Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Dr. Városy Gyula tanácsnok: Ismerteti a bizott­sági és tanácsi előterjesztést a budapesti református egyházközség felekezeti segélye ügyében. Dr. Kazay László: Tekintetes törvényhatósági bizottsági Közgyűlés! Távolról sem azért szólalok fel, előrebocsájtom, hogy a megszavazott összeg fel­emelését kérjem, még pedig azért, mert magam is kálvinista vagyok. Azonban van egy szempont, melyet figyelmen kivül hagyni nem lehet. Sajnos, ma a Csonkamagyarországban abban a szomorú helyzetben van a protestantizmus, abban a szomorú dicsőségben részesül, hogy számszerint körülbelül, ámbár még pontos adatok nincsenek, talán majd a Buday-féle könyv fog ilyenekkel szolgálni, hogy ma körülbelül 48—50%-os arányban van képviselve Csonkamagyar­ország lakosai között. Mikor egy ilyen dicső múltú felekezet, mely színtiszta magyarokat vall csak Magyarországon tagjaiként, segélyért folyamodik, adnak 36.000 koronás alamizsnát. Ha valami bap­tista felekezet, vagy valami új világboldogító apostol dejönne és szektát alapítana, kalapjába dobnának talán 36.000 koronát. Hangsúlyozom, nem azért szólatok fel, hogy az összeg felemelése mellett szólaljak fel, a jóérzésem, a becsületes kálvinista gerinces önérzetem tiltakozik az ellen, hogy kérjem, hanem úgy is, mint a budapesti református egyház­község józsefvárosi parochiális körének presbitere és úgy is, mint az országos kálvinista politikai szövet­ség választmányi tagja, restellem, hogy a kálvinista egyház kinyújtotta a kezét az ilyen alamizsna után. Rajta leszünk, hogy egynéhányan összeállva pótoljuk ezen összeget egyházunknak, hogy egyházunkat ezen kínos, megszégyenítő és lealázó helyzettől meg­kímélhessük és elkerülhessük azt, hogy jövőben is alamizsnaösszegeket dobjanak a református egyház­községnek. (Vass Béla szólásra emelkedik.) Elnök: Kérem, bizottsági tag úr, ügyrend­ellenes, hogy nem iratkoznak fel. Kivételesen foga­dom csak el a jelentkezést, de egyébként nem fogom elfogadni. Egy hang a baloldalon: A parlamentben is elfogadják. Elnök: Kérem, én nem fogadom el. Vass Béla: Mélyen tisztelt Közgyűlés! Nem találom helyesnek, hogy a református hitközségnek . . . Dr. Kazay László : Nem hitközség, egyházközség. Tessék legalább ezt megtanulni. Borravaló. Vass Béla: Én régebbi időtől fogva láttam, hogy tisztán a felekre támaszkodva folytak be azok az összegek, melyekből az egyházközség fenntar­totta magát. Dr. Kazay László: Nincsenek alapítványaink. Vass Béla: És ma, mikor azt látjuk, hogy az adózás minden téren olyan hatványozott mérvben lesz a polgárságra kivetve és az egész vonalon olyan nehezen tudunk megküzdeni, akkor át kell éreznem, ha még hozzáveszem, hogy a kommunizmus alatt és a kommunizmus után a lelkekben a hitélet hellyel­közei kiveszett, hogy ez az egyik körülmény és a másik körülmény gátolja az egyházközséget abban, hogy a jövedelmei olyan arányban folyjanak be, mint a múltban, akkor megállapíthatom, hogy a református egyházközség jövedelme tetemesen meg­csappant. Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ha mi arra hivat­kozunk, hogy hitéletet kell élnünk és hogy a hitéletet ápolnunk és nevelnünk kell, akkor az 192l-es évre, mikor a református egyházközségnek valószínűleg aránytalanul nagyobbak a kiadásai, mint a javasolt többlet, én ezt a javaslatot el nem fogadhatom és kérem a mélyen tisztelt Közgyűlést, méltóztassék visszaadni a tanácsnak megfontolás és meggondolás végett megfelelő felemelésre. Dr. Lázár Ferenc: Tisztelt Közgyűlés! Éu szintén mint kálvinista akarok felszólalni és ugyancsak választ­mányi tagja vagyok ugyanannak a református kálvi­nista politikai szövetségnek, melynek Kazay barátom, ellenben nem egészen helyeslem, amit Kazay bizott­sági tag úr mondott. Dr. Kazay László: Nagyon jó fiú akarsz lenni. Dr. Lázár Ferenc: Nem, én vagyok olyan bátor a véleménynyilvánításban, mint bárki ebben a terem­ben. (Helyeslés.) Én, bár csekélynek találom az összeget, nem helyeslem, hogy borravalónak, ala­mizsnának tituláljuk, amint a főváros nem egy altruista bank, mely segélyeket adjon . . . Dr. Éber Antal: Korcsmárosnak adnak tíz­szer annyit. Dr. Lázár Ferenc: Ez kétoldalú, visszterhes szerződés, nem ajándékozás. De azt mondom, meg lesz ennek a formája a költségvetési vita alkalmával, hogy a református egyház a megfelelő méltányos segélyben részesíttessék. Nem hiszem, hogy a főváros bármely bizottságát, vagy a tanácsot olyan tendencia vezette volna, hogy a református egyházzal szemben boi^avaló-alapon kívánt volna eljárni. Én erről meg­győződve és meggyőződve arról, hogy a költség­vetésben módunkban lesz az összeget helyesen meg­állapítani, az előterjesztést elfogadom. Elnök: Tisztelt Közgyűlés! Több felszólaló nem lévén, a vitát bezárom. Méltóztatnak az előterjesz­tést elfogadni ? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Ezt hatá­rozatképen kimondom. (Felkiáltások: Volt ellen­javaslat !) Ellenjavaslatot méltóztatott tenni? Az az ellen­javaslat tétetett, hogy adassék ki az ügy a tanács­nak. Nem vettem ki, hogy ez ellenjavaslat akar lenni. Akik elfogadják ezt a halasztó,indítványt, mél­tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Úgy látom, hogy a nagy többség nem fogadja el, ennélfogva a már előbb kimondott határozathoz képest a tanács javas­lata fogatatik el. Következik a 9. tárgy. Dr Városy Gyula tanácsnok ismerteti a bizott­sági és tanácsi előterjesztést a budapesti III. kerület (óbudai) ref. egyházközség felekezeti segélye ügyé­ben. (Elfogadtatik,) Ismerteti a bizottsági és tanácsi előterjesztést a budai ágostai hitvallású evangelikus egyházközség felekezeti segélye ügyében. (Elfogadtatik.) Ismerteti a tanácsi előterjesztést a budapesti III. kerület (Óbuda-újlaki) ágostai hitvallású evangé­likus egyházközség kérvényére rendes évi felekezeti segélyének felemelése iránt. (Elfogadtatik.) Orczy Gyula tanácsnok ismerteti a bizottsági és tanácsi előterjesztést a bánya-koksz és egyéb hul­ladék tüzelőanyagok brikettezésére szolgáló gépek beszerzéséhez szükséges költségösszeg fedezete ügyében. Elnök: Gáspár bizottsági tag úr: (Felkiáltások: Nincs itt!) Dr. Elek Mór: Kérem tisztelettel tudomásul venni azt, amit mindenki lát, hegy az olcsósági hullám végre felénk is ért. (Derültség.) Ha önök akármit, különösen gépeket vásárolnak, a gépek ma már 30%-kal olcsóbbak, mint azelőtt voltak. Tehát ajánlom takarékossági szempontból, ami végre ráférne erre a Közgyűlésre, hogy legyünk figyelemmel erre és amit mindenki megtesz, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék