István, Vass Vali, az Úgy várom, jössz-e már és még sok más Máté Péter-dal szövegírója, az omegás Benkő Laci, aki óvodás korában „összejárt" a szomszéd házban lakó Má­té Péterrel, közösen gyako­roltak zongorán. Még jó pár muzsikustárs fölidézi a közös fellépéseket (a bergendys Gábor Péter, Mihály János a Főnixből), amelyeken a zene­szerző-előadó nagy lánggal lobogott, és magával ragad­ta környezetét. Megszólal Horváth Zoltán, az Operett Színház főrendezője, a tévés Módos Péter, Csenterics Ág­nes, Koós János, Aradszky László, Vikidál Gyula, a Máté Krízis című rockmusicaljében lépett először színészekkel együtt színpadra. A kötet befejező része egy­ségesebbé válik. S. Nagy Ist­ván veszi át a szót. Elmeséli a közösen készített nagyle­mezek történetét, a világ­számmá vált Elmegyek szü­letését. A lemez megjelené­sekor­ óriási közös örömüket­­ mint írja, „Komoly népün­nepélyt rendeztünk ketten, a végén még indiántáncot is lejtettünk.” Együtt voltak az Írországi dalfesztiválon, kóbo­roltak Londonban. Kedves, gyerekes élmények sorjáznak­­ és a szeretet, amelyet környezetéből kiváltott ez a művészember, aki áradó ze­néjével és előadásmódja ki­robbanó érzelmeivel (legin­kább az olasz és a néger mu­zsikával rokonítható dalaival) mindig a szívéből szólt - e szívünkhöz. (jálics) Kedves Színjátszók! Tisztelt Tanárnő! Elmondhatatlan kedves élményem, hogy a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumban megnézhettem a Diákbolonditót, me­lyet 1976-ban írott komédiám szövege alapján mutattak be. Tehetség, mókázó eleven kedv, pergő ritmus - íme ennek szól őszinte tapsom. Nem minden tanulság nélkül való volt újra látnom az Alföldben megjelent, s annak idején Debrecen­ben kiváló színházi erőkkel játszott „bájkeserves komédiát", lám­­ az idő emlékezete nagyon is ébren tartja Csokonai histó­riáját. Magukkal most újra átláthattam kitalált hősöm, Tarka Nagy Gedeon direktor úr farizeusságát: „A mi iskolánkra ne figyeljenek fel Bécsben... itt nincs helyük holmi idegenből hozott eszméknek ... Ebből is láthatja Csokonai barátunk ... minden, ami itt történt, az ő érdekében is történt. És persze oskolánk jövője érdekében. Áldozatokat kell hoznunk." A ma­guk játékában ismét alkalmam volt becsülni a Pusztai Sámuel­­féle tanárok nagyszerű tisztességét, akik nem féltek kijelente­ni: „Mennyi magyar gyávaság bújhat a bécsi malaclopó mö­gé!" Másabb történelmi időben ma már eléggé tisztán láthatjuk e dolgokat. Dehogyis akarta volna feloszlatni az osztrák ka­marilla az oskolákat. Olajat a tűzre? Sőt, Kolozsváron kémiai iskolát létesítenek a 90-es években. Csak egy-két olvasókört mertek megszüntetni inkább. No, de ma szerte a nagyvilágban mégiscsak dúlnak az „oskola-ügyek", meg a Csokonai-féle tanárok pőréi - így hát biztos kezű és szemű jeles rendezőjük, dr. Ibos Ferencné nemcsak a vidor életkedvet szolgálta ezzel, hanem a mindig is időszerű időszerűségérzékünket is. Hálás vagyok hát Valamennyiüknek, hálás a közönségnek, a zsúfolt teremnek s a virágnak, amit Maguktól kaptam. Ady Endre a század elején Szilágyságból jőve büszkén mond­hatta el: „Ifjú szívekben élek... Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák.” Ó, bár mi, „századvégiek” is minél többen mondhatnánk, akár szerényebb hasonlókat is. Mert minden csata végül is „ifjú szívekben" dől el. További sok sikert, hálás szeretettel. Budapest, 1986. április Páskándi Géza CSOKONAI ÉS A BUDAI DIÁKOK Képeinken: Jelenet az előadásból 0 A diákszínjátszók Pás­kándi Gézával és dr. Ibos Ferencnével KÜRTI PAPP LÁSZLÓ TÓTH ÁRPÁD-ESTJE előadó az estet négy verscik­lusra osztotta a versek han­gulata alapján. Versmondá­sát az elegancia jellemzi; kimért mozdulatok, visszafo­gott gesztusok, amelyekkel a költő egy-egy gondolatának hangsúlyt ad. Ezt a hangsúlyt az olykor meglepő pauzák­kal is kiemeli. A cikluson be­lül az egyes verseket úgy választja külön, hogy az egyik befejezésekor kissé fel­emelt karja és behajtott kéz­feje még néhány másodper­cig az elhangzott vers han­gulatát idézi, hogy azután néhány könnyed lépéssel hely­zetet váltva, kezdje el a kö­vetkező verset. A főként leány­­ifjúsággal teljesen megtöl­tött nézőtér pisszenés nélküli, áhitatos csődben figyelt a közel másfél órás előadóest folyamán. A ciklusok között Kiss Do­monkos Judit Bach-műveket játszott gordonkán. Cenner Mihály Tóth Árpád centenáriumi ünnepségének első eseménye volt Kürti Papp László előadó­estje március 22-én a Vigadó kamaratermében. Kellemes meglepetéssel szolgált, hogy a gyakrabban előadott ver­sek mellett olyanok is helyet kaptak, amelyeket eddig csak olvasva ismertünk. Az

Next