Földmívelési értesítő, 1919 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1919-01-05 / 1. szám

XXX. évfolyam.— 1. szám. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, W9 janáár 5. : ;—j TESITÖ r r KIADJA A MAGYAR NEPKOZTARSASAG FOLDMIYELESUGYI MINISTERE, Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona Tartalom: Hivatalos rész. —• Hirdetmények. —• Gabonaforgalmi kimutatás. — Állategészségügyi kimutatás (1919. évi január hó 1-ón). HIVATALOS RÉSZ. A földmívelósügyi minister a magyar kormány­tól nyert felhatalmazás alapján a vízügyi műszaki tisztiszemélyzet létszámában Kherndl György mű­szaki tanácsost, valamint Fluck Dezső ós Dimsits Lázár ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleg­gel felruházott műszaki tanácsosokat ministeri osztálytanácsosokká nevezte ki. (XII/27., 7007. ein. V/B-fő. 1918. sz.) A földmívelósügyi minister dr. Zsámár Györgyöt az állatorvosi főiskolához beosztott gazdasági akadémiai segédtanárt a debreceni gazdasági aka­démiához helyezte át. (XII/23., 7009. ein. IX—1. 1918. sz.) A földmívelósügyi minister elrendelte, hogy a kertészeti ágazathoz tartozó állami tisztviselők a jövőben a XI. fizetési osztályban kertészeti segéd-Intéző», a X. fizetési osztályban «kertészeti intéző», a IX. fizetési osztályban «kertészeti főintéző», a VIII. fizetési osztályban «kertészeti felügyelő», a VIL fizetési osztályban «kertészeti főfelügyelő», a YL fizetési osztályban «kertészeti igazgató» el­nevezést használják. (XIÍ/23., 198,030. XI-1. 1918. sz.) A földmívelósügyi minister a következő alapsza­bályokat a bemutatási záradékkal ellatta. illetőleg jóváhagyta: A «Leibitzi Vadásztársulat» alapszabályait 2530/1918. H/B—1. sz. a, A «Temesvári Vadásztársaság» alapszabályait 2539/1918. II/B—1. BZ. a. A «Mezőségi Vadásztársaság» (Székhelye Mócs) alapszabályait 2540/1918. II/B—1. sz. a. Az «Elesdi Vadásztársaság» alapszabályait 2549/1918. II/B—1. sz. a. A Dédési Gazdakör alapszabályait 205,308. 1918. sz. a. A Mesterszállási Gazdaszövetség alapszabályait 205,652/1918. sz. a. Hirdetmény« A Faértékesítő Hivatal a fa- és faszénkéezletek­ben 1918. évi október hó 1-tői 1918. évi decem­ber hó 21-ig beállott változásoknak az 1951/1917. M. E. sz. rendelet alapján való bejelentésére szol­gáló forgalmi «Jegyzék»-nyomtatványokból és az 1918. évi december hó 31-én meglevő fa- és faszénkészletek részletes bejelentésére szükséges *Bejelentőlap »>-nyomtatványokból a Falias Iro­da imi és Nyomda K.-T. útján a törvényhatóiági Aggal felruházott városok címére, valamint a vár­megyék alispánjai útján a járási főszolgabírók éi a rendezett tanácsú városok polgármesterei címére nagyobb készleteket küldött ply célból, hogy a szükséges nyomtatványpéldányokat az azokért illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsátassék rendelkezésére. A Faértékesítő Hivatal 1917. évi novembor hd 30-án 3889. sz. alatt kiadott «Hirdetménye» alap­ján mindazoknak, akiknek közforgalmú vasúti vagj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék