Földmívelési értesítő, 1936 (46. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-10 / 1. szám

XLVI. MdtyXBCT— íTszám. Megjelenik iiavonla kétszer. Budapest, 1936. január 10. FÖLDMÍVELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Ä FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISTER Kiadóhivatal: V., Kossuth Lajos-tér 11. főldsz., 17. sz. Magánelőfizetőknek egész évre,.. 6*— Pengő. TARTALOM : Személyes ügyek. — A tavaszi állatösszeírásról. — A lóösszeírásról. — Legeltetési társulatok alapszabályainak jóváhagyása. — Kimutatás a ragadós állati betegségek állásáról 1936. január 1-én. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmí velésügy i minister előterjesztésére dr. Glósz Miklós ministeri titkári címmel felruházott ministeri segédtitkárnak a ministeri titkári jelleget, dr. Orczy Béla, dr. Ber­kes János, dr. Spergely Imre, dr. br. Jeszenszky Tibor ós dr. vitéz Nyiredy Géza ministeri segéd­titkároknak a ministeri titkári címet és jelleget ós dr. Hubay Sándor ministeri titkári címmel fel­ruházott ministeri segédtitkárnak a ministeri titkári jelleget adományozom. Keit Budapesten, 1935. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi földművelésügyi minister előterjesztésére az állami erdőmérnökök személy­zeti létszámában Lengyel Viktor magyar királyi íoerdőtanácsosnak a ministeri tanácsosi címet és jelleget, Vető Gyula. Marsalkó Ferenc és Lengyel Sándor magyar királyi erdőtanáesosoknak a ma­gyar királyi főerdőtanácsosi címet, Jákói Endre, vitéz Fejes József és Kovács Jenő magyar királyi főerdőmérnököknek a magyar királyi erdőtaná­csosi címet, Iványi Ferenc magyar királyi főerdő­mérnöki címmel felruházott magyar királyi erdő­mérnöknek a főerdőmérnöki jelleget, Fodor Gyula és Cseke Lajos magyar királyi erdőmérnökök­nek a magyar királyi főerdőmérnöki címet és jelleget, Héder István és Rabó Gyula magyar ki­rályi erdőmérnököknek a magyar királyi főerdő­mérnöki címet, végül Szalontai Ernő, Kósa Gyula, Kertész István és vitéz Borsay Ferenc magyar királyi segédmérnököknek a magyar ki­rályi erdőmérnöki címet és jelleget adományo­zom. Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi földművelésügyi minister előterjesztésére a magyar királyi gazdasági fel­ügyelőségek tiszti személyzetének létszámában dr. Mészáros József, Kaposy Ödön és Czurda Oszkár magyar királyi gazdasagi felügyelőknek a VII. fizetési osztály jellegét, Vecsey Zoltán és Piaesek András IX. íizetési osztaiyba tartozó magyar királyi gazdasági felügyelőknek a VIII. fizetési osztály jellegét adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi földművelésügyi minister előterjesztésére Beck Jenő magyar királyi fő­áiialorvosnak a magyar királyi állategészségügyi tanácsosi címet és jelleget, dr. Perényi László és Richter Imre VIII. fizetési osztályba sorolt ma­gyar királyi főállatorvosoknak a VII. fizetési osz­tály jellegét, végül Magyar Mihály és Kálmánczi Jenő magyar királyi állatorvosoknak a magyar királyi fő állatorvosi címet és a VIII. fizetési osz­tály jellegét adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére dr. Juhos Lajos gazdasági aka­démiai rendes tanárnak a gazdasági akadémiai igazgatói címet, továbbá dr. Gulácsy Sándor kö­zépfokú gazdasági tanintézeti igazgatónak, a me­zőgazdasági szakiskolai főigazgatói címet és jel­leget adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére vitéz Lithvay Mihály magyar ki­rályi kertészeti tanintézeti rendkívüli tanárnak a magyar királyi kertészeti tanintézeti rendes ta­nári címet és a VII. fizetési osztály jellegét ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. dr. Darányi Kálmán s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék