Földmívelési értesítő, 1891 (2. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

52969 KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖNYVTÁRA; id.. C55TS3I £ V A FÖLDMIVELÉSI ÉRTESÍTŐ 1891-IKI ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMMUTATÓJA. A) Rendeletek, körlevelek, leiratok és felhívások. Oldali A »fekete rothadás« (black-rot) nevű szőlőbe­tegséget ismertető s valamenynyi törvényha­tósághoz, gazdasági-, borászati sat. egyesület­hez intézett 75.367/890 számú körlevél 29,30 Ragadós tüdőlob fellépésének bejelentése tár­gyában valamenynyi törvényhatósághoz inté­zett 1.622 számú körrendelet 33 Ministerium személyzeti- és ügybeosztásáhan beállott változások tárgyában kiadott elnöki körrendeletek 57,273,525 Az ákáczfa paizstetűjének (Lecanium robinia­rum) és kártékonyságának ismertetése ügyé­ben 60.231/1890 sz. a kiadott körrendelet... 58 A közvetlenül Németországba irányított szar­vasmarhák megvizsgálása és azok marhaleve­leinek kezelése iránt az állatrakodó állomá­sokon működő állatorvosok részére 3.361 sz. a. kiadott utasítás 91 Molnár István budapesti vinczellériskolai igaz­gatónak gyümölcsészeti- és kertészeti minis­teri biztossá történt megbízatását közlő s va­lamenynyi törvényhatósághoz és gazdasági egyesülethez intézett 4.921 számú leirat 92 Ipar- és kereskedelmi kamarák uj területi be­osztása'tárgyában valamenynyi keb. fő- és ügy­osztálynak és alantas hatóságnak kiadott, 203 ein. számú körrendelet 92,105 Növénytermelési kísérleti állomás felállítása tár­gyában valamenynyi gazdasági egyesülethez intézett 6.709 számú körlevél 105 Növényt vagy növényalkatrészt tartalmazó pos­taküldemények kezelése ügyében 4.995 sz. alatt kiadott körrendelet 107 Szerb származású kérődzők és sertések behoza­talánál követendő eljárás tárgyában 7.070 sz. a. valamenynyi törvényhatósághoz intézett 0Wal rendelet 117 Versenylovaknak marhalevél nélkül való szállí­tása iráut 8.251 sz. a. kiadott rendelet 119 Szőlőojtási tanfolyamok rendezése érdekében 10.486 sz. a. kiadott s valamenynyi törvény­hatósághoz, gazdasági-, szőlősze ti- és borászati egyesülethez intézett leirat 151 Hernyóirtásra kiadott s valamenynyi törvényha­tóságnak szóló 6.412 számú rendelet 153 Az 1890. évi I. t.-cz. 64. §-ában említett műtár­gyak átalakítása vagy módosítása körül kö­vetendő eljárás egyszerűsítése érdekében 73.7'J5/1890 sz. a. kiadott, valamenynyi ke­rületi kultúrmérnöki hivatalnak, valamenynyi alispánnak és törvényhatósági joggal felru­házott város polgármesterének szóló kör­rendelet 177,178 A pöstyéni fürdőben állami- és törvényhatósági tisztviselők részére engedélyezett fürdőked­veiményt ismertető. 537/eln. sz. alatt ki­adott körrendelet 179 Állandó gazdasági tudositókhoz 15.484 sz. a. in­tézett felhívás heti jelentéseiknek szerdai na­pon való postára tétele tárgyában 191 Immúnisnak jelzett de nem bizonyított homokta­lajok alapján kért szőlővesszőszállitási iga­zolványok kiadásánál követendő eljárás tár­gyában valamenynyi törvényhatósághoz czim­zett 13.760 számú körrendelet 191 f Éjjeli halászati tilalom megszüntetése tárgyá­ban 15.667 és 31.974 sz. a. kiadott rende­letek ...235,510 A méhészkedés ellen tett hatósági intézkedések meggátlása tekintetében valamenynyi törvény­hatósághoz intézett 16.655 számú körren­delet 252

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék