Földrajzi közlemények 1927.

V. Irodalom - Kogutowicz Károly dr.: Magyarország néprajzi térképe (Kéz Andor dr.)

IRODALOM. •267 Magyarország néprajzi viszonyainak ábrázolását egészen új módszer­­rel kísérelte meg a szerző. Az új módszer igen nagy technikai munkát adhatott a térkép jószándékú szerkesztőjének s ezzel szemben csak az végtelen nagy kár, hogy a tekintélyes fáradság, szerző igyekezete, a kiadó áldozatkészsége stb. nem hozhatja meg azt a gyümölcsöt, amelyet mind­­annyian a térkép céljának gondoltak. Bármennyire kellemetlen is, a ma­­gyarságért és az igazságért meg kell mondani, hogy ez a térkép nem szol­­gálhatja a magyarság célját úgy, amint azt tervezője elgondolta, hogy a térkép szerkesztésmódjából következően a magyarságra nézve káros és veszedelmes. Ez a térkép elsősorban a külföld tájékozatlan közönségének felvilá­­gosítására volt szánva. Könnyen belátható, hogy az ilyen térképnek a lehető legegyszerűbb jelkulccsal kell készülnie, úgy, hogy a szemlélő előtt első pillantásra kialakuljon Magyarország valódi néprajzi képe, lehetőleg minden torzítás, mentől kevesebb magyar lélek elhanyagolása nélkül. A térkép jelkulcsának nem szabad túlságosan komplikáltnak lenni, mert a magyar viszonyokkal szemben szélsőséges tájékozatlanságot eláruló kül­­földinek nincsen sem módja, sem kedve sok analizálásra. Azt sem kell szem elől téveszteni, hogy teljesen laikus közönség igényeivel kell szá­­mot vetni. Sajnos, szerző a térkép szerkezetének elgondolásakor ezekre a köve­ telményekre nem gondolt. Túlságosan magasra értékelte a térképet hasz­ náló laikus közönség geográfiai és statisztikai képzettségét, úgyhogy ez a térképet, annak valódi értékét, a térkép jelenlegi kiállításában semmi? esetre sem tudja megérteni. Szerző a nemzetiségek színében tartott, raszterozott alapszínnel, a nemzetiségek többsége alapján Magyarországot szétosztja a nemzetiségek között és azokat ezzel az eljárással a tájékozatlan szemlélő előtt túlságos­­an nagy előnyhöz juttatja. A népsűrűségre, a gyéren lakott, vagy telje­­sen lakatlan területekre való tekintet nélkül minden össze van vonva s pl. az erdélyi oláh, a felvidéki igen gyér ruthén lakosságú területek egészen közös nevezőre vannak hozva az Alföld, vagy Dunántúl magyarságával. Mi, akik tudjuk, hogy milyen a népsűrűség, hol vannak szinte, vagy egé­ szen lakatlan területek, tudjuk, hogy ez csak általánosítás, — de tudja?e ezt nálunk mindenki és legfőképen tudják?e a külföldön. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem és hogy ez a magyarság amúgy is zárt elhelyez? kedéséről még kedvezőtlenebb képet fest az avatatlanok előtt. Az I. és II. kiadású térképeken szerző még fokozza ezt azzal is, hogy pl. az olá­­hok színét messze kirajzolja a határokon túlra is. A III. kiadásban szerző ezen a nagy hibán úgy akar segíteni, hogy az alapszínt enyhébbnek veszi és a nemzetiségi foltokra rányomatja a magasabb hegyvidékek rajzát. A lakatlan területek ábrázolására fehér foltot nem használhat, mert a fehér foltokat másra tartotta fenn s így csak sejteni lehet, hogy a hegy­ vidékek ritkább, esetleg teljesen lakatlan területeket jelentenek. De váljon észreveszi-e ezt a laikus és észre akarja-e venni,­­ hiszen rosszakarattal is számolni kell. Még jóindulatú laikus is csak abban az esetben tudja a hegyvidék foltjait értékelni, ha ismerős a topográfiával. De váljon az előt?

Next