Földmívelési értesítő, 1905 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

XVI. évfolyam. 1. szám. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, 1905 január 1. FOLDMIYELESIERTESITO KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal : IV., Egyetem-utca 4. sz. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISTER, Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmívelésügyi ministér Pelczman Adolf körállatorvost ideiglenes minőségű m. kir. állatorvosgyakornokká nevezte ki s szolgálattételre a barcsi m. kir. állategészségügyi hivatalhoz osz­totta be. A m. kir. földmívelésügyi minister báró Häuser Károlyt Torontál vármegye közigazgatási bizott­ságába közgazdasági előadóvá nevezte ki. A m. kir. földmívelésügyi minister Radány Ernő és Velich Sándor ideiglenes minőségű földmíves­iskolai kertésztanítókat ezen állásukban véglegesí­tette. A irt. kir. földmívelésügyi minister, dák szövetsége alapszabályait 1; alatt, Baja törvényhatósági joggíj közönségének a szarvasmarha-1 tenyésztéséről alkotott szabályrej jánlc—szamosujlak hermánszegí\ lat alapszabályait és üzemtervét alatt, a sárszentmihályi gazdakör (gazdák szövet­sége) alapszabályait 110060/904. szám alatt, a ma­gyar műkertészek és kertgazdái;, országos egyesü­letének módosított alapszabályait 51683 904. szám alatt jóváhagyta, illetőleg bemutatási záradékkal ellátta. 100971. sz. VII/4. Rendelet az oklevéllel nem bíró gazdatisztek, gazdatiszti gyakorlati vizsgájára vonatkozó szabályzat kiegé­szítése tárgyában. Az oklevéllel nem biró gazdatisztek «gazdatiszti gyakorlati vizsgájára» vonatkozó s folyó évi május hó 18-án 46001. szám alatt kelt rendeletemmel kiadott szabályzat kiegészítéséül, ennek'1. pontját a következőleg módosítom : «1. A gazdatiszti gyakorlati vizsga célja, az ok­levéllel nem biró gazdatiszteknek oly bizonyítvány megszerzésére módot nyújtani, melynek alapján az 1900. évi XXVII. törvénycikk 25. §-ában foglalt, illetve felsorolt birtokokon az 1906. év után is akadálytalanul alkalmazhatók legyenek s az alkal­maztatásuknak megfelelő gazdatiszti címeket hasz­nálhassák.» Ezen intézkedésből folyólag a gyakorlati vizsga sikeres letétele esetén kiadandó bizonyítvány szö­vegének második pontját a következőleg állapítom meg: «Ezen bizonyítvány az említett, valamint az 1904. évi november hó 17-én 100971. szám alatt kelt földmívelésügyi ministeri rendelet alapján, az 1900. évi XXVII. törvénycikk 25. §-ában foglalt rendelkezések szempontjából a m. kir. gazdasági tanintézetek végbizonyítványával egyenértékű és tulajdonosa a törvény fentjelzett §-ában felsorolt birtokokon a törvény életbeléptét követő ötödik év után is bármikor akadálytalanul alkalmazható s az alkalmazásának megfelelő gazdatiszti címet hasz­nálhatja.» Budapesten, 1904. évi december hó 17-én. Tallián. r r Állategészségügyi Értesítő. 101234. sz. ni/2. 1904. 526. szám. Horvát-Szlavonország. Egypatás állatoknak Bosznia-Hercegovi­nából behozatalára nézve érvényesített forgalmi korlátozások. A horvát-szlavon-dalmát országos kormány bel­ügyi osztályának mult évi október hó 7-én kelt 75171. számú hirdetménye szerint a rühkór beteg­ség fennállása miatt az egypatás állatoknak Horvát-Szlavonországokba való behozatala a követ­kező boszniai területekről tilos: a focai, priijavori, bjelinai, boszna-krupai, A legjobb minőségű háztartási és gazdasági czikkek, hamisítatlan jó italok a legkedvezőbb árakon a fogyasztási szövetisezetek utján szerezhetők meg. A melyik faluban fogyasztási szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdeményezői forduljanak útbaigazításért a „HANGYA", a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetéhez, Budapest, VIII., Baross-utcza 10. szám. g

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék