Filológiai Közlöny – XXXV. évfolyam – 1989.

2. szám - Tanulmányok - Sárközy Péter: Olasz elemek a XVIII. századvégi magyar műveltségben

Az olasz irodalom XVIII. századi magyarországi kisugárzásának és ter­mékenyítő átvételének igazi példáját Metastasio költészetének fogadtatása nyújta.21 Ez egyúttal a bécsi olaszos kultúra magyarországi áttételének is pró­bakövét jelenti. Már Szauder József rámutatott, hogy helytelen Metastasio magyarországi fortunáját, Zambra Alajos nyomán, a magyarországi iskola­drámák történetéhez kötni (ennek időszaka körülbelül az 1730—1780 közötti félévszázad), mert Metastasio magyar irodalomra gyakorolt igazi költői hatása tulajdonképpen csak Faludi dalköltői gyakorlatával kezdődik és a századfordu­lón teljesedik ki Csokonai Vitéz Mihály, jellegzetesen „századfordulós" költői életművében. Arról is hajlamos a magyar irodalomtörténetírás megfeledkezni, hogy korábban a Metastasio melodrámák színhelye a főúri kastélyszínházak és az iskolai színielőadások zárt világa volt, míg épp a századvégen, illetve a XIX. század elején jelennek meg nyomtatásban is Metastasio drámái, illetve kerülnek a magyar polgári színházak műsorára. Elsőként Kreskay Imre Scipio álma drámafordítása jelenik meg a Kassai Magyar Museum 1792. évfolyamá­ban, melyet Rudnyánszky Karolina bárónő és Berzeviczy Pál Metastasio-for­dításai követnek 1793-ban a magyar játékszín 1793. évi II. kötetében (A puszta sziget; Acides a válasz úton). Ekkor kezd el foglalkozni Kazinczy Ferenc is há­rom Metastasio dráma fordításának gondolatával a Külföldi játékszín kiad­ványsorozat számára. A Themisztokles és a Titus szelídsége fordítását budai fog­sága idején fejezi be 1795-ben, a darabok 1806-ban kerülnek először bemutatás­ra báró Wesselényi Miklós Erdélyi színtársulata előadásában, majd Kazinczy műfordításai IX. kötetében nyomtatásban is megjelennek 1815-ben. Kazin­czyval egyidőben foglalkozik Metastasio fordításával a fiatal debreceni diák Csokonai is. 1793-ban folyóiratokban közölt hirdetéseiben 16 olasz dráma, köztük több Metastasio darab fordítását ajánlja. Csokonai olasz műfordításai halála után 1806-ban Nagyváradon jelennek meg önálló kötetben, de nem keltettek különösebb kritikai visszhangot, hiszen az ekkor Kazinczyval szem­ben Csokonait zászlójukra tűző debreceni pipacéh képviselőinek nem „olaszos", hanem „eredeti népi" költőre volt szükségük (sajnos ez a magatartás a Csoko­nai irodalomban mindmáig fellelhető). Metastasio drámáinak legteljesebb kiadása a Bécsben és Pozsonyban élő Döme Károly pozsonyi kanonok, Kazinczy barátja nevéhez fűződik, aki 1801-ben önálló kötetben jelentette meg Metastasio vallási tárgyú drámáiból készí­tett fordításait (Metastasiusnak egynéhány játéka, Komárom, 1801), míg a világi tárgyú színdarabok fordításával 1811-ben készült el, és azok Kazinczy Metastasio fordításaival egyidőben, 1815-ben jelentek meg. Kazinczy és Döme fordításai immáron az új magyar színjátszótársulatok, azaz prózai színielőadá­sok számára készültek, és ezzel megkezdődik Metastasio magyarországi fortu­nájának újabb fejezete, mely egészen a század közepéig tart.22 Metastasio Themisztoklészét és Titus szelídségét, a darabokban rejlő hazafias és felvilágosodott tartalmak miatt (mindkét dráma a felvilágosodott, alattvalóival igazságosan bánó uralkodó példáját, illetve a hazájáért a zsarnok ellen jogosan fellázadó hőst állítja középpontba) a nagy hazafi és lázadó, idő­sebb báró Wesselényi Miklós mutatta be Kazinczy fordításait felhasználva 1806-ban Erdélyben, illetve indítja még az évben színtársulatait magyarol­ 21 J. Szauder: Metastasio in Ungheria. — In: Studi in onore di N. Sapegno, vol. ] Г1. Roma 1977. 309-344. 1. 22 Nyerges L.: Kazinczy drámafordításai Metastasiótól. — Гп: Színháztudományi szemle, 1984. 13. 65—81. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék