Földmívelési értesítő, 1906 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

Budapest, 1908 január 7. Wf fT 's/a,n' Megjelenik minden vasárnap. FÜLDMÍYELESI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal : IV., Egyetem-utca 4. sz. FÖLDMÍYELÉSÜGYI MINISTER. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ. Magyar földmívelósügyi ministerem előterjeszté­sére Seogrády Kálmán I-ső osztályú alerdőfel­iigyelőt erdő felügyelővé kinevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi december hó 12-én. Ferencz József s. k. Báró Feilitzsch Arthur p. . A m. kir. földmívelósügyi minister Nyárády János és Csanád,y Aurél ösztöndíjas gazdasági se­gédeket gazdasági gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. földmívelósügyi minister dr. Köllner Lajost a budapesti országos m. kir. chemiai inté­zet és központi vegykisérleti állomás személyzeti létszámába segélydíjas gyakornokká nevezte ki. tói a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz, Cha­bada Géza m. kir. erdészt a zsarnócai m. kir. erdőhivataltól az ungvári m. kir. főerdőhivatal­hoz, Szepessy Elek m. kir. erdészjelöltet pedig a tizászsebesi m. kir. erdőhivataltól a lippai m. kir. főerdőhivatalhoz és Mjazovszky Károlyt a dalbo­seci m. kir. erdőgondnokság vezetésével, a többie­ket pedig az erdőmérnöki teendők ellátásával bízta meg. Végül a zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerü'etében az erdőmérnöki teendők ellátásával Papp István m. kir. erdészt bízta meg. A m. kir. földmívelósügyi minister Csanády Béla adai földmívesiskolai segédtanítót és Ács Bódog nagyszentmiklósi földmívesiskolai segéd­tanítót kölcsönösen áthelyezte a folyó tanév téli félévének befejezésétől kezdődőleg. A m. kir. földmívelósügyi minister özv. Szam­mer Imréné és Szabó Irén napidíjas írógép-kezelő­nőket, a földmívelósügyi ministerium, valamint az alárendelt hatóságok ós intézetek segédhivatalai tiszti személyzetének egyesített létszámába, id lenes minőségű üzetéstelen írógép-kezelőkk^ nevezte. A m. kir. földmívelósügyi minister a országi kincstári erdőket kezelő erdőtisz' számában Martian Livius m. kir. főerd kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületi Budapestre helyezte át s szolgálattételre a veze­tése alatt álló ministerium erdészeti (I. B.—3.) osztályába osztotta be. Áthelyezte továbbá Asch­ner Vilmos m. kir. főerdészt a dalboseci m. kir. erdőgondnokságtól az orsovai m. kir. erdőhivatal központi szolgálatához, Mjazovszky Károly m. kir. erdészt a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságtól az orsovai m. kir. erdőhivatalhoz, Schlosser István xn. kir. erdészt az ungvári m. kir. főerdőhivatal-A m. kir.^ földmívelósügyi minister Alsó-Fehér vármegye magyarigeni járására nézve Gál Lajos celnai lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmívelósügyi minister a magyar-i kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét­n Dimitrievics György ideiglenes minő­kir. erdőgyakornoknak állásáról történt át elfogadta. kir. földmívelósügyi minister, a m. kir. elügyminister urnák Sáros vármegye községeinek és egyéb lakott helyeinek neveit megállapító 60222/905. számú rendeletéből kifolyólag a soó­vári m. kir. erdőhivata], valamint a kakasfalvi és kecerpekléni m. kir. erdőgondnokságok elnevezé­sét (i tótsóvári m. kir. erdőhivatal«, illetőleg «deine­kakasfalvai és kecerpekléni m. kir. erdőgondnok­ság« -okra változtatta, ehhez képest a vezetett jegyzékek megfelelően helyesbítendők. A legjobb minőségű háztartási és gazdasági czikkek, hamisítatlan jó italok a legkedvezőbb árakon a fogyasztási szöyetKezetek utján szerezhetők meg. A melyik faluban fogyasztási szöTetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdeményezői forduljanak útbaigazításért • „HANGYA", a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetéhez, Budapest, VIII Baross-utcza 10« szám. 32tt (Kötelékéhez,ma már több mint 500 fogyasztási szövetkezet tartomk I m»lTMír ía — f aa * «. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék