Földrajzi értesítő, 1969

TARTALOM Kéz Andor I 1891 —1968 (dr. Pinczés Zoltán) 3 Simon László] 1912—1968­­ Értekezések Dr. Ádám László: Dombsági kistájak természetföldrajzi értékelésének feladatai. ... 19 Dr. Asztalos István: A magyar állattenyésztés helye az európai állattenyésztésben 457 Bencze Imre—Katona Sándor: A népességszám alakulásának földrajzi vetülete Franciaországban 357 Dr. Borai Á­kos: A földgáz-értékesítés hatása az Alföld energiagazdálkodásának átalakítására 315 Dr. Csáki Norbert: A mezőgazdaság nemzetközi szakosodásának időbeni dinamikája 69 Dr. Enyedi Györgyné: A felszíni (talaj-) adottságok és a jövedelem vizsgálatának néhány fontosabb tapasztalata 300 termelőszövetkezetben 335 Dr. M.] A. Geyh—Schweitzer F.— Br. Vértes L. —Dr. J. G. Vogel: A magyar­ országi, würmi eljegesedés új kronológiai adatai 5 Dr. Góczán László — dr. Kazó Béla: A mérnökgeológiai-vízgazdálkodási térképezés új módszere és felhasználási területei 409 Dr. Kolta János: A falvak lakosságának foglalkozás szerinti átrétegződése 215 Dr. Marosi Sándor: Adatok Belső-Somogy és a Balaton hidrogeográfiájához 419 Dr. Marosi Sándor—dr. Szilárd Jenő: A lejtőfejlődés néhány kérdése a talajképződés és a talajpusztulás tükrében 53 Dr. Mike Károly: Az Ipoly-völgy kialakulása 289­­ Dr. Molnár Ferenc:­­ Cukoriparunk helyzete és néhány területes vonatkozása. ... 193 Dr. Papp Antal: A mezőgazdasági termelés és a természet kapcsolatának értékelése az Észak-Tiszántúl példáján 81 Dr. Pécsi Márton—dr. Szilárd Jenő: Az elegyengetett felszínek főbb kutatási és nomenklatúrai problémái 153 Dr. Scheuer Gyula: Talaj fagyjelenségek dolomitfelszíneken 177 Dr. Tóth József: A népesség területi koncentrálódásának néhány jellegzetessége a Dél-Alföldön (1960-1967) 345 ш fj: Kisebb közlemények Dr. Darányi Ferenc: Morfológiai megfigyelések a Német-síkság és Skandinávia területén 245 Dr. Dulemba, J. L.: A tenger alatti kanyonok keletkezésére vonatkozó új elmélet. . 383 Hantz-Lám Irén: A Báródi-medence paleogeográfiai képe a pliocén kavicsösszlet elemző vizsgálata alapján 227 Hédervári Péter: Felszín alatti tömegrendellenességek hatása a folyók mechaniz­­­­musára 235 Lángné Buczkó Emmi: A csuszamlások genetikai típusai 241 Lángné Buczkó Emmi: Tájékoztató jelentés a nyugat-afrikai geomorfológiai kuta­tásaim első időszakáról (1969. január 6—június 30) 508 Dr. Nagy László : A Délkelet-Alföld egyes előnytelen természetföldrajzi adottságainak javítása altalajlazítással 247 Polyánszky Piroska—Schweitzer Ferenc: A csillaghegyi régészeti feltárás szelvényének kiértékelése laboratóriumi vizsgálatok alapján 253 Dr. Scheuer Gyula: Szoliflukciós anyagáttelepítés a Tétényi-fennsík délkeleti részén 385 Vermes János—dr. Scheuer Gyula: Újabb édesvízi mészkőelőfordulás a Rózsadombon 149 Vita A föld­kéregmozgások keltésére alkalmas változó tengernyomásról — Pentli Kallera professzor új elmélete (dr. Bendefy László) 255 Dr. Beluszky Pál: Néhány adat a tanyás településrendszer mai helyzetéről (Hozzá­szólás dr. Becsei József: A tanyai település néhány kérdéséről c. vitacikkéhez) 116

Next