Földmívelési értesítő, 1923 (33. évfolyam, 1-49. szám)

1923-01-07 / 1. szám

XXXII ^ /л. II. évfolyam. — К ! szam. Megjelenik minien vasárnap. Budapest, 1923 január 7. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: V., Országház-tér 11. földszint, 18. ajtó Magánelőfizetőknek egész év: MINISTER TARTALOM : Személyes ügyek. — Helyesbítés. — A mezőgazdasági kamarák kerületeinek' és székhelyeiknek megállapí­tása. — A vegykisérleti állomások- és intézeteknek szakszerű vizsgálataikért járó cííjak ujabb felemeléséről. — A postai díjmentesség megszüntetése folytán felmerülő költségeknek megtérítése, illetőleg utalványozása tban. — A vadásztársa­ságok meglévő vagy ezután megalkotandó «Rendtartáso-ba a vadtenyésztést és vadóvást célzó intézkedést tartalmazó pontnak felvétele végett. — Uj telekkönyvi betétek. — Kimutatás a ragadós állatbetegségekről 1923. évi január 1-én. A m. kir. földmivelésügyi minister a m. kir. mé­nesbirlokok és a gödöllői m. kir. koronauradalom gazdasági tisztviselőinek létszámában Tégla György. Gavenda Emil, Varga János és Harmait Ferenc m. kir. gazdasági gyakornokokat a X. fizetési oszlalyba m. kir. gazda-ági ellenőrökké kinevezte. (7784/1922. ein.) A földmivelésügyi minister a népjóléti és munka­ügyi ministerrel egyetértőleg 110,131/922. szám alatt megengedte a „Chinoin Gyógyszer é's Vegyészeti Ter­mékek Gyára R.-T.-nnk (Dr. Keresztv és Dr. Wolf) Újpest, Tó-utca 3. sz.", hogy az általa készített „Cbi­noin-vörösblisler"-t kizárólag gyógyszertárak álján állatorvosi rendelésre forgalomba hozhassa. Helyesbítés. A Iblmívelésügyi Értesítő 1922. évi december 24-iki 52. számában megjeleni: „A 68300/1922; F. M. sz. rendelet 3. §-a alapján a gazdasági gépeknél alkalmazott összes munkásoknak az Országos Gazda­sági Munkáspénztárnál baleset esetére átalányban való biztosítása esetére szóló díjtáblázat" című közlemény, melynek hibásan közölt: ..Budapest, 1922. évi november 24-én. Szabó s. le., m. kir. földmivelésügyi minister" záradéka helyett a következő helyes záradék alkal­mazandó: „M. kir. földmivelésügyi minister 69,611/1922. VI. 2. ü. o. Hozzájárulok. Budapest, 1922. évi november hó 24-én. Szabó s. k.,' J Ь 1 6062/eln. 1922. szám. ЖПГ Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a segédhivatali főigazgatónak, továbbá valamennyi alárendelt hiva­talnak, intézetnek és közegnek. 1920. ipján A mezőgazdaság fejlesztése és irányítása, valamiül a mezőgazdasági lakosság különleges érdekeinek egye­temes előmozdítása és képviselése céljából az évi XVIJi. L-e. 27. §-ában nyert felhatalmazás a öt mezőgazdasági kamarát alakítottam meg. A mezőgzdasági kamarák működési területe a kö velkező: A Debreczen székhellyel létesült Tiszántúli mező­gazdasági k-amar.i működési területe kiterjed: Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Ilajdu, Ung, Bereg, Szabolcs, SzaL már, Bihar és Békés vármegyék, valamint Debreczen szab. kir. város területére; a Miskolcz székhellyel létesült Tiszáninneni mező­gazdasági kamara működési területe kiterjed: Honi. Nógrád, Heves, Borsód, Abaúj-Torna, Gömör-Kishon'l és Zemplén vármegyék, valamint Miskolcz törvény­hatósági joggal felruházott város területére; a Győr székhellyel létesült Felsődunántúli mező­gazdasági .kamara működési területe kiterjed: Mosón. Sopron, Vas, Fehér. Veszprém. Győr, Komárom és Esztergom vármegyék, valamint Sopron, Székesfehér­vár, Győr és Komárom törvényhatósági joggal felruhá­zott város területére; a Kaposvár székhellyel létesült Alsódunánliiii mezőgazdaságj kamara működési területé*" Kiterjed : Baranya, Tolna, Somogy és Zala vári ne lyé'Jjf, valamin! Pécs szab. kir. város területére, végül a Kecskemét székhellyel létesült Dl na-Tisza közi mezőgazdasági kamara működési területe kiterjed: Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Csongrád, Csanád, Íáács-Eodrog-Torontál és Arad vármegyék, Budapest székesfőváros, valamint Kecskemét, Hódmezővásárhely, Szeged és Baja törvényhatósági joggal felruházott városok terü­letére. Amidőn arról ér testem, felihívom a .Gftiet, hogy a mezőgazdasági kamarákat közérdekű munyásságukbgp ; a maga részéről js.minden lehető nyífton támogassa. 2 Kth\, K ^ zff \ А Л ' ­­У il k. A jr I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék