Fővárosi Közlöny, 1898 (9. évfolyam, 1-104. szám)

1898-11-08 / 82-83. szám

FŐVÁROSI KÖZLÖNY 82—83. szám. a ki a most idézett polgármesteri rendelettel a folyó evi költségelőirányzat X. fejezet alatt »Háromszögelés és lejtómérési munkálatok« czímén fölvett átalányösszeg terhére 52 frt 50 kr. napidíjjal műszaki dijuokul alkalmaztatott, az előterjesztésbe fölveendő lenne. Budapest, 1898. április 20. Az ein. személyügyi osztály: Rényi Dezső s. k. főjegyző. ül. A főszámvevő fedezeti javaslata. Tekintetes Tanács! A középitési igazgató által az 1898. evi 572. és 8580. ein. számot nyert kétrendbeli előterjesztésében az 1898. évre kért ideiglenes személyzetről a •/. alatt csatolt kimutatást szer­kesztettem a javasolt napidíjfelemelések figye­lembe vételével, mely szerint mindezen sze­mélyzet illetményeiről az 1898. évre az elő­irányzatban gondoskodás történt, mindazon­által a kimutatás 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. tétele alatt felsorolt személyzet alkalmazásához a pénzügyi és gazdasági bi­sági bizottmány meghallgatásával a közgyűlés es nm. belügyminister úr hozzájárulása is ki­eszközlendő, mig a kimutatás többi tétele alatt szereplók, mint az előirányzat rendes fejezeté­nek terhére esők, csak tanácsi intézkedést igé nyelnek. Budapest, 1898. junius 21. Lampl Hugó s. k. főszámvevő. IV. A pénzügyi bizottmány véleménye. Tekintetes Tanács! A főszámvevő úr által beterjesztett kimu­tatás 9., 10., 11., 12., 13., 14, 15. és 16. té­tele alatt felsorolt személyzet alkalmazásának engedélyezéséhez hozzájárulunk. Miután azonban a most emiitett tételek alatt felsorolt műszaki díjnokok közül többen tényleg nem azon munkálatoknál vannak alkal­mazva, a melyek költségeinek terhére illetmé­nyeik engedélyeztetnek, hanem a mérnöki hi­vatalban, avagy a kerületekben rendes műszaki teendőket végeznek, nehogy ily módon alka­lom nyujtassék a rendes műszaki személyzet burkolt szaporítására, utólag a középitési igaz­gató úr által bejelentendő lenne, hogy a fő­számvevő úr által belerjesztett kimutatás 9—16. terjedő tételei alatt felsorolt műszaki díjnokok közül kik azok, a kik tényleg nem az illető munkálatoknál működnek s viszont a rendes személyzetből kik vannak a 9—16. felsorolt munkálatokhoz ideiglenesen beosztva. Kelt, Budapest székes főváros pénzügyi és gazdasági bizottmányának 1898. évi julius hó 15-én tartott üléséből. Dr. Vaszilievits s. k. tanácsnok, a bizottmány h. elnöke. Sacher s. k. jegyző. V. A középitési igazgató újabb elő­terjesztése. Nagyságos Polgármester úr! A pénzügyi és gazdasági bizottmány ré­széről felvetett kérdésekre vonatkozólag első sorban van szerencsém jelezni, miszerint — a mint azt már ezen ügyben tett előter­jesztéseimben ismételve volt alkalmam hang­súlyozni, — a mérnöki hivatalnál ez idő sze­rint aJkalinazott nagyszámú ideiglenes munka­erő alkalmazása azért vált szükségessé, mert a hivatal — különben is a rendes ügymenethez képest is szűken megszabott rendszeresített sze­melyzeti létszáma mellett — a jelenleg és már évek óta reá zuduló rendkívüli munkálatoknak, minők a monumentális és maradandó építkezé­sek körül az általános csatornázás, vízművek létesítése, közvágóhidi építkezések, új sertés­közvágóhid, különféle közigazgatási és köz­egészségügyi építkezések végtelen sorozata stb. megfelelni nagyszámú és munkaképes segederők alkalmazása nélkül egyáltalán képes nem volna. .Mindezen építkezések, melyhez még hozzá­jönnek a rendkívüli és nagyszabású út- és csa­tornaépítések. mint a Kóbányai-út, Ollői-út, \ áczi-ut, Soroksári-út elsőrendű anyaggal ké­szült útburkolatai, továbbá az Ördögárok be­boltozása és a hegyi vizlevezetések, mindezen munkálatoknak az előbbiekkel együtt valóban óriási terjedelmű tervezési, kiviteli és leszámo­lási munkálatait tekintve, azt hiszem, minden szakember előtt világos lesz az, hogy a rendes munkakör ellátása mellett a székes főváros rendszeresített állományú műszaki személyzete ezeket s a még ezenkívül felmerülő rendkívüli munkálatok végtelen sorozatát ellátni képes nem lenne. Épen azért, a mint a rendkívüli munká­latok tömege évek óta jobban és jobban sza­porodik, természetszerűleg szaporítanunk kellett a munkálatok legyőzésére elkerülhetetlenül szük­séges kisegítő munkaerők tömegét is, annyira, hogy most már az ideiglenesen alkalmazott munkaerők száma a rendszeres személyzet szá­mát jóval meghaladja. Az alkalmazott ideiglenes és kisegítő sze­mélyzet két főcsoportra oszlik. Nagyobb, sőt túlnyomó része az alkalmazott személyzetnek az illető építkezés munkálatain dolgozik, melynek megfelelő fedezet terhére alkalmazva van. Ily nagyobb szabású építkezések és létesítmények ugyanis úgy az építkezés, mint a tervezés során oly óriási mennyiségű, de nem mindig egyaránt magas műszaki képzettséget igénylő munkával vannak egybekötve, hogy a szintén tartós, de nem mindig elvi jelentőségű munkálatok elvég­zésére az ügy érdekében igen jól lehet ideig­lenes és kisegítő munkaerőket alkalmazni, mig a tervezés elvi része és a vezetés maga, a fel­esküdött, rendszeres minőségű műszaki tiszt­viselők által végeztetik. Természetes, hogy a rendszeresített minő­ségű műszaki tisztviselők közül — kik pedig a szabályszerű rendes hivatali teendők ellátá­sára vannak alkalmazva, — számosakat kell rendes ügykörüktől elvonnunk s az említett rendkívüli munkálatokhoz beosztanunk, a vezetés, az elvi és bizalmi jellegű munkálatok, végzésére. Hogy az ezek elvonása által a rendes ügymenet­ben előállott hézagot némiképen kitöltsük, ugyan­annyi, vagy még több ideiglenes munkaerőt kell a hivatalban alkalmaznunk, kik azután az alkalmazásban levő ideiglenes munkaerők má­sodik csoportját képezik. Ezek beigazolására lesz szerencsém az alábbiakban személy szerint felsorolni a hivatal rendes munkakörétől elvont műszaki tisztvise­lőket és az ezek helyett a központban működő műszaki napidíjas személyzetet, miáltal a pénz­ügyi bizottság jelentésében felvetett kérdés is tisztázva leend. 9. pont alatt »Eladott ingatlanokért járó bevételekből fedezendő munkálatok« terhére elszámolt két műszaki napidíjas egyike, t. i. Epeijessy Béla az utóbbi időkig ezen munká­latoknál foglalkozott, azonban most már az 1898. évi julius hó 8-án 22.507. ein. számú határozattal a CXXV. fej. 84. czíme terhére áthelyeztetvén, illetményei által az a fedezet többé nincsen terhelve. A másik, ezen a fede­zeten alkalmazva levő műszaki napidíjas Geb­hardt Imre, ki különben eddig csak 2 frt napi­díj mellett van alkalmazva, kezelési teendőkkel foglalkozik. 10. pont alatt »Balparti nagy vizmű léte­sítése« stb. czímén alkalmazott műszaki napi­díjasok közül tényleg a vízműveknél foglal­koznak: Reilter Ferencz . . . 3 frt 50 kr.napdíjjal Zák Alajos 3 » — » » Heidler János . . . 3 » — » » Maróczy Géza .... 2 » 50 » » viszont a mérnöki hivatal központjában mű­ködtek . Hreblay Ferencz . . . 2 frt — kr.napdíjjal Benza Gyula .... 1 » 50 » Ezekkel szemben azonban állandóan el vannak vonva a hivatal központjától és a víz­műveknél működnek: Kajlinger Mihály főmérnök, Nelhüber Ede segédmérnök, Paulovits Viktor » 11. pont alatt »Általános csatornázási munkálatok« terhére alkalmazott múszaki napi­díjasok közül tényleg az ált. csatornázásnál műkődnek : Kiss Károly 3 frt napidíjjal. Kesselbauer Ágoston 3 frt napidíjjal, ellenben a mérnöki hivatal központjában és pedig leginkább a csatornázási szakosztályban működnek: Bartetz József . . . 3 frt 20 kr. napdíjjal Demjén Alajos . . 3 » 20 » » Hlinka Béla .... 3 » — » » Fleischl Manó . . . 3 » — » » ezekkel szemben a hivatal rendszeres személy­zetétől el vannak vonva: Martin Ottó műszaki tanácsos, SZÍVÓS Gyula mérnök, Böhm Ágoston » 12. pont CXXV. fej. 48—53. czím alatt »Központi és detail-vásárcsarnok« terhére alkal­mazott múszaki napidíjasok közül tényleg a vásárcsarnokok tervezése és épitése alkalmából felállított irodában működtek: Kluringer Pál 5 frt napidíjjal Orendi Gottfrid 4 » » Budinich Kornél 3 » » (mely utóbbi időközben állásáról lemondott s az ez idő szerint meg betöltve nincs). Zofáhl Géza ... 2 frt 50 kr. napidíjjal, Haslinger István . . 2 » — » » ellenben a mérnöki hivatal központján mű­ködött : Landherr Gyula 3 frt 50 kr. napidíjjal (időközben állásáról lemondván, helyére 19.099. 1898. ein. számmal Gerle Lajos alkalmaz­tatott). Ázonkivül a X. ker. elöljáróságnál mű­ködött : Tapavicza Mancsiló 4 frt napidíjjal (idő­közben állásától felmentetvén, helyére 25.484. 1898. ein. számú határozattal Fischer József alkalmaztatott, ki egyelőre a központban fog működni, mig az elöljárósághoz Eperjessy Béla rendeltetett ki a polgármester úr által). Ezzel szemben a rendszeres személyzetből elvonatott: Krátky János főmérnök. 13. pont alatt CXXV. fej. 60. czím »Köz­vágóhidi és marhavásáriéri építkezések« terhére alkalmazott műszaki napidíjasok mindannyian ezen munkálatnál foglalkoznak, ellenben a rend­szeres személyzetből ezen és az Alsó-Bikaréti sertésközvágóhid munkálataihoz elvonatik Mihá­lyik István mérnök. 14. pont alatt CXXV. fej. 61. czím »Az I. ker. kútvölgyi kórház építése« terhére alkal­mazott műszaki napidijasok közül tényleg itt működnek: Prokop Endre 3 frt napidíjjal Ludwig János 3 » » a harmadik itt alkalmazott műsz. napidíjas Tamás József szintén ez utóbbi időkig itt mű­ködött s csak most átmenetileg, miután a le­számolás munkálatai kezdete előtt a házépít­kezésnél egyelőre nélkülözhető, működik a központban. Viszont állandóan el van vonva a rendszeres személyzetből: Könyöki Károly mérnök és részben Éberling István főmérnök. 15. pont alatt a CXXV. fej. 84. czíme alatt felvett fedezet terhére alkalmazott műszaki napidíjasok közül a hivatal központjában, azon­ban az idetartozó munkálatok körül vannak elfoglalva: Balázs Ernő . . . 5 frt — kr. napidíjjal Merkefka István . . 4 » — » » Balázs Péter ... 3 » 50 » » Fiala Géza .... 2 » 50 » » Holló István ... 2 » 50 » » Liszkay Boldizsár . 4 » — » » csupán a Nagy Géza helyére 22.507/98. ein. számú határozattal alkalmazott Epeijessy Béla helyeztetett ki aX. ker, elöljárósághoz Papavicza Mancsiló felmentése folytán. Végre a 16. pont alatt CXXV. fej. 3. czím »önálló kisebb kölcsönökből fedezendő építke­zések« terhére alkalmazott napidíjasok közül ezen munkálatok körül foglalkoznak: Iváncsó István 3 frt napidíjjal és Pichel­mayer Lajos 2 frt 50 kr. napidíjjal, mig Hof­hauser Ferenczet és Bessenyei Imrét a hivatal középitési szakosztályának épitésrendőri al osztályába kellett a meglevő rendszeres személy­zet elégtelensége folytán beosztanunk. Leg­közelebbi alkalommal azonban intézkedni fogok nevezetteknek megfelelőbb fedezeti alapra leendő áthelyezése, illetve részökre új megfelelő fedezet kikérése iránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék