Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

Elnök: Megszakítom a vitát. Időközben beérkezett a szavazatszedő küldöttség jelentése, felkérem a tanácsnok-főjegyző urat, szíveskedjék azt felolvasni. Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző: Vogel Gyula, a szavazatszedő küldöttség elnöke jelenti (Olvassa): Tekintetes Közgyűlés! A dr. Igaly Kálmán főjegyző nyugdíjazása, illetve Szente Miklós főjegy­zőnek kerületi elüljáróvá történt megválasztása foly­tán megüresedett két tanácsjegyzői állásnak, továbbá Hoszú István törvényhatósági bizottsági tag elha­lálozása folytán a pénzügyi, a közlekedési és a közjótékonysági bizottságban megüresedett egy-egy s Rejtő Sándor törvényhatósági bizottsági tagnak a középítési bizottságban viselt tagságáról való lemondása folytán megüresedett egy tagsági hely­nek és végül Mahunka Imre törvényhatósági bizott­sági tagnak a II. oszt. kereseti adónak, a bánya­adónak, az ezek után fizetendő 60%-os hadipót­léknak és a nyilvános számadásra kötelezett kizáró­lagos bányavállalatok hadinyereségadójának kive­tése ellen beadott felebbezések elintézésére illetékes 1920., 1921. és 1922. évekre alakuló egyenesadó felszólamlási bizottságban viselt póttagságáról való lemondása folytán megüresedett egy póttagsági helynek betöltése céljából elrendelt választási eljárás, illetve titkos szavazás — szavazólapokkal — dél­után négy órakor megkezdődött s délután öt és fél óráig megszakítás nélkül folyt. Ezen idő alatt a közgyűlés tagjai leadtak ösz­szesen 168 érvényes szavazatot, amelyből nyert: /. a két tanácsjegyzői állásra: dr. Farkas Ákos 129, dr. Boros Pál . 107, dr. Eperjessy István .... 55, dr. Rimanóczy Olivér .... 8, dr. Ruffy Kálmán 7. II. a pénzügyi bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr Joanovich Pál 131, dr. Baranski Gyula .... 2, Perczel Béla 2. III. a középítési bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre : dr. Baranski Gyula 133, Kertész K. Róbert ..... 2. IV. a közlekedési bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr. Papp Vilmos 133, dr. Baranski Gyula 1, dr. Szontagh Tamás .... 1. V. a közjótékonysági bizottságban üresedésben levő egy tagsági helyre: dr. Bednárz Róbert 136. VI. az egyenesadó felszólamlási bizottságban ürese­désben levő egy tagsági helyre: Lampel Vilmos 136 szavazatot. A szavazás ezen eredményéhez képest I. a két tanácsjegyői állásra: dr. Farkas Ákos és dr. Boros Pál tanácsi fogalmazók, II. a pénzügyi bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr. Joanovich Pál, III. a középítési bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr. Baranski Gyula. IV. a közlekedési bizottságban üresedésben lévő egy tagsági helyre: dr. Papp Vilmos. V. a közjótékonysági bizottságban üresedésben lévő fogsági helyre: dr. Bednárz Róbert. VI. az egyenesadó felszólamlási bizottságban ürese­désben lévő egy póttagsági helyre: Lampel Vilmos törvényhatósági bizottsági tag urak törvényesen meg­választottaknak volnának tekintendők. Elnök: Tisztelt Közgyűlés! A szavazatszedő küldöttség jelentése alapján a két tanácsjegyzői állásra dr. Farkas Ákos és dr. Boros Pál tanácsi fogalmazó­kat, a pénzügyi bizottsági tagságra dr. Joanovich Pál, a középítési bizottsági tagsági helyre dr. Baranski Gyula, a közlekedési bizottsági tagsági helyre dr. Papp Vilmos, a közjótékonysági bizottsági tagsági helyre dr. Bednárz Róbert, és az egyenes adó felszólamlási bizottsági póttagsági helyre Lampel Vilmos bizottsági tagokat a törvényhatósági bizottság részéről törvényesen meg­választottaknak jelentem ki. Felkérem a tanácsnok­főjegyző urat, hogy a megválasztott tanácsjegyző urakat hívja meg a törvényben előírt hivatali eskü letételére. Megérkezésükig az iilést felfüggesztem. Szünet után. (A megválasztott tanácsjegyzők bevonulnak a közgyűlési terembe.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. Tessék helyet foglalni. A közgyűlés Önöket, tisztelt uraim tanács­jegyzőkké választotta meg s ezért felhívom, hogy a törvényben előírt esküt tegyék le. Az eskümintát a tanácsnok-főjegyző úr fogja felolvasni. (A megválasztott tanácsjegyzök leteszik a hiva­tali esküt, amelyet a Közgyűlés tagjai állva hallgat­nak végig.) Elnök: Tisztelt Tanácsjegyző urak! Rendkívüli az a kitüntetés, amely ma Önöket érte, amidőn a székesfővárosnak igazán diszes fogalmazói gárdájá­ból éppen Önöket szemelte ki a törvényhatósági bizottság bölcsessége erre a magasabb állásra, a tanácsjegyzői pozícióra. Ennek a kitüntetésnek és ennek az igazán impozáns módon megnyilvánult bizalomnak azonban megvan a maga erkölcsi- alapja, mert Önöket ez eddigi pályafutásuk alatt három csillag vezérelte, nevezetesen a törhetetlen hazaszeretet, a keresztény nemzeti eszméhez való szilárd ragaszkodás és az ernyedetlen szorgalom, amely eddigi működésükben Önöknek már idáig is igen eredményes működést biztosított. Én a magam jókivánalmait fűzöm a törvény­hatósági bizottság ezen kitüntető megnyilatkozásá­hoz és azt kívánom, hogy Önöket ez a három csillag vezérelje tovább is, remélem, mindenkor emelkedő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék