Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Nem áll a székesfőváros tanácsa a hivatásának magaslatán akkor, ha ilyen nagy horderejű dolgokat a közgyűlés előtt való napon tárgyal. A tanács tudja azt, hogy a többségi párt jóvoltából bennünket a bizottságokból kizártak, a tanácsnak kötelessége volna ezeket a határozatokat velünk idejekorán közölni, hogy el ne üssön bennünket a kritika jogá­tól és hogy ezeket idejekorán megtárgyalhassuk. Javasolom, hogy a polgármester vegye le ezen bérleti ügyet a napirendről és adja vissza a tanács­nak újabb javaslattétel végett. (Zaj és elentmondások.) Dr. Pető Sándor: Nyilvános árlejtést kérünk. Zimmermann Dezső: Mondja ki a közgyűlés, hogy a bérletet csakis nyilvános árlejtés útján adja ki a legtöbbet Ígérőnek. (Ellentmondások.) Javasolom, hogy ne százalékos részesedés, hanem fix megálla­pított bérösszeg alapján. Az üzemmel összefüggő fentartás összes költségeit a bérlő viselje, termé­szetesen különválasztott kazánteleppel, mert nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak, hogy a fővárosnak százmilliós értéket reprezentáló vendéglő üzemére a főváros százezreket fizessen rá. A pártom nevében tiltakozom a bérletnek a javasolt módon való kiadása ellen és az előterjesztést nem fogadom el. (Felkiáltások: Melyik párt nevében ?) Elnök: Következik Karczag Vilmos. Karczag Vilmos: Tisztelt Közgyűlés! Előttünk fekszik itt a tanácsnak egy előterjesztése a Szent Gellért-gyógyfürdő és szálloda vendéglőjének és kávéházának bérbeadása ügyében. Mielőtt tovább megyek, meg kell állapítanom azt, hogy itt április 6-án terjesztenek a közgyűlés elé egy olyan rendkívül fontos tárgyat, amikor a bérlet március 30-án lejárt. (Felkiáltások: Ezt már hallottuk!) Ha méltóztattak is hallani, méltóztassék megengedni, hogy én ezt itt még egyszer leszögez­zem, akkor, amikor bennünket azért küldtek ide, hogy a kötelességünket teljesítsük és a főváros lakosságának pénzügyi érdekeit mindenképen megvédjük.Mert tegyük fel, hogy a t. Közgyűlés megváltoztatja ezt a határo­zatot és árlejtést kiván kiírni. Ugyebár fizikailag lehe­tetlen ennek teljes kivitele. Az ilyen eljárás tehát illuzóriussá teszi egész működésünket. Tisztelt Köz­gyűlés ! A mai napon egy másik tárgynál, a nyilvá­nos árlejtés állapotjára méltóztattak helyezkedni. Már most kérden az igazság nevében, hogy akkor a másik bérleménynél miért ne helyezkedjünk ugyan­erre az álláspontra. Dr. Pető Sándor: És épen a nagyobb ügynél. Karczag Vilmos: Rátérek erre is. Ákkor, amikor ott a népligeti vendéglő bérleténél 65—70.000 koro­nás kis bérletről volt szó, ugyanakkor a Gellért­fürdői szálloda bérleténél, amikor milliós ügyről van szó, miért javasolják, hogy versenytárgyalás mellő­zésével adjuk ki. Épen ezt tartom a főváros elvi érdekében súlyos mulasztásnak, hogy amikor kis ügyet versenytárgyalással intézünk el, ugyanakkor versenytárgyalás nélkül akarunk kiadni olyan bérle­tet, ahol esetleg száz- és százezer koronás megtaka­rításról lehetne szó. Pusztán azért, mert az illető nekünk jobban tetszik. (Felkiáltások balfelől: Pártérdek szempontjából!) Tisztelt Közgyűlés! Kazay igen tisztelt bizott­sági tagtársam beszélt az üzemek jövedelmezőségé­ről. (Halljuk! Halljuk!) Azt hiszem, hogy ha az üze­meket jövedelmezőkké akarjuk tenni, akkor a leg­fontosabb dolog, hogy a bérbeadásoknál minél jövedelmezőbben adjuk ki a bérleteket. Már most ez a kérdés, úgy látszik, nem nagyon fontos a bizott­sági tag uraknak, mert itt azt méltóztatnak kívánni, hogy egyszerűen versenytárgyalás mellőzésével ad­juk ki ezt a bérletet. Hogy miért, az indokokat nem ismerem. (Közbe­szólások: Szakember!) Ugyanez a szakember a másik esetben is, Rónánál is ott van. Mikor a fővárosnak minden fillérjére nagy szüksége van és mikor azt látom, hogy minden egyes dolgot megdrágítunk, kezdve a székeknek az ülőhelyét a korzón, meg­drágítjuk a járdafoglalást, a főváros lakosságának a levegőiét is, akkor a másik oldalon egyszerre ilyen könnyedén ilyen százezreket kidobunk, ezt nem tartom a főváros anyagi érdekének megfelelő gazdálkodásnak. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés rámutat arra is, hogy itt van egy másik ajánlkozó is, ez a Feszi József, aki 11%-ot igér, ezzel szemben kiszámítják, hogy a Frenreisz-féle javaslat 12%-nak felel meg. Ezt számítják azon az alapon, hogy a fűtést ő vállalja el. Az előterjesztés utolsó részében azt mondja a tanács: (Olvassa) A városgazdasági ügyosztály pótló­lag még bejelentette a tanácsnak, hogy ifj. Feszi József március 24-én újabb beadványt intézett a fővároshoz, amelyben előbbi ajánlatát akként módo­sítja, hogy a fővárosnak azt a kötelezettségét, miszerint az üzemet gőzzel ellátni köteles, nem kívánja és az üzem gőzszolgáltatásáról saját költségén gondoskodik." Kötelességének látta a tanács is előterjeszteni azt, hogy Feszi úr gondoskodik a gőzzel való ellátásról. Nem látom akkor azt, hogy mennyivel előnyösebb a másik ajánlat. Egyáltalán az egész nagyon homályos körül­mények között került Frenreisz úrnak a birtokába. (Zaj. Elnök csenget.) Én nagyon kérem az igen tisztelt tanácsnok úrnak a szíves felvilágosítását arra vonat­kozólag, hogy ez a Frenreisz úr tulajdonkép hogyan került abba a bérletbe, mert többször hallottam és olvastam, hogy ő nem is írt alá semmiféle szerződést. Szerződés nélkül hogyan jutott ő oda. Dr. Berezel Jenő tanácsnok: Itt a szerződés. Karczag Vilmos: Nem vagyunk bent a bizott­ságokban, meg méltóztatnak engedni, de ilyen körül­mények között ebben a gazdálkodási felelősségben nem is osztozkodhatunk. (Nagy zaj a jobboldalon. Közbeszólások jobbról: Hát a Vázsonyi-éra?) Azt hiszem ezzel nem intézzük ezt a kérdést el. Tisztelt Közgyűlés! Mi nem vagyunk bent a bi­zottságokban és miután kötelességünket itt a köz­gyűlésen kívánjuk teljesíteni, én nagyon kérem az igen tisztelt tanácsnok urat, hogy méltóztassék ne­künk egész pontos számításokat arra vonatkozólag adni, hogy a Feszi-féle ajánlattal szembeállítva ezt a Frenreisz-féle ajánlatot, kereskedelmileg kiszámítva, milyen számokat mutat, akkor leszünk abban a hely­zetben, hogy a kettő között bírálatot tudjunk gyako­rolni. Ezenkívül kérem, méltóztassék nekünk azt a szerződést, amelyet állítólag ő utóbb mégis aláírt, szintén bemutatni, hogy mi ennek alapján is levon­hassuk a megfelelő konzekvenciákat. Mindezek alapján, miután látom, hogy ebben az ügyben nem tudom milyen szempontok és nem tudom milyen érdekbefolyások voltak, én azt kérem, hogy ez a bérlet versenytárgyalás alapján adassék ki és a magam részéről csatlakozom ahhoz az indít­ványhoz, hogy méltóztassék ezt a tanácsnak vissza­adni versenytárgyalás kiírása céljából. (Helyeslés a baloldalon.) Dr. Körmöczi Zoltán: (Eláll! — a jobboldalon. Halljuk! — a baloldalon.) Tisztelt Közgyűlés! Az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék