Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

tartalmaz, amelyek a fővárosi tisztviselői kart a keresz­tény nemzeti irányzattal kívánnák szembeállítani és amelyek valóságuk esetén fegyelmet sértő voltuknál fogva megtorlandók volnának, viszont azonban el nem hangzásuk esetén alkalmasak arra is, hogy egy érde­mes hivatalnok előbbremenetelében megakasztassék. Ezekre való tekintettel a fogalmazó urat a mai napon magam elé hivattam és a közleményre vonatkozólag nyilatkozattételre hívtam fel. Az előttem tett kijelentése és az azonnal lefolytatott vizsgálat alapján köteles­ségemnek tartom az igen tisztelt közgyűlésnek be­jelenteni, hogy a fogalmazó úr ezen ügyben nyilat­kozatot egyáltalában nem tett. (Helyeslés.) Elnök : A közlekedési kérdések előkészítésére a közgyűlés mult évi december 3-án tartott üléséből kiküldött 12 tagú ad hoc bizottságban Hoszú István elhalálozásával egy tagsági hely üresedett meg. Java­solom, hogy a bizottságban e helyre Ereky Károly bizottsági tag urat méltóztassék kiküldeni, aki mint meghívott szakértő a bizottságban eddig is részt vett. Méltóztatnak ehhez hozzájárulni ? (Helyeslés.) Ezt határozatilag kimondom. Bejelentem, hogy folyó hó 9-én szombaton d. e. 11 órakor a kormányzó úr Őfőméltósága jelenlétében fog az Orsz. Tenyész- és Haszonállat-vásár céljára kijelölt, a X. kerület, Pongrác-utcában fekvő terület átadatni, és ugyanakkor ott a XXX. állatkiálítás meg­nyittatni. Úgy a kormány, mint a rendező bizottság a törvényhatósági bizottságot az ünnepélyre meg­hívta. Az érdeklődő törvényhatósági bizottsági tag urak a meghívót az elnöki ügyosztályban pénteken folyó hó 8-án átvehetik. Jelentem, hogy interpellációt jegyeztek be: Dr. Lázár Ferenc bizottsági tag úr: az utcák öntözése ügyében. bibithi Horváth János bizottsági tag úr: a tej ellátás ügyében. K. Törökné Kovács Hermin bizottsági tag úrnő: a zsemlyével űzött visszaélések ügyében. Petrovácz Gyula bizottsági tag úr: egy tej­árusítási engedély megvonása ügyében. Dr. Vörösváry Miklós bizottsági tag úr: a buda­pesti közúti jellegű villamos vasutak forgalmának s illetve a közlekedés feljavítása tárgyában. Az interpellációk az ügyrendben meghatározott időben, vagyis este fél 7 órakor fognak előterjesztetni. Felkérem a tanácsnok-főjegyző urat, hogy az ügyrendben meghatározott időben benyújtott indít­ványok sorrendjét és tárgyát felolvasni szíveskedjék. Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző (Olvassa): Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tag úr indítványa: az adófelszólamlási bizottságok számának felemelése ügyében. Gáspár Fülöp bizottsági tag úr 5 rendbeli indítványa: a tüzelőanyagok ügyében. Dr. Kazay László bizottsági tag úr indítványa: a bűntető törvényszéknek Budára való áthelyezése ügyében. Dr. Kazay László bizottsági tag úr második indítványa: a fővárosi tisztviselők özvegyeinek és a nyugdíjas tisztviselői nejeinek a főváros üzemeinél való foglalkoztatása ügyében. Dr. Liszka Árpád bizottsági tag úr indítványa: több bűntetőtörvénynek az azok intenciója megkerü­lését kizáró módosítások ügyében. Nagy István bizottsági tag úr indítványa: a lakásínség megoldása és az építőipar megindítása ügyében. Nagy István bizottsági tag úr második indít­ványa : az iskolai és a felesleges egyéb városi tele­fonok leszerelése és átengedése ügyében. Dr. Elek Mór bizottsági tag úr indítványa: a zöldségtermelés előmozdítása ügyében. Stadler Nándor bizottsági tag úr indítványa: az építkezési munkálatok megindítása és támogatása ügyében. Dr. Gál Jenő bizottsági tag úr indítványa: a háborús kivételes rendelkezések megszűntetése és a törvényes állapotok visszaállítása ügyében. Lampel Vilmos bizottsági tag úr indítványa: a budai hegypályához kedvezméyes jegyek kiadasa ügyében. Lampel Vilmos bizottsági tag úr második indít­ványa : a budai bástyasétányon eszközlendő pótlások ügyében. Elnök: Az indítványok az interpellációkra adott válaszok után fognak megokoltatni. Felkérem a tanácsnok-főjegyző urat bejelentései­nek megtételére, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző bejelenti a kormányhatósági jóváhagyásokat és kihirdeti több orvos és szülésznő oklevelét. Elnök: Következnék a napirend, napirend előtt azonban Fóthi Vilmos és Kaich János bizottsági tag urak kértek szót. Fóthi bizottsági tag urat illeti a szó. Fóthi Vilmos: Igen tisztelt Közgyűlés! Kérem engedtessék meg nekem, hogy Wolff Károly bizott­sági tag úrnak február 16-án elhangzott beszédéből néhány cikke', amellyel teljesen azonosítom magamat, felolvassam. Többek között azt mondja Wolff bizott­sági tag úr (Olvassa): „A magyar nemzet nagy lelkesedéssel iktatta törvénybe a sajtószabadságot. Nincs is arról szó, tisztelt Közgyűlés, mintha én ebben a pillanatban a sajtó szabadságához avatatlan kézzel kívánnék hozzányúlni." Azután tovább: „A sajtó mindinkább átcsúszott bizonyos részében azon térre, amelyen öncéllá kezdte kinőni mayát és a keresztény magyar nemzeti érdekekkel diametrális ellentétbe került." Mikor ezeket olvasom, önkénytelenül meghajlok az Új Nemzedék előtt és nem tudom eléggé méltatni. A Vörös Grófné Naplója című március 2-án hozott cikkét, ame yben igazán méltóan rántja le a mind­nyájunk előtt gyűlölt és minden igaz magyar ember előtt hazaárulónak ismert Károlyi Mihályt. És midőn azonban tovább olvasom és előttem lebegnek továbbá Wolff úrnak azon szavai (olvassa): „a sajtóban mind­inkább előtérbe lépett a személyeskedés. Nem kimé­tek egyéneket, becsületet, jellemeket, a családot és egyenesen szenzációhajhászás láza vett erőt a sajtón, amely nem nézte azt, hogy becsületben megőszült emberek családi nyugalmát zavarja-e meg, amikor alaptalan rágalmakat dob bele a nagy közönségbe, hanem csak a szenzációhajhászást tartotta volta­képeni céljának, csak az idegek állandó izgalomban tartására törekedett." Ezekután ha még tovább olvasom az Új Nemze­déknek a „Vörös grófné naplója" című cikkét, igazán bámulok, csodálkozom, hogy milyen igaz keresztény­séggel, milyen önzetlenséggel hozta és vitte tovább ezt a cikket. Nem kiméit ő kérem ősz, becsület­ben megőszült politikust, nem nézte annak a családi boldogságát, békéjét, hanem írta tovább a keresztény

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék