Fővárosi Közlöny, 1919 (30. évfolyam, 1-46. szám)

1919-05-30 / 21. szám

Üzemek és intézmények. Községi lőhúsüzem* (IX. ker., Sertésközvágóhíd. Megindult 1905. okt. 1.) Heti forgalmi kimutatás. (1919. évi május 18-től május 24-ig.) Levágatott 90 db ló. Községi lóhússzékek száma: 32. Eladatott: 1342350 kg. hús. 6030 * kolbász 116 hál és zsír 738 „ zsiger (máj) 2271 „ levescsont — „ m. zsiger — „ tüdő Eladási árak (nyomtaték nélkül értendők): kg. leveshús és pecsenyehús 800 fillér „ vesepecsenye, füstölt- vagy darálthús . . . 1000 „ „ levescsont ... 100 „ „ máj, szív, vese, velő, lép 200 „ kg. háj vagy zsír 1000 „ „ m. zsiger — „ „ m. tüdő — „ db. kis kolbász (tormás) — „ „ nagy vöröskolbász — „ „ nagy fenei kolbász — „ kg. májas-, tüdős- és véreshurka sütni való vagy fekete kolbász 400 „ 1 . párisi, koszorú, turista, májas és debreceni kolbász vagy nyári szalámi 800 „ 2. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szakaszokat több önkéntes árverező között arányosan felossza. 3. A fűtermés árát azonnal készpénzben kell befizetni. 4. A lekaszálandó terület­­en legeltetni tilos. 5. Tartozik a vevő a terület termését virágzás előtt le­kaszálni, az arankát előzetesen kiirtani. Budapest, 1919. május 19. A VII. ker. Birtokrendező és Termelést biztosító Bizottság. HIVATALOS HIRDETÉSEK. Felhívás. A VII. ker. Birtokrendező és Termelésbiztosítási Bizott­ság közhírré teszi, hogy: 1. Róna-utcának, Kerepesi-úttól Egressy-útig terjedő részét, 2. Kövér Lajos-utcának, Kerepesi-úttól Egressy-útig terjedő részét, 3. Angol-utcának, Fogarasi-úttól Kerepesi-útig terjedő részét, 4. Hajtsár-útnak, Hajtsár-úttól Róna-utcáig terjedő részét, 5. Fogarasi-útnak, Hajtsár-úttól Róna-utcáig terjedő részét a Bizottság által megállapított méltányos áron az 1919. termelési évre kaszálásra kiadja mindazon jószággal rendelkező kertészeknek, kik közellátásra terményeiket lekötötték és akik­nek területén lekaszálandó rész keresztül húzódik. Az ellen­értéket a Bizottsági tagok fogják beszedni a mezőőrökkel együtt, 6. Angol-utcának, Fogarasi-úttól Egressy-útig terjedő részét (gyülekezési hely Angol-utca és Egressy-út sarok), 7. Hajtsár-útnak, Fogarasi-úttól Mogyoródi-útig terjedő részét (gyülekezési hely Egressy-út és Hajt­ár-út sarok), 8. Rákospatak-utca legeltetésre ki nem jelölt részét (gyülekezési hely Rákospatak-utca és Istvánfy-út sarok), 9. Szentes- és Miskolci-utaknak azok a részei, melyek átmennek az 1973—1974—1975. helyrajzi számokon (gyüleke­zési hely Szentes- és Istvánfy-út sarok), 10. Ilosvay-útnak Fűrész-utcától Rákospatakig terjedő részét (gyülekezési hely Ilosvay-utca és­ Fűrész-utca sarok), 11. Kerékjártó-út, Fűrész-utcától Öv-utcáig terjedő részét (gyülekezési hely Kerékjártó- és Fűrész-utca sarok), 12. Gervay-utca, Fűrész-utcától Őv-utcáig terjedő részét (gyülekezési hely Gervay-utca és Fűrész-utca sarok), 13. Thököly-út, Fűrész-utcától Öv-utcáig terjedő részét (gyülekezési hely Thököly-út és Fűrész-utca sarok), 14. 22 bérparcellán 1991. helyrajzi számon átvonuló 6 öles út (gyülekezési hely Ilosvay-téren). Mindezen 6-14 sorszám alatt megjelölt területek f. hó 29-én délel­­t 8 órától kezdődőleg minden parcella helyszínén fog kiadatni, az 1919. termelési évre lekaszálásra, a zárjelben megjelölt gyülekezési helyeken. 1. Reflektálhatnak mindazok a VII. ker. területén jószág­gal (ló, kecske, tehén) rendelkező proletárok, kik területtel, egyáltalában nem rendelkeznek. A) Osztály. Ide tartoznak a következők (férfiak és nők): 1. Ipari munkások és napszámosok, akik gyárban, bányában, kisiparban, közlekedési, kereskedelmi, szállítási és fuvarozási vállalatban dolgoznak. 2. Egyéb napszámosok és bérmunkások. (Favágók, kőtörők, zsákosok, bérházi munkások stb.) 3. Földmívelő munkások. 4. Orvosok és kórházi ápolók. 5. A vörös hadsereg és vörös őrség tagjai, ha igazol­ják, hogy élelmezést természetben nem kapnak, hanem arról saját maguknak kell gondoskodniok. 6. Rokkantak és munkaképtelen hatósági segélyesek. 7. Az 1. és 2. pontban fölsoroltak, ha munkanélküliek. Az igazolványt aláírja­ , a vállalat munkástanácsának elnöke, vagy­ ha ilyen nincsen, a vállalat főbizalmi személye, ha pedig ilyen sincsen, az illetékes szakszervezet, a lakásuk szerint illetékes házbizalmi személy, a tiszti főorvos, illetve az illető kórház vezetője, az illetékes zászlóalj (vagy katonai intézet) gazdászati hivatalának főnöke, a segélyt kifizető pénz­tár, az illetékes szakszervezet. B) Osztály. Ide tartoznak a következők (férfiak és nők): 1. Közalkalmazottak, még­p­edig az irodai és segéd­személyzet (hivatalnokok és altisztek), iskolai és egyházi alkalmazottak. 2. Magánalkalmazottak, még­pedig irodai és segéd­személyzet. 3. Kereskedelmi alkalmazottak. (Kereskedő segédek, utazók stb.) 4. Magántanítók (nyelv-, zene-, írástanítók stb.), vala­mint fő- és szakiskolai tanulók, ha idegen családnál mint albérlők laknak. 5. Nyugdíjasok és nyugdíjas özvegyek. 6. Az 1., 2. és 3. pontban fölsoroltak, ha munkanél­küliek. Az igazolványt aláírja: a hivatal főnöke vagy az iskola vezetője, a vállalat munkástanácsának elnöke, vagy ha ilyen nincsen, a főbizalmi személy, ha pedig ilyen sincsen, az ille­tékes szakszervezet, a lakásuk szerint illetékes kázbizalmi, a nyugdíjat kifizető pénztár, az illetékes szakszervezet. Minden család csak egy igazolványt állíthat ki, még­pedig A) vagy B) igazolványt, aszerint, hogy a családfő illetve családfentartó az A) vagy B) osztályba tartozik. Azok a családok, amelyekben a családfő, illetve csa­ládfentartó nem tartozik sem az A) sem a B) osztályba, semmiféle igazolványt nem állítanak ki. A családfőnek, illetve családfentartónak az igazolvány alapján történt osztályozása nemcsak rája, hanem a vele 69.191/1919—VIII. szám. Új rendszerű élelmiszerjegyek kibocsátása. A Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katona­tanács Elnöksége a Közellátási Népbiztosság intézkedése foly­tán az élelmicikkek vásárlására új rendszerű élelmiszerjegye­ket bocsát ki, amelyek ez évi július 1-től kezdve érvényesek. Az új élelmiszerjegyek háromféle színben, adatnak ki és egyszersmind a bevásárlás újabb szabályozására is szol­gálnak. Ennélfogva felhívjuk mindazokat a családfőket (akár főbérlők, akár albérlők), akik foglalkozásuknál fogva az alábbi A vagy B pont alatt felsorolt osztályozások keretébe tartoz­nak, hogy a házfelügyelőktől átveendő „Családfői igazol­ványokat" (vörös nyomású, A, vagy kék nyomású B igazol­ványokat) — aszerint, hogy foglalkozásuknál fogva az egyik vagy a másik osztályozás körébe tartoznak — pontosan tölt­sék ki és az alább megjelölt személyek által aláíratva, a ház­bizalmi útján a lakásuk szerint illetékes lisztbizottságnál 1919. május 31-ig (szombat) saját érdekükben okvetlenül adják be.

Next