Földmívelési értesítő, 1907 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-06 / 1. szám

XVIII. évfolyam.^1. szám. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, 1907 január 6. FOLDMIYELESIERTESITO KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. FÖLDMIVELESÜGYI MINISTER. M ^Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ, Magyar földmívelésügyi ministerem előterjesz­tésére Jankovich Lőrinc jószágfelügyelőnek a jószág­igazgatói címet és jelleget adományozom. Kelt Wallseeben, 1906. évi december hó 25-én. Ferencz József s. k. Darányi Ignác s. k. Magyar földmívelésügyi ministerem előterjeszté­sére Born József állatorvosnak a főállatorvosi cí­met adományozom. Kelt Budapesten, 1906. évi december hó 18-án. Ferencz József s. k. Darányi Ignác s. k. Am. kir. földmívelésügyi minister a vezetése alatt álló ministerium, valamint az alárendelt hatósá­gok és intézetek segédhivatalai tiszti személyzeté egyesített létszámába Igaz Géza méneskari tert, igazolványos altisztet, ideiglenes irodasegédtisztté nevezte ki. A m. kir. földmívelésügyi minister a magyar­országi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét­számában Krause Tivadar m. kir. erdészjelöltet Gödöllőről Apatinba, Günther Frigyes m. kir. erdészjelöltet pedig Apatinból Gödöllőre helyezte át. El., A m. kir. földmívelésügyi minister Ujhe, hért tiszaujhelyi földbirtokost Ügocsa vá^fegy#v; közigazgatási bizottságába közgazdasági előadóvüf nevezte ki. A m. kir. földmívelésügyi minister Lator István okleveles erdészt a nagyszőllősi állami gyermek menhely gondnokát Nagyszőllős székhellyel a köz ségi s némely más erdők és kopár területek állami kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámába fő erdészszé kinevezte és egyutfal a hegyvidéki gaz dasági akció ügyeinek ellátására szervezett hegy vidéki kirendeltségnél az ugocsavármegyei helyi megbízotti teendők ellátásával megbízta. A m. kir. földmívelésügyi minister Torontál vármegyébe Pancsova thjf. város területére nézve Csalogovits Adolf pancsovai lakost, Csanád vár­megye Makó város területére nézve Molnár De­meter makói lakost, Temes vármegyébe Versec thjf. város területére nézve Dragits Izidor és Zeh Győző verseci lakosokat, Barsmegyében Borsiczky Ottó kicői lakost az aranyosmaróti járásra nézve, Végh István vámosladányi, Stromszky Ernő és Szabó Gyula bareendrédi lakost a lévai járásra nézve, Heves vármegye pétervásári járására nézve Vedrődy Gusztáv bátori lakost, Borsod vármegye mezőcsáthi járására nézve Németh Pál tiszakis­faludi lakost, Borsod vármegye ózdi járására nézve H^a Barna bükkmogyorósdi lakost, Szatmár ;ye szinyérváraljai járására nézve Buday ;se^taagykolcsi lakost, Pozsony vármegye csalló-i járására nézve Jóskay Miklós bellye-pusztai Szolnok Doboka vármegye szamosújvári já­..J^aápa nézve Gócs Sáyidor nagyiklódi lakost, ~ ítra vármegye privigyei járására nézve báró Starnfeld Aladár bajmóci lakost, Békés vármegye szeghalmi járására nézve Karátsonyi Jónás kőrös­ladányi lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. földmívelésügyi minister Szeged szab. kir. városnak a szabadkikötő és rakhely használatá­ról szóló Bzabályzatát, amely a folyó óv végéig érvényes szabályzattal teljesen megegyező, az 1907 január 1-től 1909 december 31-ig terjedő hatály­lyal 68515/1907. szám alatt jóváhagyta. & legjobb minősfgn háztartási és gazdasági czikkek, hamisítatlan jó italok a legkedvezőbb árakou a fogyasztási szövetkezetek utján szerezhetők meg. A melyik faluban fogyasztási szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdeményezői forduljanak útbaigazításért a „HANGYA", a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetéhez, Budapest, VIII., Baross-ntcza 10. szám. 3212 (Kötelékéhez ma már több mint 500 fogyasztási szövetkezet tartozik, a melyek mind jó eredménynyel működnek.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék