Földmívelési értesítő, 1895 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

NOV а о ! о ^ г VI. évfolyam. — I. M<#íemfc iDiütí^n датзщг, ËuIajieBt, Ш5. január fi. ff FOLDMIYELESI ERTESITO KIADÓHIVATAL : BT'Î> -АГ Z&Ï, VÁilMECYíü? ÍZ­V4CAA LÜ. KIADJA A IÍIVELESÜGYI M. КШ. MINISTER. MAGÁNELŐFIZETŐKNEK EGÉSZ ÉVRE 2 FORINT. HIVATALOS A f öídra iveié s ügy i minister a mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilal­mazásáról szóló 1893 XXII!. t. cz. alapján alaki­tot! állandó bor-vizsgáló szakértő bizottságoknak általa kijelölendő tagjaivá az 1895-ik év tartamára is az eddigi tagokat és pedig : Ágoston Józsefet, Hamtmrsberg Jenőt, Szalui! Imrét, és Takács Mi­hályt, a kolozsvári bizottsághoz pedig Mákrag Da­mohost, Matskássy Tált-, Vorcs Sándort és Weih Józsefei nevezte ki. A földmiveiésügyi m. Mr. minister, egyet­értőkig a m. kir. pénzügyi és kereskede­lemügyi minis t erekfcel Dwngyerszky Lázár szent­tamási lakosnak rsébi mezőgazdasági szeszgyára Х1П. i. cz.-bsn biztositolt állami re-ríS-с ÍIZ le,--ív a kedvezményeket megadta. Alapszabály jóváhagyás. A föl dinivel és ügyi m. kir. minister a f. évi augusztus hó 5-én tartott értekezleten meg­alakult » Érdé! yrészi barom tenyésztési egyesületi­nek alapszabályait 77673 szám alatt egyidejűleg helyben hagyta. Filfoxera zárlatok. Zala vármegye Gelso község szőlőiben a phylloxera jelenléte megáUapittatván, a nevezett község határa a földmiveiésügyi mi­nister 76544/9к számú rendeletével zár alá he­lyeztetett 767S1 "1ЩГ SZa!U­Felhívatnak azon méntulajdonosok, kiknek bir­tokában legalább is weg g jó származású, erős csontú, szabályos testalkatú, eaját nevelésű, egy éves méncsikó van s azokat az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szándéki&at, a helynek, a В 7. liol a csikók állanak, valamint a csikók szárma­zásának, magasságának, színének és árának pon­tos megjelölésével, a földmiveiésügyi magy. kir. míiiistCiiumhoz benyújtandó s 50 kros bélyeggel ellátott Írásbeli nyilafíceeatban legkésőbb 1895. évi február hó l-ig bejelenteni .szíveskedjenek, mivel az ezen határidőn tul érkező bejelentések figye­lembe vétetni nem fognak. Budapest, 1894. évi öecz ember hó 27-én. Iál dmkelésügyi megy. kir. minister, COűSt V ш Pályázati hirdetmény. A Tisza folyónak a s.-a.-újhelyi m, k. folyam­mérnöki hivatal kezelése alatt álló szakaszán a dombrádi folyam-felvigyázói állomás megüresed­vén, ezon állomásra, mely az 1873. évi II. í. cz. értelmében első sorban kiszolgált (altisztek szá­mára van fontarlva, — pályázat hirdettetik. Ezen felvigyázói állomással évi 4.00 frt fizetés, 5 frt 28 кг. irodai, 28 frt 35 kr. hajózási átalány van egybekötve. A pályázóktól a magyar nyelvbeni jártasság, továbbá olvasni és írni tudás, valamint egyszerű fogalmazványok szerkesztésére való képesség és a mértékek ismerete kívántatik meg. A kik a hajózásban és rajzolásban jártassággal birnak előnyben fognak részesittetni. Az állomás egyelőre csak ideiglenesen töltetik be s az ideiglenesen kínevezett végleges kineve­zésre csak az előirt vizsga letétele után tarthat igényt. Azok, a kik még hadi kötelékben állanak s az 1873. évi IL t. cz.-beii előirt igazolványnyal el vannak látva és 45 évüket be nem töltöttük, az igazolványnyal felszerelt folyamodványaikat 1895. évi február 2Q4g a s.-a.-ujhelyi m. kir. folyam­mérnöki hivatalhoz elöljáró katonai hatóságok utján nyújtsák be. J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék