Fővárosi Közlöny, 1919 (30. évfolyam, 1-46. szám)

1919-05-30 / 21. szám

közös háztartásban élő családtagokra­ és az általa tartott ház­tartási alkalmazottakra is kiterjed; ellenben nem terjed ki a háztartásban élő albérlőkre, akik külön igazolványt tartoznak kiállítani, ha foglalkozásuknál fogva az A) vagy B) osztályba tartoznak. Ezen albérlők igazolványa csakis az illető albér­lőre és a vele együtt lakó családtagjaira vonatkozik. Intézetek (kórházak, nevelő intézetek stb.) ha az A) vagy B) osztály szerint járó élelmiszerjegyekre igényt tarto­ttak, eziránt a Központi munkástanács elnökségének közélel­mezési ügyosztályához (Központi városháza, II. em. 193. ajtó.) fordulhatnak. Az igazolványoknak mindegyik rovatát pontosan és a valóságnak megfelelően kell kitölteni, az igazolványokat pedig a femi 4) és B) pontokban,a megjelöltek tartoznak aláírni. Utasíttatnak a házfelügyelők, hogy a ház fekvése sze­rint illetékes lisztbizottságtól a megfelelő számú igazolvány­űrlapokat f. hó 26-án (hétfőn) vegyék át és osszák szét a házban mindazon főbérlők illetve családfentartók és albérlők között, akik az A) vagy B) pont alatt felsorolt foglalkozási csoportok valamelyikébe tartoznak. A kitöltött és aláírt űrlapokat a házbizalmi tartozik összegyűjteni és a lisztbizottsághoz legkésőbb május 31-éig átvételi elismervény ellenében beszolgáltatni. Az igazolvány-űrlapok ingyenesek és bélyegmentesek, az aláírásukért pedig az arra kötelezettek semmiféle díjat vagy ellenszolgáltatást nem igényelhetnek. A beadott igazolványok alapján a lakosság a jövőben hármas osztályozás szerint más-más színű élelmiszerjegyeket fog kapni, amelyeknek beváltási módozatait esetről-esetre külön fogjuk közzétenni. A lisztbizottság osztályozása elleni felszólalást a liszt­bizottságnál kell előterjeszteni, amely azt vagy maga orvo­solja, vagy pedig a felszólalást észrevételeivel együtt a Köz­ponti munkás- és katonatanács elnökségének közélelmezési ügyosztályához tartozik beterjeszteni. Aki az igazolvány pontozatait a valóságtól eltérően tölti ki, aki a valóságnak meg nem felelő adatokat tartal­mazó igazolványt aláír, aki ilyen valótlan adatokat tartalmazó igazolványt felhasznál, aki igazolványt meghamisít, aki a fenti rendelkezések szerint őt meg nem illető élelmiszerjegyet jog­talanul igénybe vesz és végül mindazok, akik ilyen szabály­ellenes eljárásokat cselekvés vagy mulasztás által elősegí­tenek, szigorú büntetés végett forradalmi törvényszék elé állítandók. Budapest, 1919. évi május 19. A Budapesti Forradalmi Központi­­ Munkás- és Katonatanács Elnöksége. 6099/1919—VIII. u. o. szám. Június havi sókiszolgáltatás. A Sóelosztó Bizottság a főváros lakossága, valamint a budapesti környék közellátási bizottságának hatáskörébe tar­tozó községek lakossága részére folyó évi június havában fejenkint és havonkint kiszolgáltatható sómennyiséget továbbra is 25 dkg.-ban állapítja meg. Egyidejűleg elrendeli, hogy a sóelárusítással kicsiny­ben foglalkozó összes kereskedők június hóban sót a fővá­rosban kizárólag az egyesített élelmezési jegy „H" szelvénye ellenében, a budapesti környék közellátási bizottságának hatáskörébe tartozó községekben pedig csakis a cukor- és kávéjegyeken levő „F" betűvel jelzett szelvény ellenében szol­gáltathatnak ki a fogyasztónak. A sóelárusítással kicsinyben foglalkozó összes keres­kedők által beszedett jegyszelvények elszámolására, nem­különben ezen elszámolások alapján részükre további sókész­letek kiutalására és beszerzésére vonatkozólag a már koráb­ban megállapított módozatok az irányadók. Aki ezeket a rendelkezéseket megszegi, vagy kijátssza, egy évig terjedhető elzárással és 10.000 K-ig terjedhető pénz­büntetéssel büntettetik. A vétkesek felett a Forradalmi törvényszék ítélkezik. Budapest, 1919. évi május 25. A Sóelosztó Bizottság. TARTALOM­­ 1. A budapesti központi forradalmi munkás- és katona­tanács elnökségének rendeletei. 2. Személyi ügyek. 3. Általános rész. 4. A közoktatási ügyosztály vezetőinek körlevelei. 5. Ingatlanok forgalma.­­ Üzemek és intézmények. (A községi lóhúsüzem heti kimutatása.) 7. Hivatalos hirdetések. 8. Kimutatások. • 9. Tájékoztató árak Budapest főváros területén. Felelős szerkesztő : Radó Rikárd, Igazgató: Pásztor Mihály.­ Szerkesztőség telefonja : Városháza: 14. Kiadóhivatal telefonja: Városháza: 245. K­IMUTATÁS Budapest főváros főorvosi hivatalának a hevenyragályos betegségek állásáról az 1919. évi a) Betegedés, május 12-től május 19-ig terjedő 20. hetéről. b) Halálozás. Az egyének elkülönítése a lehetőségig, — a fertőtlenítés, valamint egyéb óvóintézkedések hatóságilag eszközöltettek. Betegségek Kerület I. II. III. ív. v. VI. VII. VIII. IX. x. Hasihagymáz Küt­­ges „ Hóly­­himlő (álhimlő) Kanyaró Vörheny Szamárhurut Roncsoló tor. és gégelob Influenza Ázsiai kolera Gyermekágyi láz Bárányhimlő Járv. fültő­mirigylob Vérhas és bélhurut Járv. agyger. agyhártya 1. Trachoma Veszettség Lépfene Takonykór 4 4 6 1 — 1 -6 Betegségek Hasihagymáz Küteges „ Hóly.­himlő (álhimlő) Kanyaró Vörheny Szamárhurut Roncsoló tor. és gégelob Influenza Ázsiai kolera Gyermekágyi láz Bárányhímlő Járv. fültő­m­irigylob Vérhas és bélhurut Járv. agyger. agyhártya 1. Trachoma Veszettség Lépfene Takonykór Kerület I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. x

Next