Földmívelési értesítő, 1905 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

XVI. ÉVF. Földmívelési Értesítő 2 boszna - gradiskai, zenicai, cajnicai, visegrádi, gackói, boszna-petrovaét, rogaticai és gradacaci járásokból. Az egypatás állatoknak Horvát-Szlavonországo­kon keresztül vasnton való közvetlen átvitele meg van engedve. Útmutató II. részének 32. lapján előjegyzendő, ugyanott a 492. számú előjegyzés mint már tárgy­talan törlendő, a 492. számú Értesítő mint már tárgytalan áthúzandó és «lásd az 526. számú Ér­tesítőt» jegyzettel látandó el. Budapesten, 1904. évi december hó 27-én. M. kir. földmívelésügyi minister. Figyelmeztetés. Az állami méntelepekben elhelyezett mének az egyes fedeztetési állomások részére a következő sor­rendben és napokon fognak szétosztatni, u. m.: Yersecen január 10-én Békéscsabán és Jászberényben.. « 12-én Baján és Debrecenben « 14-én Dorosmán és Szatmárnémetiben « 16-án Nagykőrösön .. „ __ « 17-én Turiaremetén _ _ « 18-án Eperjesen « 20-án Székesfehérvárott « 21-én Rimaszombaton „ • « 22-én Bábolnán ... „ _ « 24-én Nyitrán... ' « 27-én Palinban « 30-án Nagyatádon « 31-én Sepsiszentgyörgyön _ .... .... ... . február 6-án Homoródon « 8-án Deésen « 10-én M. kir. földmívelésügyi minister. Hirdetmény egy éves méncsikók vásárlására. Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek birto­kában legalább is négy jó származású, erős csontú, szabályos testalkatú, saját nevelésű egy éves mén­csikó van s azokat az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szándékukat a helynek és utolsó pos­tának, ahol a csikók állanak, valamint a csikók származásának, magasságának, színének és árának pontos megjelölésével a m. kir. földmívelésügyi mi­nisteriumhoz [benyújtandó egy koronás bélyeggel ellátott írásbeli nyilatkozásban, legkésőbb 1905. évi február hó í-éig bejelenteni szíveskedjenek, mivel az ezen határidőn túl érkező bejelentések figyelembe vétetni nem fognak. Budapesten, 1904. évi december hó 17-én. M. kir. földmívelésügyi minister. Versenytárgyalási hirdetmény. A tápéi telepen levő parti műhely részére szük­séges új gőzkazán szállításának biztosítása céljából a tiszai m. kir. állami kotrások vezetősége hivatalos helyiségében (Tisza Lajos-körút 12. sz.) 1905. évi január hó 14-én délelőtt 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalás tartatik. Az ajánlati feltételek a kötendő szerződés s az annak kiegészítő részét képező általános feltételek úgyszintén a használandó ajánlati ív a m. kir. kot­rások vezetőségénél a hivatalos órák alatt délelőtt 8-tól délután óráig megtekinthetők. Az ajánlati feltételek és az ajánlati ív kívánatra a vezetőség által meg is küldetik. Szegeden, 1904. évi december 22-én. A tiszai m. kir. állami kotrások vezetősége. Németország 1904. évi komlótermése. (Am. kir. földmívelésügyi ministerhez a es. és kir. konzuli hivataloktól beérkezett jelentések alapján.) A Németbirodalom 1904. évi komlótermése úgy a beültetett terület terjedelme, mint a szedett komló mennyisége tekintetében felülmúlja a megelőző év termését. Az erre vonatkozó hivatalos felvételek adatai a következők: Beültetett terű- Termés mázsák­let ha-ban ban 1904-ben 1903-ban 1904-ben 1903-ban Bajorország 23,181 22,158 221,352 212,856 Württemberg 4,771 4,674 66,462 64,834 Baden 1,616 1,617 31,720 28,076 Elzász-Lotbaringia 3,965 3,729 80,194 73,748 Porosz királyság __ 1,736 1,690 ] 4,706 14,496 Öt hektárnál ki­sebb területek a bi­rodalomban együt­tesen 2,619 2,598 31,322 28,394 összesen a Német­birodalomban ._ _ 37,888 36,667 445,756 422,4-02 Ez évben tehát Németországban 1221 hektárral növelték a komlókertek területét. Az 1904. évi komlótermés az utóbbi 25 év jobb termései közé számítható. Nagyobb termések a kö­vetkező túlterméssel bíró években voltak : 1889-ben 715,000, 1885-ben 664,000, 1894-ben 662,000, 1886-ban 604,000, 1895-bsn 603,000 mázsával. Gyengébb termések a következő években volta k 1893-ban 212,000, 1882-ben 365,000.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék