Magyar Filozófiai Szemle, 1975

3–4. szám - Pozsgay Imre: A filozófia néhány kérdése a XI. kongresszus után

A FILOZÓFIA NÉHÁNY KÉRDÉSÉ A XI. KONGRESSZUS UTÁN POZSGAY IMRE Nincs ma fontosabb ügye a magyar filozófiának, mint feltárni a párt XI. kongresszusának határozatából ráháruló feladatokat. Filozófusok, társadalomtudósok, politikusok együttgondolkodására, együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a társadalmi tapasztalatokat és tudományos is­mereteket szintetizáló kongresszusi határozatok nyomán az újabb társadalom­tudományi, filozófiai következtetéseket és feladatokat meg lehessen fogal­mazni. A marxista filozófusok számára mindmáig a kérdések kérdése, hogy milyen legyen a viszony a szocialista építés gyakorlata és a filozófia között. Az elmélet és gyakorlat egységének törvénye — s benne az a követelmény, hogy a fennálló valóság objektív realitásként való elismerése járjon együtt a ma létezőnek tuda­tos gyakorlati meghaladásával — szükségszerűen újra meg újra megoldandó feladata mind az elméletnek, mind a gyakorlatnak. A filozófiára nézve ez azt jelenti, hogy szüntelenül érvényesíteni kell megismerő-orientáló és ideológiai­nevelő funkcióját, s a szerves egység és összhang jegyében kell e két feladatot teljesítenie. E két leglényegesebb funkciójának működése közben a filozófia elvégzi a társadalmi fejlődés szempontjából már meghaladottnak a kritikáját, s egyszersmind tudatosítja a fejlődésben az állandó és a változó elemek dialek­tikáját, terjeszti és megszilárdítja a marxista—leninista világnézetet, a szocia­lizmus iránti elkötelezettséget. Ma is érvényes tehát a feladat: a filozófia ne csak magyarázza a világot, hanem vegyen részt annak megváltoztatásában, fejlesz­tésében is. Igaz magyarázattal csak így szolgálhat, csak így lehet valóban tudo­mányos világnézet. A párt XI. kongresszusa az újabb elméleti kérdések egész sorát teszi fel a filo­zófiának, a társadalomtudománynak, miközben jól példázza, hogyan lehet a politikai döntésekben létrehozni az elmélet és gyakorlat egységét, hogyan kell a közelebbi és távolabbi célok szerves kapcsolatát megteremteni, a nemzet­közi érvényű alapelveket és tapasztalatokat történelmi sajátosságainknak megfelelően alkalmazni, hazánk szocialista fejlődéséből adódó feladatokat a szocialista világrendszer nemzetközi összefüggéseibe illeszteni. A filozófiai szemlélettől és kutatástól nem lehet idegen egyetlen konkrét kérdés sem, most mégis főként a programnyilatkozatból következő tennivalók­ról szeretnék szólni. Az MSZMP új programnyilatkozata a marxista—leninista elmélet alkalmazá­sával készült politikai dokumentum, amely hitelesen foglalja össze a történel­mileg megtett utat, vonja le a tanulságokat és jelöli meg a célt. Tükröződik benne a párt munkastílusa, vezetési módszere, a tömegkapcsolatok elmélyíté­sének, a társadalmi egység további erősítésének a szándéka. Pártunknak ez a 1 Magyar Filozófiai Szemle 281

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék