Földmívelési értesítő, 1893 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1893-01-01 / 1. szám

IY. évfolyam. — 1. szám. Megjeleli minden vasárnap. Budapest, 1893. január 1. FÖLDMlVELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A FÖLDMíVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. HIVATALOS KÉSZ. A földmívelésügyi m.kir.miniszter Sar­kadi Nagy Mihály szentesi lakost Csongrád vármegye közigazgatási bizottságába közgazdasági előadóvá ne­vezte ki. A földmívelésügyi m.kir.minister 1892. évi 68371. sz. alatt keltrendeletével a gcmbos-vajszkai ármentesitö és belvizszabályozó társulat önkormány­zati jogának felfüggesztése mellett — ügyeiuekAeze­tésére az 1885. évi XXIII ik t.=czikk ér­telmében Schmausz Endrét Bács-Bodrogh mfcjegye alispánját — két évi időtartamra miniszteri ' biz­tosul nevezte ki. \ A földmívelésügyi magy. kir. miniszter ifj. Erdélyi János belényesi lakost és okleveles mér­nököt Bihar vármegye belényesi. Ki'fert Antal ma­róthi lakost és gazdatisztet pedig Somogy vármegye marczali-i járására nézve az állandó gazdasági tudó­sítói tiszttel bízta meg. 5.432. ker. min. ein. 1892. A m. kir szám. ministerium rendelete kereskedelmi viszonyainknak Szerbiával való ideigle­nes rendezése tárgyában. A Szerbiával 1881. évi május 6-án kötött, az 1882. évi XXX. t.-czikkbe iktatott és a m. kir. minis­teriumnak 1892. évi augusztus hó 20-án kelt rende-72.152 -szám. lete értelmében 1892. évi deczember 31-ig meghosz­szabbított kereskedelmi szerződés, az ugyanazon tör­vényczikkbe iktatott állategészségügyi egyezménynyel együtt az 1892. évi XIII. t.-cz. és a szerb királyi kormánynyal létrejött megállapodás alapján valamint a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá­gok kormányával egyetértőleg 1893. évi junius hó 30-ig meghosszabbíttatik. Eg j úttal elrendeltetik, hogy a határforgalomban Szerbiából a magyar-szerb és boszniai-szerb határon át behozott szerb származású gabnaneműek ezen idő-A »Földm. Ért.* 1892-iki évfolyamának tárgymutatója e számhoz mellékelve van. tartam alatt az osztrák-magyar vámterületnek az 1882. évi XYI. t.-czikkbe iktatott és az 1887. évi XXV. t.-ezikk által módosított átalános vámtarifája VI. osztályához tartozó, 24. szám utáni 2-ik jegyzete értelmében alkalmazandó vámoknak lesznek aláve­tendők. Az idézett jegyzetben foglalt határozat 1893. évi julius hó 1-ével hatályon kivül helyeztetik. Kelt Budapesten, 1892. évi deczember hó 30-án. WEKERLE, S. k. LUKÁCS, S. k. GRÓF BETHLEN, S. k. 5.431. -szám. ker. min. ein. 1892. A m. kir. ministeriumnak 1892. évi deczember hó 30-án kelt rendelete, azon elbánás tárgyában, melyben a spanyol szárma­zású árúk az osztrák-magyar vámterületre való beho­zataluk alkalmából részesítendök. Az 1892. évi XXXI. törvényezikk és a spanyol kormánynyal e tekintetben létrejött megállapodás alapján, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával egyetértőleg elrendeltetik, hogy a spanyol származású: árúkkal szemben az osz­trák-magyar vámterületre való behozataluknál köve­tendő bánásmódra nézve, a m. kir. ministeriumnak 1892. évi február hó 5-én kelt rendeletével (Budapesti Közlöny 1892 évi 28. sz.j megállapított határozatok érvénye további intézkedésig és legkésőbb 1893. év deczember 1 ó 3l-éig fentartatik. Budapesten, 1892. évi deczember hó 30-án. A ministerium nevében: WEKERLE S. k. LUKÁCS S. k. GRÓF BETHLEN S. k. II. 1892. Figyelmeztetés. Az állami méntelepbeli méneknek az egyes fe­deztetési állomásokra való szétosztása a következő sorrendben és napokon fog foganatosíttatni u. m. Á szerkesztőség. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék