Földmívelési értesítő, 1912 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

XXIII. évfolyam. 1. szám. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, 1912 január 7. 52009 " FOLDMÍYELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. r r FOLDMIVELESUGYI MINISTER. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona HIVATALOS RÉSZ. A in. kir. földmívelésügyi minister Kerekes Fe­renc oki. állatorvos réssére két évre évi 1200 K ösztöndíjat adományozott. A m. kir. földmívelésügyi minister Szabó Istvánt, a debreezeni m. kir. gazdasági akadémiához be-P osztott gazdasági akadémiai adjunktust a kolozs­vári, és Lózsa Kálmánt, a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémiához beosztott gazdasági aka­démiai adjunktust a debreezeni m. kir. gazdasági akadémiához helyezte át. A m. kir. földmívelésügyi minister Egyed György m. kir. erdőmérnökjelöltet áthelyezte Bánffy­hunyadra (erdőgondnoknak). A m. kir. földmívelésügyi minister Győrött* 1912. évi január hó 7-től junius hó 30-ig terjedő időben lópatkolási tanfolyamot rendeztet, mely­nek vezetésével és felügyeletével Trombitás Ignác m. kir. állategészségügyi felügyelőt bíztam meg. A székesfehérvári és fehérvármegyei madár- és állatvédő egyesület alapszabályait 110953/91 I. szám alatt. A homuki szőlősgazdák országos egyesületének alapszabályait 117654/1911. VIII—1. szám alatt A szarvasi-kákapusztai legeltetési társaság alap­szabályait 124647/91J. szám alatt. Bihar vármegyének a szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztésről szóló módosított szabályrendeletét 108043/911. szám alatt. Közhírré teszem, bogy a vindornyaszőllősi (Zala­vármegye) születésű Kulics Győző részére 1908. évi augusztus hó 26 ik napján 11/-1906. szám alatt kiállított szakiskolai végbizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1911. évi 1344. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat adatott ki. Vadászerdőn, 1911. évi december hó 22-én. 100940. sz. A m. kir. földmívelésügyi minister a következő alapszabályokat a bemutatási záradékkal ellátt illetőleg jóváhagyta. A kolozsborsai gazdák szövetségének alapsza­bályait 125808/911. szám alatt. A bilkei gazdák szövetségének alapszabályait 125725/911. szám alatt. A Viszolaj és vidéke gazdák szövetségének alap­szabályait 125722/911. szám alatt. A feketeardói gazdák szövetsége alapszabályait 125777/911. szám alatt. A bácsbodrogvármegyei gazdasági egyesület Osóvé községi gazdaköre alapszabályait 125681. 1911. szám alatt. * 1911. évi 53. számban megjelent közlemény helyes­bítése. Körrendelet. vármegyei törvényhatóságnak. ^vén fel arra nézve, vájjon azon sem köz, sem magán vágóhíd nincs, tárgyában kiadott 54300/908. számú itíeni-w^rtíelet 12. §-ában előírt vágóhely csupán szarvasmarhák vagy pedig egyéb állatok vágásán is berendezendő-e, tudomásvétel és az érdekel községekkel, valamint a területén levő állategés: ségügyi hatóságokkal leendő közlés végett a ko vetkezőkről értesítem a törvényhatóságot: A húsvizsgálat tárgyában kiadott 54300/908. számú rendelet 3. §-a azon kis- és nagyközségek­ben, hol közvágóhíd van, a vágóhídi kényszert tudvalevőleg csak a köz- vagy magánfogyasztásra szánt szarvasmarhák vágasára nézve rendeli el, miből önként következik, hogy az említett reDde-Elmaradottuak tekinthetjük azt a köz­séget, ahol fogyasztási szövetkezet nines! A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti lie egy-egy (alu népe mindennemű háztartási ós gazdasági czikkeu és iialszükségletéi a legjutányosabban, úgy­szintén hamisítatlan minőségben. Amelyik köz­ségben fogyasztási siövetko/etei akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői fordu-ljanak útbaigazításért a a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetéhez, 4786239 BUDAPEST, IX. ker., Közraktár-utcza 34. (Saját palotájában.) — A HANG VA kötél kéhez ma már több mint 1000 fogyafztási szövetkezet tartó ik = 40 millió koruna évi forgalommal. == Levélczim : HANGYA. Budapest, nostallók 109. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék