Földmívelési értesítő, 1908 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-05 / 1. szám

xi^évfoiy^m. j. *z. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, 1908 január 5. FOLDMIYELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI * Kiadóhivatal : IV., Egyetem-utca 4. sz. FOLDMIYELESÜGYI MINISTER, Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ, Magyar földmívelésügyi ministerem előterjesz­tésére megengedem, hogy Székely Mihály főerdő­tanácsos a törvényszerű nyugdíjjal saját kérel­mére állandó nyugalomba helyeztessek és neki ezen alkalomból az erdészeti közszolgálat terén sok éven át teljesített hasznos szolgálataiért el­ismerésem nyilváníttassák. Kelt Bécsben, 1907. évi december hó 13-án. Ferencz József, s. k. Darányi Ignác s. k. Magyar földmívelésügyi ministerem előterjesz­tésére Téglás Károly erdőtanácsos és erdészeti főiskolai rendes tanárt a magyarországi kincstári erdők kezeléséhez a VI. fizetési osztályba a rend­szeresített illetményekkel főerdőtanácsossá kineve­zem. Kelt Bécsben, 1907. évi december hó 13-á: Ferencz József, s. k. Darányi Ignác \ A m. kir. földmívelósügyi minister a vezeWj^ alatt álló ministerium, valamint az alárende hatóságok ós intézetek segédhivatalai tiszti személy­zetének egyesített létszámába, Radesic Antal iga­zolványos altisztet ideiglenes minőségű irodasegéd­tisztté nevezte ki. A m. kir. földmívelésügyi minister Hendl Lénárd m. kir. gazdasági segédtisztet m. kir. állattenyész­tési segédfelügyelővé kinevezte. A m. kir. földmívelésügyi minister Kántor La­jos deliblati napidíjas erdőőrt erdőőrré nevezte ki. czeder Lajos m. kir. főállatorvost Zilahról Sza­badkára törvényhatósági m. kir. állatorvosi álláara, Moldován Viktor m. kir. állatorvost Toroczkóról Radnótra, Reich Zsignond m. kir. állatorvost Badnótrol Dévára, Beich János m. kir. állatorvost Déváról es Schwartz Jakab m. kir. állatorvost Kunszeiitmiklósról Budapestre állatvásártéri szol­gálatra, Halász József m. kir. állatorvost Szombat­helyről Kőszegre, Koch Béla m. kir. állatorvost Kőozegről Mezőlaborczra, Nemes Miksa m. kir. állatorvost Makóról Szombathelyre, Bomy Imre ni. kir. állatorvost Zsablyáról Pinkafőre, Ligeti Béla m. kir. állatorvost Felsővizközről Zsabíyára, Kemény Ede m. kir. állatorvosgyakornokot Kas­sáról Felsővizközre, Hosszú Vazul m. kir. állat­orvost Debreczenből Pozsonyba megfigyelő szol­galatra, Gerő Dániel m. kir. állatorvost Hajdú­szoboszlóról Debreczenbe, Bulla István m. kir. írvost Hódmező-Vásárhelyről Hajdúszoboszlóra ayi Béla m. kir. állatorvost Nagydisznód­iző-Vásárhelyre áthelyezte. A m. kir. földmívelósügyi minister Eberhardt József m. kir. főállatorvost Szabadkáról Budapestre a m. kir. földmívelésügyi ministeriumba, fíenne­földmívelésügyi minister Fabrici Já­' kir. katonai állatorvost, Balog Géza Ernő m. kir. állatorvosgyakornokokat, <fra Venczel körállatorvost végleges minőség­ben, fíenczes József m. kir. állatorvosi főiskolai tanársegédet ideiglenes minőségben a XI. fizetési osztályba m. kir. állatorvosokká, továbbá Deák Sándor, Gergely József, Szabó Károly oki. állat­orvosokat és Sefer Vilmos községi állatorvost ideiglenes minőségű m. kir. állatorvosgyakornokká kinevezte, Kund Gusztáv ideiglenes minőségű m. kir. állatorvost pedig a XI. fizetési osztályban véglegesítette. Szolgálattételre Fabrici Jánost Bahóra, Mára­maro8 vármegye tiszavölgyi járásába, Gudera Vencelt Szobra, Hout vármegye szobi járásába, Renczes Józsefet Alsóvereczkére Bereg vármegye alsóvereczkei járásába, Deák Sándort a zombori K legjobb minőségű háztartási és gazdasági czikkek, hamisítatlan jó italuk a legkedvezőbb árakon a fogyasztási szövetnezetek utján szerezhetők ineg. \ melyik faluban fogyasziási szövetkezetet akarnak létesíteni, .» mozgalom kezdeményezői forduljanak útbaigazításért a „HANGYA", a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értekesitő Szö^jtWtPhnr

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék