Fővárosi Közlöny, 1914 (25. évfolyam, 1-20. szám)

1914-01-02 / 1. szám

tére vonatkozó szerződés meghosszabbítása iránt. (Előadó: dr. Márkus tanácsnok.) 66.471/1913—XVI. szám. Ebben az ügyben a tanácsi XVI. (városgazdasági) ügyosztály a következő előterjesztést intézte a tanácshoz: Tekintetes Tanács ! A Ferenc József-rakparton a karosszékek felállítása, mely az 1908. évi április 6-án kelt 46.053/1908—VI. számú tanácsi határozattal jóváhagyott haszonbérleti szerződéssel Buchwald Sándornak adatott bérbe, folyó évi december végével lejár. Ezen szerződés szerint bérlő a sétányon fölállí­tott 300 darab karosszék után évenként 1270 koronát fizet, a szerződés hat évre szól és az első négy év után a székesfőváros félévi felmondási joga van ki­kötve ; a karosszékek használata után bérlő minden egyes esetben 6 fillér díjat szed. Az engedélyezett 300 karosszék azonban rövide­sen kevésnek bizonyult és erre bérlő az 1911. évi május 11-én kelt 20.678/1911—VI. számú tanácsi határozattal további 250 drb karosszék fölállítására kapott engedélyt, melyekért évenként 1000 korona bért fizet. A most lejáró bérletnek Buchwald Sándor to­vábbi hat évre való meghosszabbítását, Marék András vállalkozó pedig nyilvános árlejtés kiírását kéri. A mostani bérlővel folytatott szóbeli tárgya­lásaink eredményképen a bérlő elfogadva a főváros által bármikor és bármely oknál fogva érvényesíthető félévi felmondási jogát, az évi bérösszegért 2700 koronát hajlandó fizetni. Tekintve, hogy azon indokok, melyeket Buch­wald Sándornak a Stefánia-úti karosszékek bérleté­nek meghosszabbítása iránt beadott kérvényére 105.763/1913—XVI. tan. számú előterjesztésünkben kifejtettünk, ennél a bérletnél is fönnállanak; tekintve továbbá a fölajánlott 230 korona évi bértöbbletett és a főváros részére biztosított félévi fölmondási jogot, javasoljuk, méltóztassék a törvény­hatósági bizottság közgyűléséhez oly előterjesztéssel járulni, hogy a Ferenc József-rakparton fölállított karosszékek bérlete 1914. évi január 1-étől számított hat esztendőre, vagyis 1919. évi december végéig 2700 korona évi bérösszegért a főváros által bár­mikor és bármely oknál fogva érvényesíthető fölmon­dási jog kimondásával — nyilvános árlejtés mellő­zésével — Buchwald Sándornak folytatólag bérbe­adassék. A tanács az ügyosztálynak ezt a javaslatát, melyhez a pénzügyi bizottság is hozzájárult, pártolóan terjeszti a törvényhatósági bizottság közgyűlése elé. 4. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a Buchwald Sándor kérvényére a városligetben felállított karosszékek bérletére vonatkozó szerződés meghosszabbítása iránt. (Előadó: dr. Márkus tanácsnok.) 105.763/1913—XVI. szám. Ebben az ügyben a tanácsi XVI. (városgazdasági) ügyosztály a következő előterjesztést intézte a tanácshoz: Tekintetes Tanács! A városligetben elhelyezett karosszékek bérlete iránt Buchwald Sándorral meg­kötött, az 1908. év május 27. kelt 55.562/1908—VI. sz. tanácsi határozattal jóváhagyott szerződés érvénye folyó évi december végével lejár. Ezen szerződés szerint bérlő három helyen 650 drb karosszék fölállítására köteles és pedig: 1. a köröndnek a Stefánia-út felőli oldalán, 2. a Stefánia-úti dohányárusító-házikó előtti járdán és 3. a Stefánia-úti székesfővárosi kioszk és István­út között elterülő erdő előtt. Bérlő az első három évre 2000 koronát, a továbbiakra pedig 2100 koronát fizet és a szerződés csak a negyedik évtől kezdve előleges félévi fölmon­dással szüntethető meg. A bérlő köteles a sétányügyi bizottság által kijelölt bármely helyre további székeket fölállítani és amennyiben a fölhívásnak eleget nem tenne, úgy csak ezen esetben van feljogosítva a székesfőváros a meghatározott három helyen kívül más vállalkozót igénybe venni. A karosszékek használata reggel 8 órától dél­után 2 óráig teljesen díjtalan, ezen idő után a korcsolya­csarnok mellett, a Stefánia-úton 4 fillér, a fenyves erdőnél és a köröndnél pedig 10—10 fillér díj szedhető. A most lejáró szerződésnek Buchwald Sándor eddigi bérlő a meghosszabbítását, Marék András vállalkozó pedig nyilvános árlejtés kiírását kéri. A szerződés meghosszabbítása esetén az eddigi bérlő 2100 korona helyett 2400 korona bért fizet. Mielőtt a kérvény tárgyalására térnénk át, ismer­tetjük a székesfővárosnak érvényben lévő karosszék­bérletét, ezek: 1. Városliget (Stefánia-út). Bérlő: Buchwald Sándor. A bérlet lejár: 1913. évi december 31-én. Eddigi bér: 2100 korona. (Mostani ajánlat 2400 korona.) 2. Ferenc József-rakpart. Bérlő: Buchwald Sándor. A bérlet lejár: 1913. évi december 31-én. Eddigi bér: 2370 korona. (Mostani ajánlat 2700 korona.) 3. Erzsébet-tér. Bérlő : Buchwald Sándor. A bérlet lejár: 1917. évi március 31-én. Bérösszeg: 2600 korona, 4. Szabadság-tér. Bérlő: Marék András. A bérlet lejár: 1915. évi február 28-án. Bérösszeg: 800 korona. 5. Budai-korzó. Bérlő: Pápai és Náthán cég és Herczka, Halász és Berger cég. A bérlet lejár: 1916. évi december 31-én. Bérösszeg: 620 korona. 6. Városliget (Állatkert). Bérlő: Buchwald Sándor. A bérlet lejár: 1917. évi december 31-én. Bérösszeg: 1000 korona. A bérletek közül a legtöbbet Buchwald Sándor bérli, ki a fővárosnak már 1870-ik év óta bérlője és ellene a szerződési idő tartama alatt panasz nem merült föl, fizetési kötelezettségeinek pedig minden­kor pontosan eleget tett. A karosszékek használati díja a városligetben reggel 8 órától délután 2 óráig ingyenes lévén, a megajánlott 2400 korona évi bért megfelelőnek tartjuk és tekintve a fővárosnál bevett azon gyakorlatot, hogy oly bérlővel, ki szerződéses és fizetési kötelezettsé­geinek megfelel és a bérlet lejártánál megfelelő, ked­vező ajánlatot ad be, a nyilvános versenytárgyalást a legtöbb esetben mellőzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék