Földmívelési értesítő, 1894 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1894-01-07 / 1. szám

V. évfolyam. — 1. szám. M..OŰZEUM KQHYVTÂRA Hiriap-Köny vtáp Növedéknapló .к*.?/'; faicle»-' minden vasárnap. Budapest, 1894. január 7. KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, KÖZTELEK. KIADJA A FÖLDMIVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTER. HIVATALOS RESZ. sz. / ELOFIZE7ESI ÁR : EGÉSZ ÉVRE 2 FORINT. 2431/eln. 1893. A kebelbeli fő- és ügyosztályoknak, a számvevő­ségeknek, segédhivataloknak s valamennyi alantas hatóságoknak és közegnek. A földmivelésügyi m. kir. ministeriumban 1894. évi január hó 1-ével a következő ügy és személyzeti beosztást léptetem étetbe. Kelt Budapesten, 1893. deczember 30-án. Bethlen, s. k. Ügy- és szeméiybeosztás. Életbelép 1894. január 1-én. Elnöki osztály. A tiszti és szolgaszemélyzet személyi ügyei. Az ügykezelés nyilvántartása és ellenőrzése. Az államköltségvetés összeállítása. Bizalmas jellegű ügyek. Az évi jelentés szerkesztése. A ministerium gazdasági ügyei. A ministeri könyvtár ügyei. Kitüntetések kieszközlése. A ministeri palota felügyeletével kapcsolatos ügyek. A házipénztár kezelése. A beérkező hivatalos levelek és küldemények át­vétele. Osztályvezető : dr. Kolosváry Lajos osztálytanácsos. Személyzet : Segédtitkár: Krisztinkovich Ede. Fogalmazó : Zsedényi Béla. Segédfogalmazó : dr. Szomjas Lajos. Közvetlen az elnöki osztály rendelkezése alatt: A segédhivatali főigazgató. A segédhivatali és kezelő személyzet. Az elnöki segédhivatal. A ministerium szolgaszemélyzete. I. Főosztály: Erdészet. Főnök : Bedö Albert min. tanácsos, országos főerdő­mester. Helyettese: Scholcz Rezső erdőigazgató, min. ta­nácsosi czimmel és jelleggel. I С / ^ j 1. ügyosztály: Kincstári erdők. /А kincstári erdők kezelése. A magyar- és horvát­ivonországi államerdök kezelésének szervezése s a kezelő személyzet összes személyi és dologi ügyei. Az államerdészetet illető kegyúri jogok s kötelezettségek. Az erdőhasználat, illetőleg a fa-, szén- és fűrészáruk s egyéb termények előállítása, szállítása és a munkabérek megállapítása. Erdőtermények értékesítése s az eljárás megállapítása. Adásvevési, bérleti szerződések. A keze­lési és üzleti építkezések ügyei, a száraz és vizi szállí­tási eszközök építésére és fentartására vonatkozó intéz­kedések (a műszaki felülvizsgálat kivételével). Az építési számlák jóváhagyása. Az erdészeti nyugdíjak, nyug-bérek, kegyadományok, az erdőmunkások és azok társládáinak ügyei. A bel- és külföldi fapiaczokat illető tárgyalások. Az államerdők pénzügyi, költségvetési, számviteli és pénztárügyeinek vezetése a számvevőség közreműködé­sével. A selmeczi erdőakadémia és az erdészeti ösztön­díjak. Az államerdészet hozzájárulásával épített vagy építendő vasutak ügyei s azon vízszabályozási vagy ár­mentesitési ügyek, melyeknél az államerdészet a költsé­gekhez hozzájárul. Az 1881-ben Horvát-Szlavonországok­kal egyesített katonai határőrvidék beruházási alapjához tartozó erdők kezelésének és értékesítésének ügyei. A magyar és horvát-szlavonországi volt végvidéki ezre­dekhez tartozó községekből alakított vagyonközségek erdőkezelésének gazdasági felügyelete. Úrbéri, birtoksza­bályozási és censuális ügyek. Az 1884. XXVI. tcz. alapján létesített erdővásárlási alap összes ügyeinek vezetése a számvevőség közreműködésével. Osztályvezető : Scholcz Rezső erdőigazgató, min. tanácsosi czimmel és jelleggel. Személyzet : Almásy Andor erdötanácsos. Levitzky Albert föerdész. Szolgálattételre beosztva : Garlathy Kálmán erdőigazgató. Kugler Lajos erdőmester. Schmutzer József erdőmester. Schmidt Károly erdész. Kozma István „ Ulreich Gyula „ Bécsy Dezső „ Nagy Vincze „ Kiss Ernő erdészjelölt. Tóth Miklós erdőszámtiszt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék