Földmívelési értesítő, 1911 (22. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

XXII évfolyam. - 1. szóm. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, lilll .jamiär 1. FÖLDMIVELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. r r FOLDMIYELESUGYI MINISTER. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ. Magyar íöldmívelésügyi ministerem előterjesz­tésére Tomcsányi Gusztáv ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőigazgatót mi­nisteri tanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1910. evi december hó 18-án. Ferencz József, s. k. Gróf Serényi Béla, s. k. A m. kir. íöldmívelésügyi minister Nofjhea Hilarius, Katona Imre, Hmzógh Sándor, Bori István, Szei gely József, Crixte Tibor és Volf Sándor oki. állatorvosukat ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. állatorvos-gyakornokokká kinevezte. Egyúttal jSoghea Hilar ind a m. kir. állatorvosi főiskola járványtani laboratoriumálioz. Katona Innét a pozsonyi határszéli megfigyelő szolgálatra, Hufzágh Sándori a zsablyai járásba. Bori István, I a máramárosszigeti that. m. kir. állatorvoshoz í Szergely Józsefét a brassói m. kir. állategészs* ügyi felügyelőhöz, Criste Tibort a lugosi és 1 Sándort a dévai Ihat. m. kir. állatorvoshoz totta be. A m. kir. íöldmívelésügyi minister a m. ménesbirtokok és a gödöllői m. kir. koronaurada­lom gazdasági tisztviselőinek létszámába Gyulányi Oszkár, Demeter Zoltán, Moler,z Tivadar, Per­czi'l Bertalan és Madarassy Arj ád okleveles gaz­dákat ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. gazda­sági gyakornokokká nevezt.e ki. A m. kir. föídmivelésügyi minister Zemplén vár­megye sárospataki járására nézve várbogyai Bo­gyay Elemér sárospataki lakost, Szabolcs vár­megye kisvárdai járására nézve Orosz Sándor dombrádi lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. Változások a községekben. A m. kir. belügyminister úr 1910. évi novem­ber hó 18-án 144770/IV—a. szám alatt kelt és ugyanezen szám alatt Bpranya vármegye közön­ségéhez intézett rendeletével Gödreszentmárton pusztának és az ennek kiegészítő részét képező «Új telepes» részeknek az 1581/10, 1581/24, 1581/11, 15S1/12, 1581/20, 1581/21; 1581/26, 1581/27, 1581/28, 1581/25a, 1581/30, 1581/25b, 1581/31, 1581/32, 1581/41, 1581/42, 1581/43, 1581/44, 1581/51, 1581/52, 1581/53, 1581/54, 1581/56, 1581/57, 1581/58a, 1581/58b, 158J/62, 1581/69a, 1581 /69b, helyrajzi vellák kivételevel kisközséggé alakulását A m. kir. íöldmívelésügyi minister Baal Illés Biiliárdot a m. kir. mezőgazdasági múzeumnál ideiglenes minőségben viselt gépészi állásában véglegesítette. 1581/22, 1581/29, 1581/40, 1581/50, 1581/55, 1581/60, alakult község nevét ideiglenesen ái ton-ban állapította meg. ^Jyyegnévtár» megfelelően kiigazítandó. i ^ y 10551. ein. 82. 1910. Körrendelet. A Irebelbeli fő- és ügyosztályoknak, a m. kir. országos vízépítési igazgatónak, á számvevőségi igazgatónak és a segédhivatalodnak. A vezetésem alatt álló íöldmívelésügyi minis­teriumban 1911. évi január hó 1-en a mellékleten levő ügy- és személybeosztást b-ptetem eletbe. Budapesten, 1910. évi december hó 23-án. Gróf Serényi s. k. Iniaradülliiak tekinthetjük azt a községei, ahol fogyasztási szövetkezet nisics: A fogyasztási szövetkezetek réven szerezheti be egy-egy falu népe mindern)emit háztartási és gazdasági czikkeit és J1 italsznkségirtét a legju'ányosabbaii, úgyszintén hamisítatlan minőségben. Amelyik községben fogyasztási sző '^g vetkezetet akarnak é esiteri a mozgalom kezdői forduljanak útbaigazításért a ' +U9 „KáNSYA" a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő £zcveíkezeté5ie:. Bu aresi IX. Km>>. * . ..1 . .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék