Földmívelési értesítő, 1925 (35. évfolyam, 1-23. szám)

1925-01-01 / 1. szám

wwmm j . xxxv. évfolyam. - i. szám. Megjelenik havonta kétszer. t / fwioeitáF­"V- ­­.-' Budapest, Í925. január FOLDMIVELESI ERTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: V., Országház-l földszint, 17. ajtó FOLDMIVELESÜGYI MINISTER Magánelőfizetőknek egész évre 4 aranykorona TARTALOM: Személyes ügyek. — A fakihasználási jogok átruházása, a fatermékek értékesítése stb. tárgyában létrejött jog­ügyletekre vonatkozó rendelkezésekről. — A közszolgálati alkalmazottak vasúti menetjegy-kedvezményéről. — Az Orsz. Gazd. Munkáspénztár részére járó díjak szabályozásáról. — Az Orsz. Gazd. Munkáspénztár részére a munkaadók által fizetendő hozzá­járulási díjak kezeléséről. — Az 1925. évi tavaszi haszonállat-vizsgálatról. — Vegyvizsgálati díjak 1925. január havi szorzó­számainak megállapí tása. — Hirdetmények. — Kimutatás a ragadós állati betegségekről 1925. január 1.-én. HIVATALOS RESZ. A magyar királyi földmívelésügyi minister elő­terjesztésére Halápi Oszkár érdi földbirtokosnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elisme­réseül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 9-én. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister elő­terjesztésére a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemeik elismeréseül dr.- Nádaskay Béla nyugalmazott magyar királyi állatorvosi főiskolai tanár­nak a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet, továbbá Harsányt Gyula nyugalmazott magyar királyi állategészségügyi felügyelőnek, Valius István jászberé­nyi födbirtokosnak, Paulusz Mártonnak, a nyíregyházai gazdaszövetség elnökének és végül Be.ncskó László záhonyi uradalmi intézőnek a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 18-án. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister elő terjesztésére Dióssy Endre gazdasági főintéző, rácegres­pusztai lakosnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréseül a magyar király gazdasági tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 18-án. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister elő­terjesztésére nyugdíjaztatásuk alkalmából Forró Imre ministeri segédhivatali igazgatónak a ministeri segéd­hivatali főigazgatói és Wiener Ferenc mínisteri iroda­főtisztnek a ministeri segédhivatali igazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 18-án. _ Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister folyó évi 4872. szám alatt kelt elhatározásával dr. Szabovljevits Dusán, Bács-Bodrog vármegye alispánja, a Kígyósén lecsapoló társulat ministeri biztosa mellé az 1885. évi XXIIL t.-c. 124. §-ia értelmében véleményező bizott-* ságot alakítván, a bizottság tagjaivá dr. Latinovits Endre, dr. Szauerborn Károly, dr. Pilaszanovits Antal, Horthy István nyug. lovassági tábornok, bácsborsódi birtokosokat, Puhl József, Bóth Mihály katymári birtoko­sokat, Deák István, Schoblocher György, gróf Teleky József, Mózer Ferenc bácsalmási birtokosokat, Bódl Mihály és Gracza Pál bácsmadarasi birtokosokat kinevezte. A magyar királyi földmívelésügyi minister Doroszlai Gábor ministeri tanácsost sok éven át teljesített hü és hasznos szoglálatának teljes elismerései mellett saját kérelmére végleges nyugalomba helyezte. Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 15-én. M, Mr. Földmívelésügyi Minister. A magyar királyi földmívelésügyi minister Mezey Rezső m. kir. erdőtanácsost sok évi hü és hasznos szolgálatának teljes elismerése mellett, végleges nyuga­lomba helyezte. Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 15-én. M. kir. Földmívelésügyi Minister. A magyar királyi földmívelésügyi minister folyó évi 4710. szám alatt kelt elhatározásával Kövessy Győző ministeri tanácsosnak a. Tisza-Szamosközi ármentesítö és belvízszabályozó társulat ügyeinek vezetésére nézve adott ministeri biztosi megbizatását a társulat érdekelt­sége részéről 1924. évi október hó 3-án tartott közgyűlé­sen 3. szám alatt hozott határozatban kifejezett kívánság figyelembevételével az 1885 : XXIII. t.-c. 124. §-a alapján további két év tartamára: 1926 december 27-ig meg­hosszabbította. A magyar királyi földmívelésügyi minister Nagy János egri lakosnak, mint az ottani Földmíves Olvasó­kör elnökének az elnöki kötelesség mintaszerű teljesí­tése, társadalmi és egyesületi téren kifejtett kiváló működése és közhasznú munkálkodásáért elismerését és köszönetét fejezte ki. 2/7 /fS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék