Földmívelési értesítő, 1926 (36. évfolyam, 1-24. szám)

XXXVI. évfolyam. — 1. szám. Megjelelik iiaVODta kétszer. Budapest, 1926. január 1. FÖLDMÍVELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI j|||| FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISTER Kiadóhivatal: V., Országház-tér 11. földszint, 17. ajtó ^ä^fflgM Magánelőfizetőknek egész évre 75.000 Korona. TARTALOM: Személyes ügyek. — Am. kir. füldmívelésügyi ministerium ügy- és személybeosztása. — Az 1926. évi tavaszi haszonállat-vizsgálatról. — A gazdasági gépeknél alkalmazott munkásoknak biztosítására szóló díjtáblázat. — Kitüntetett gazdasági cselédek és munkások névsora. — Az állatorvosok utiszámláiról. — Vegyvizsgálati díjak 1926 január havi szorzószámának megállapítása. — Hirdetmények. — Kimutatás a ragadós állati betegségek állásáról 1926 január 1-én. Előfizetési felhívás a „Földmívelési Értesítő" 1926. évfolyamára. A magyar királyi földmívelésügyi minisztérium a «Földmívelési Értesítő» 1926. évfolya­mára előfizetést hirdet. A «Földmívelési Értesítő» előfizetési ára a posta és szállítási költségekkel együtt az 1926 január 1-től kezdve magánelőfizetők részére évi 75000 koronában állapíttatott meg. Előfizetni csak az egész évfolyamra lehet. * Az előfizetési ár legkésőbb 1926 január 15-ig a 60201. számú postatakarékpénztári csekk­számla javára küldendő be. A reklamált példányok díjtalanúl csak abban az esetben lesznek megküldhetők, ba a rek­lamálás az illető lappéldány megküldése után 8 napon belül az Értesítő kiadóhivatalába (Magyar királyi földmívelésügyi minisztérium V., Országház tér 11., földszint 17.) beérkezik. A «Földmívelési Értesítő» előző évfolyamai, minthogy azok teljesen kifogytak, nem igé­nyelhetők. Budapest, 1925 december 15. Hi^AÍlLÖrRÉsZ A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére megengedem, hogy Szabó Nándor ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruhá­zott ministeri osztálytanácsosnak, buzgó és igen értékes szolgálatáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1925. évi december 9. napján. Horthy s. k. Mayer s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister a ministertanács hozzájáruláísával dr. Plósz Béla / helyettes államtitkári címmel felruházott orszá­gos lótenyésztési főigazgatót, Tellyesniczky János helyettes államtitkári címmel és jelleggel fel­ruházott ministeri tanácsost és Ivanits Ferenc ministeri tanácsosi címmel ós jelleggel felruhá­zott főerdőtanácsost az 1925. évi 7000/ÍM. E. számú rendelet 8. pontjában foglalt felhatalmazás ailaip­ján, a tényleges -szolgálatban továbbra is vissza­tartotta. Földmívelésügyi Minister Úr az alföldi erdő­telépítés keretében a gazdasági fásítás terén szer­zett érdemeiért Jó-szai Bálint gazdálkodó, szentesi lakosnak elismerő oklevelét adott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék