Földrajzi értesítő, 1951

A FÖLDRAJZI KÖNYV- ÉS TÉRKÉPTÁR ÉRTESÍTŐJE TI. ÉVFOLYAM /1951/ CIKK-TARTALOMJEGYZÉKE szám oldal BACSÓ NÁNDOR, KAKAS JÓZSEF, TAKÁCS LAJOS: Magyarország éghajlata­­ X » !t*G S­Z . / «в_®»в0.О»еве®Э«®.9.®».в»ЭО»н»0 вО0»®9в.е.»»»е4вв»е [ BACSÓ NÁNDOR, KAKAS JÓZSEF, TAKÁCS L­AJOS: Magyarország éghajlata­ ­ II .rész/ « * e • • о о • » • э о • О о » о ® о » о о о в » в « s » • » в в о о î о о в о о * о е с о в • 10TM12 Beszámoló MARKOS GYÖRGY "A népi demokratikus országok gazdasági földrajza"­­» könyvének megvitatására rendezett ankétról Pótfüzet BOILLA BÉLA : A Kis-Kunság kialakulása és fel­s­z­in­i formái 10-12 101 BULLA BÉLA: A magyar föld geomorfológiai kutatásának fő kérdései . .. 1-3 55 1 ' ' A.A.GRIGORJEV: A természeti földrajz néhány kérdéséről ............. 4-6 111 ' HORVÁT A. OLIVÉR: Délkelet-Dunántúl növény­földrajza ................ 7-9 121 I­I I.IVANOV­OMSZKIJ: Hogyan változik a földrajzi környezet befolyásá­nak form­ája és foka a társadalom fejlődése folyamán ...... 7-9 95 KÁDÁR LÁSZLÓ: A Nyírség geomorfológiai problémái .... 10-12 117 KRSYBIG LAJOS: Az általános talajtan és Magyarország talajföldrajzá­nak vázlata .»•»'**«. «*•»*».»«•»•«»««•••••«»••»»»•«»•»••* • « 4-—6 1 Lev Szemjonovics Berg emlékére . 4-6 105 MARKOS GYÖRGY: Ötéves tervünk földrajzi kihatásai 4-6 139 K .K .MARKOV: A geomorfológia alapvető problémái és a Szovjetunió népgazdasága ....................... 1-3 76 K.K.MARKOV: A.A. Grigorjev tévedései 1-3 29 T.R. MIKELADZE: Grúzia gazdasági fejlődése a termelő erők elosztá­sának lenini- sztálini elvei alapján ................ 10-12­­ MOSONYI MIHÁLY: Mezőgazdasági termelésünk a Berényi féle éghajlat­ingadozási térképek tükrében 4-6 159 Néhány földrajzi vonatkozású részlet Lenin és Sztálin műveiből . Összeállítot­ta : MARKOS GYÖRGY 1-3­1 SÜMEGHY JÓZSEF: A Duna-Tisza közének földtani vázlata 10-12 75 SZABÓ PÁL ZOLTÁN: A Mecsek-hegység vizrajzi kutatása. A pécsi Tettye karsztforrása .... ........................... ............. 1-3 102 A.M.SZMTENOVI Téves szempontok a földrajz elméleti kérdéseiben 7-9 37 A természeti földrajz néhány elméleti kérdéséről /a szovjet termé­szeti földrajzi osztály ülésének rövid jegyzőkönyve 7-9 1 WEIN GYÖRGY : A mecseki szénvagyon keletkezé­se 10-12 133 Rota 17/165

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék