Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

részéről javaslatokat, ideákat is hozzon. (Úgy van! Úgy van!) Mert kérni egyszerű dolog és igen könnyű, de jogosan kérdezheti a kormány, hogy hát hogyan képzeli a főváros, hogy a fogyasztó közönsége ellátassék. Azért gondoltuk javaslatba hozni az adógabonának az életbeléptetését, mert ez nézetünk szerint alkalmas mód arra, hogy az ellátatlan lakosság részére szük­séges gabona biztosítva legyen. Indítvány tétetett, hogy a határozati javaslat harmadik pontja, vagyis a szabadforgalomra vonat­kozó pont elejtessék. De éppen ez az a pont, amely kifejezi azt, hogy mi nem a gazdák érdekei ellenében kívánunk fellépni, hanem honoráljuk azt hogy a gazdák a szabadforgalmat akarják, azonban hozzá­tesszük, hogy a szabadforgalmat a kormány csakis akkor és olyan formában léptesse életbe, amikor az ellátatlan városi fogyasztó közönség szükséglete biztosítva van. A harmadik pont dokumentálja tehát azt, hogy a főváros nem gazdaellenes célokat szolgál az ő felterjesztésével. (Élénk helyeslés) Elnök: Következik a szavazás. Halasztó indít­vány is van, mindenekelőtt erre fogunk szavazni. Ha ennek a sorsa eldől, akkor a tanács javaslatával szemközt, csak Szőke bizottsági tag úrnak van az a módosítása, hogy a harmadik pontban a „mellett" szó „után" szóval pótoltassék, amit el lehet fogadni, mindjárt kimondhatom, hogy elfogadtatik, hogy erre külön ne is kelljen szavazni, mert azt hiszem, méltóz­tatnak ezt helyeselni? (Helyeslés.) Fel fogom tenni a tanácsnak a határozati javas­latát és amennyiben ezt méltóztatik elfogadni, ezzel elesnek az indítványok,Szőke Gyula, Elek Mór és Horváth Károly bizottsági tag úrnak a harmadik, negyedik és hetedik pont kihagyására vonatkozó indítványai, legfeljebb ezek után következnek még külön azok az indítványok, amelyek kiegészítést javasolnak, amelyek tehát magát a határozati javas­latot nem alterálják. Horváth Károly (IV. ker.): Szabad a kérdés feltevéséhez szólanom ? Tisztelettel kérem, méltóz­tassék a kérdést a tanácsi javaslatnak csak 1—6. pontjára feltenni, mert lehetséges, hogy ezt a 6, pontot változatlanul elfogadnók, esetleg módosítások nélkül, azonban a hetedik pontot talán vannak, akik nem fogadják el. Ha a kérdés egyszerre tétetik fel, akkor ezzel lehetetlenné van téve olyan indítványozók véleménynyilvánítása, akik a 6 első pontot elfogadják, a hetediket nem. Méltóztassék tehát az első 6 pontot egy tételben feltenni és a hetedik pontra, amelynek kihagyására van indítvány, külön szavaztatni. Elnök: Ugyanez az eset áll fenn akkor a 3. és 4. pontra nézve is, ahol szintén van kihagyási javaslat, akkor voltakép pontonként kellene szavazni, mert ha a közgyűlés elfogadta az egészet, mind a 7 pontot, akkor hiába teszem fel a 7-et, 4-et és 3-at külön. Dr. Szőke Gyula: Legyen szabad a kérdést feltenni. Tisztelt Közgyűlés! Én magam ugyanazon az állásponton vagyok, amit Horváth Károly tisztelt barátom mondott, de a 4. pontra is. Elnök: Mondom, úgy-e ? (Derültség.) Dr. Szőke Gyula: Ha együtt tétetik fel mind a 7 pont szavazásra, abba a helyzetbe kerülök, hogy én, aki legélesebben beszéltem a kötött forgalom mellett, kénytelen vagyok a tanácsi javaslat ellen szavazni. Tehát mégis ne méltóztassék úgy feltenni a kérdést, hogy ellene szavazzunk. (Felkiáltások: Pontonként!) Talán azon pontokat, amelyekre kiha­gyást nem indítványoztunk, azokat fogadjuk el, azután szavazzunk a kihagyni való pontokra és azután a módosításokra. Csak így lehet az, hogy az elvet megmentsük. Elnök: Akkor csak pontonként lehet szavazni. (Úgy van !) Részletezés nélkül csak a pontokra fogok hivatkozni. Akik Zeőke Antal bizottsági tag úrnak a halasztó, a napirendről való levételre vonatkozó indítványát elfogadják, azok méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. Dr. Zeöke Antal: A vidéken fordítva lesz. (Zaj.) Elnök (csenget): Nem vagyunk a vidéken. Most következnek a határozati javaslat egyes pontjai. Akik az 1. pontot változatlanul elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A közgyűlés többsége elfogadja. Joanovich Pál: (Dr. Zeöke felé.) A kisgazda is elfogadja. (Derültség.) Elnök: Akik a 2. pontot elfogadják, méltóz­tassanak felállni. Joanovich Pál: Maradjunk állva mindjárt végig. Dr. Baranski Gyula: Jó ez a kis testmozgás. (Derültség.) Elnök: A többség elfogadja. A „mellett" és „után" szó el van intézve, akik tehát a 3. pontot elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség azt is elfogadja. Jön a 4. pont. (A szavazás megtörténik.) Szintén a közgyűlés többsége fogadja el. Áz 5. és 6. tételt szintén a többség elfogadja. Most tessék ügyelni, mert Szőke bizottsági tag úr már érdeklődik. (Derült­ség.) Akik a 7. pQntot elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség a 7. pontot is elfogadja. Most következik Fayer bizottsági tag úrnak a második ponthoz egy kiegészítő indítványa, amely így szól: „és ezen intézkedések előkészítésében a székesfőváros törvényhatósági bizottságának meg­felelő befolyás biztositassék." (Felkiáltások: Elfo­gadjuk!) Ehhez tehát méltóztatnak hozzájárulni. Most következik Horváth Károly bizottsági tag úrnak a 4. ponthoz egy kiegészítő indítványa „...az ekként kivetendő gabona legkésőbb 1921. december 31-ig mindenki által beszolgáltatandó." (Helyeslés.) Ehhez is méltóztatnak hozzájárulni. Dr. Baranski Gyula: Most szárítják az elver­melt gabonát vidéken. Elnök: Most következik Horváth bizottsági tag úrnak egy indítványa, amely szerint: „a hatóságilag elosztandó gabona és liszt ára hatóságilag meg­állapíttassék, ezen ár és a forgalmi ár differenciáját fizesse az állam", ez azonos részben Jajczay bizott­sági tag úr indítványának második részével, amely úgy szól, hogy a belterületen a szabadforgalom a kormány által megállapított maximális áron történjék, vagyis meg legyen állapítva az ár. (Felkiáltások: Ez nem szabadforgalom! Szavazzunk!) Ez a két indít­vány azonos, hogy a belterületen a kormány által megállapítandó maximális áron engedtessék meg a szabadforgalom. Dr. Kossalka János: Jól van úgy, ahogy a tanács javasolja. Elnök: Akkor erre külön fogunk szavazni. Horváth bizottsági tag úr indítványa így szól: „A ható­ságilag elosztandó gabona és liszt ára megállapít­tassék, ezen ár és a forgalmi ár közötti differenciát fizesse az állam". Méltóztatnak ezt az indítványt elfogadni. (Viharos felkiáltások: Nem !) Az indítványt a közgyűlés nem fogadja el. Most következik Jajczay bizottsági tag úrnak az indítványa, amely két részből áll. Az egyik azt mondja: „A kormány a gabonára egy évre mondja ki a kiviteli határzárlatot." (Tilta­kozás.) Ezt nem méltóztatnak elfogadni. A második indítvány pedig, amit már felolvastam: „A belterü-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék