Földmívelési értesítő, 1890 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1890-01-09 / 1-2. szám

1. évfolyam.-/1-2. szám. Megjelen minden csütörtökön. Budapest, 1890. január 9. rr FOLDMIVELESI ERTESITO KIADJA A FÖLDMÍVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTERIUM Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Soós Mihály premontrei-szerzetes kanonok és a keszthelyi gazdasági tanintézet volt tanárának a mezőgazdasági tanügy és szakirodalom terén kifejtett sok évi buzgó és sikeres tevékenységeért elismerésem nyilvánittassék. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november hó 24-én. • Fe venez József s. k. n , , ~ „., , y Bavo Orczy Bcla s. k. A földmivelésügyi m. kir. minister Bogdánfy Ödön okleveles mérnököt ideiglenes minőségű segédkulturmérnökké ; Bucher Alajost, a gróf Schönborn-uradalom segédtisztjét az érdiószegi vinczellériskolához ideiglenes minőségű segédtanítóvá nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Józsa László kulturfőmérnököt, a VI. kerületi kultúrmérnöki hivatal vezetőjét az I. ker. kultúrmérnöki hivatal, Tonika Emil kultúr­mérnököt a VI. ker. kultúrmérnöki hivatal vezetésével ; Haraszti Tivadar puszta­istvánházai lakost Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai alsó járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister, egyetértöleg a pénzügyi és kereskedelemügyi ministerekkel, Kirchmayer Vilmos Sáros vármegye Plavnicza és Magyar-Jakabfalva, továbbá Klein Henrik Sáros vármegye Magyar-Jakabfalva ; Leuchtag Manó Sáros vármegye Lubotin ; Fried Sándor Sáros vármegye Szt.-Mihály és végül Pulszky Géza Sáros vár­, megye Zsebfalva községbén levő mezőgazdasági szeszgyáraik részére az 1881. évi XLIV. törvényezikkben biztosított állami kedvezményeket megadta. A földmivelésügyi m. kir. minister mult évi 69.42-3. sz. rendeletével a bajai gyümöl­csészeti egyesület; 70.289. sz. a. a Szebcn vármegyei keresztény-szigeti mezőgazdasági egylet ; 66.861. sz. a. a Somogy vármegye területén alakult » maróthi völgyet lecsapoló társulati ; 69.092. sz. a. a Torontál vármegye területén alakult »Török-kanizsai belviz­lecsapoló társulati alapszabályait jóváhagyta. A m. kir. államvasutak üzemében a budapest-lajosmizsei h. é. vasút vonalára I^ajos-Mizse állomás marharakodó állomásul engedélyeztetett. A svájezi földmivelésügyi szakosztály elrendelte, hogy az Ausztria-Magyarországból Francziaországba való rendeltetéssel a svájezi határhoz érkező szarvasmarha-, juh-, kecske-és sertésszállitmányok a belépő határállomásokról visszautasittassanak. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék