Fővárosi Közlöny, 1909 (20. évfolyam, 53-96. szám)

1909-12-31 / 96. szám

ben olyan csöves áramvezető oszlopok állitandók fel, mint amilyenek most a Népszinház-utcában vannak. A keleti pályaudvartól a Thököly-ut metszésé­vel a Bethlen-utcán végig a Damjanich-utcáig terjedő rész vezetékrendszere a Podmaniczky-utcáig meg­hosszabbítani célzott ezen vonal által metszendő Andrássy-utra való figyelemmel és az érintendő villa­rayon különös mérlegelésével, később fog meg­állapittatni. 9 A vonal építéséből kifolyólag fölmerülhető mindennemű költség ugy anyagban, mint munkabér­ben a vasúttársaságot terheli, következéskép a fő­városra semmiféle kiadás nem háramolhat. A hozandó határozat az ügy további tárgyalása végett átteendő a fővárosi közmunkák tanácsához avval a megkereséssel, hogy hozzájárulása után közvetlenül a m. kir. belügyminiszter úrhoz felter­jeszteni szíveskedjék. 28. Bizottmányi és tanácsi előterjesztés az V. ker. Gizella-tér szabályozás módosítása ügyében. (Előadó: dr. Schmelhegger fogal­mazó.) 64.320/909. 1906. okt. havában Kaszelik Jenő beadványt intézett a tanácshoz, amelyben tudatja, hogy Gizella-téri 3. számú régi egyemeletes háza helyére diszes uj épületet óhajtana emelni, de ezt csak ugy teheti, ha a tér szabályozási terve mó­dosul, mert az uj terv szerint az ő háza, a Deák Ferenc-ulcai, tehát az értékesebb oldalon hom­lokzalának több mint leiét elvesztené s neki csak akkora telke maradna, hogy az uj ház még a mai régi épület jövedelmét se hozná meg. Ha a Deák Ferenc-utcai homlokzat egészben megmaradhat, kötelezőleg kijelenti hogy házát haladéktalanul felépiti. A szabályozási tervnek tehát ily irányú megváltoztatását kéri. A középitési bizottság ekkor felhivandónak tartotta a mérnöki hivatalt a szabályozási terv módosításának tanulmányozására és a lehetőséghez képest oly terv benyújtására, amelynél a szépészeli és a közérdek megóvása mellett a magánérdek is jogos kielégítést nyerjen. A tanács ily irányú felhívására azután a mérnöki hivatal 1907. évi 3161. sz. a. tüzetes jelentést tett a tanácsnak az alábbiakban: Tekintetes Tanács! A f. 1907. évi február 26 án kelt 232.284/1906—III. tan. sz. r. u. felhí­vásra alulírott tanulmány tárgyává tette az V. ker., Gizella-tér szabályozási kérdését s a középitési bizottmány f. 1907. évi február 22-én kelt 151/1907. kéb. sz. határozatának megfelelően a tér szabá­lyozására oly megoldást keresett, melynél n szépé­szeti szempontok érvényesülése, a közérdek meg­óvása mellett a magánérdek is kielégítést nyerjen. Ennek alapján alulírott bemutatja a 13 b. t. t. sz. alatt csatolt szabályozási tervet, amelyen kék szinnel van feltüntetve az alulírott által ez alkalommal javasolt szabályozás. Ezen szabályo­zás tervezeténél alulírottat a Kaszelik Jenő ház- ' tulajdonos által benyújtott s Gizella-tér és Deák Ferenc-utca sarkán fekvő 649. hrsz. ingatlanra jóváhagyott szabályozási terv módosítására vo­natkozó kérvényben foglalt indokok szemmel­tartásával az az elv vezette, hogy találjon a Gi­zella-térre nézve egy oly megoldást, mely a for­galmi követelmények kielégítése mellett, megfelelő helyül szolgáljon a téren a Haas-palota tengely­vonalában arccal a Haas-palotára elhelyezni szán­dékolt Vörösmarty szobornak. Evégből alulírott a jelenleg érvényben levő s a csatolt 13 xx m ' b. t. t. sz. szabályozási ter­ven vörös szinnel feltüntetett szabályozási vonal­nak csaknem egészében való elvetésével a Haas­palota, mint a Gizella-tér délnyugati határvonalá­val párhuzamosan, a Gizella-tér északi sarkán fekvő 645. hrsz. épület sarokpontjához metsződőleg a csatolt terven kék szinnel és aláfestéssel feltün­tetett uj szabályozási vonalat állapított meg9 amely egyfelől a Gizella-tér jelenlegi területének nagyobb mérvű megszükitése nélkül a Kaszelik Jenő tu­lajdonát képező 649. hrsz. telekre nézve beépítés szempontjából igen előnyös helyzetet teremt, a Deák Ferenc-utca felől pedig, szemben a jelenleg érvényben levő szabályozással, jóval hosszabb homlokzatvonalat biztosit. Ez a vonal most már, mely a Gizella-tér délkeleti határvonalát képezné, s mely a Gizella-'ér északi sarkán a 645. hrsz. épület sarkához való metsződésével egy zárt tér benyomását kelti, két oldalán egy-egy körívben csatlakozik a Deák Ferenc-utca északi homlokzat­vonalával, illetve a Gizella-tér északi sarkából kiinduló ut szakaszirányával, amely utóbbi vonal a jelenleg érvényben levő szabályozási vonal meghagyásával egy negyedköriv vonallal jut be a Harmincad-utca irányába. A vázolt vonalvezetés által a Gizella-tér egy szabályozás, határvonalaiban mégis változatos, intim tér jellegét veszi fel, amely szemben a je­lenleg érvényben levő szabályozási tervvel, főleg a Gizella-tér északi sarkára nézve nyújt esztétikai­lag igen előnyös megoldást, mert a köríves vonal beiktatásával egyrészt a Vigadó-utca déli vonalá­nak megfelelően bezárja a Gizella-tér délkeleti ha­tárvonalát, másrészt természetes átmenetet képez a Gizella-tér északi sarkából a József-tér irányába kiinduló útszakasz irányával. Az igy tagozott homlokzatvonal pedig, a kikötendő egységes és megfelelő épitési kiképzés mellett, mely ilyen esztétikai kérdéseknél mindig feltételezendő, illetve megállapítandó, igen alkalmas háttérül szolgál a Haas-palota tengelyvonalába elhelyezni szándékolt Vörösmarty szobornak. Ezen meg­oldás szerint a szobor a Gizella-tér domináló tengelyvonalába, a Haas-palota és a Gizella-tér délkeleti homlokzatának középvonalába, nem­különben az egységes architekturával jelenleg ki­képzett 642. és 645. hrsz. épületek, mint a Gizela­tér északkeleti homlokzatának középvonalába helyeztetnék el. S hogy a forgalmi követelmények minden tekintetben kielégíttessenek, a szobrot egy elypsis alakú park környezné, oly parkírozással, 1 hogy a Haas-palota felől, mint a szobor néző

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék