Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

utat nyit arra, hogy az a suttyomban való elintézés még jobban burjánozzék, ilyenhez mi a hozzájárulá­sunkat nem adhatjuk meg. Meg vagyok győződve, mélyen tisztelt Köz­gyűlés, ha a közgyűlésen hangzik el egy olyan elhatározás, hogy mi a főváros szenvedő népéért akarunk is valamit tenni és a nyilvánosság és a közvetlenség terére lépni, akkor emellett nem halad­hat el a kormányzat olyan könnyű szerrel, mint egy bizottsági elaborátum mellett. Mi azért járultunk épen hozzá Wolff bizottsági tag úrnak akkor ahhoz az indítványához, mert bíztunk abban, hogy azon indítvány folytán az az elaborátum ide kerül a köz­gyűlés elé és bíztunk Önökben, mélyen tisztelt többség, hogy Önök is ebben a par excellence rrem pártkérdésben velünk együtt meg fogják találni az utat és módot arra, hogy az, ami a lakásügyi ren­deletben rossz volt, kihagyassék. Hiszen mikor arról volt szó, hogy a lakáshivatal eltöröltessék, épen a többség adott kifejezést ennek a véleménynek. És a lakásügyi hivatalt ugyanolyan összetétel­ben más név alatt meghagyták. Azon kifejezéseket pedig, amelyek megengedtek némi vitát, mind kihagyták. Minden egyes elhatározás, minden egyes szakasz mellett ott van a kibúvó rendelkezés: „Ha pedig fontos érdek, ..." Én azon meggyőződésben vagyok, megszívleli a mélyen tisztelt Közgyűlés a figyelmeztetést, mert később, jóval később meg fogjuk bánni valamennyien, hogy a főváros lakosságának ezt a 12-ik órában megérett lakásínség kérdését nem reparáltuk. Ezt eltűrni nem lehet, mert ez nemcsak presztízs kérdése, hanem egyenesen életkérdése a fővárosnak, hogy itt végre a lakáskérdés becsületesen és törvényesen oldassék meg. Azért kérem a mélyen tisztelt elnöklő alpolgármester urat, kegyeskedjék odahatni, hogy a tanács ebben az ügyben a folytatólagos közgyűlésen sürgős indítvánnyal jöhessen a közgyűlés elé. (Éljen­zés, taps.) Elnök: Egyet kívánok megállapítani, mielőtt tovább megyünk. A bizottsági tag úr azt mondotta, hogy itt önkormányzati sérelemről van szó és a Közgyűlés a lakásrendelethez való hozzászólás jogá­tól üttetett el, ezt ki kell korrigálnom. Önkormány­zati sérelemről azért nem lehet szó, mert a 12-es bizottságnak javaslatára maga a Közgyűlés határo­zott úgy, hogy a lakásrendelet-tervezetre tett észre­vételek közvetetlenül a tanács útján terjesztessenek fel az igazságügyminiszter úrhoz és ez kizárólag az ügy sürgőssége miatt történt. A Közgyűlés kifejezett akaratából történt tehát az, ami történt és ezért nem lehet úgy odaállítani a dolgot, mintha bárki a Köz­gyűlést a hozzászólás jogától elütöt'te volna. Azt sem lehet állítani, amint ezt a bizottsági tag úr tette, hogyha a Közgyűlés fejezte volna ki a lakás­rendeletre vonatkozó észrevételeit és kívánságait, hogy akkor ezt az igazságügyminiszter úr honorálta volna, mert tudjuk a múltból, hogy a Közgyűlés nagyon sokszor csalódott az általa kifejezett kíván­ságok teljesítése tekintetében a kormánynál. Ezért kívántam megemlíteni annak igazolásául, hogy sem önkormányzati sérelemről nem lehet szó, sem pedig senki a Közgyűlés jogát el nem vette, hogy a lakás­rendelettel foglalkozzék. Sőt a .Közgyűlés akként határozott, hogy a lakásrendelettel való foglalkozást a tanácsi felterjesztés után magának fenntartja, ez pedig még mindig nyitva áll. (Helyeslés.) Dr. Szőke Gyula: A napirendi indítványhoz szeretnék hozzászólni. (Felkiáltások: Lehet?) Elnök : Amint Gál bízottsági tag úr felszólalt, ezen az alapon megadom Szőke bizottsági tag úrnak is a szót. Dr. Szőke Gyula: Tisztelt Közgyűlés! Mi nem kívánunk a lakásmizériával foglalkozni. Tény, hogy tettünk javaslatot, az részben nem fogadtatott el, tény, hogy megjelent egy rendelet, mely tanulmá­nyozás alatt van a gyakorlati keresztülvitel tekin­tetében, lehetnek annak hibái, azonban tisztelt köz­gyűlés, én mikor elolvastam, nem tudtam annyira felháborodni azon a lakásügyi rendeleten, mert ha nekem valami rosszat valamelyest is kijavítanak, azt örömmel fogadom még akkor is, ha nem a teljes kijavítása a dolognak. (Felkiáltások: Teljesen rossz!) bibitlgi Horváth János: Medicina est peior morbo! Dr. Szőke Gyula: Ily körülmények között én a magam részéről nem tudok felháborodni rajta, talán a vérmérsékletem sem olyan, hogy olyan könnyen háborodjak fel. Mikor nem látjuk, hogy mi annak a tendenciája, én nem tudnám magamra venni azt, hogy a folytatólagos közgyűlésen azt a rendeletet egy ilyen támadásban részesítsük, mikor magunk kívántuk, hogy valamit javítsanak. Nem vagyok ellene, tisztelt Közgyűlés, annak, hogy a közgyűlés ismét foglalkozzék a lakásrendelettel, de azt hiszem, ha a tanács a közgyűlés elé jön ren­deletekkel, melyeket ő letárgyalt és ismert és szük­ségesnek tart, akkor mi nem foglalhatjuk el a köz: gyűlés idejét. (Zaj.) Ennélfogva én a magam részéről ezzel a Gál bizottsági tag úr indítványával szemben azt a napirendi indítványt fogadom el, amit az elnöklő alpolgármester úr tett, azaz tűzessék ki a legközelebbi közgyűlés napirendjére és ez az indítvány utasítassék el. Elnök : Mélyen tisztelt Közgyűlés! Azonnal a lakás­rendelet kiadása után utasítottam a XIV. ügyosztályt, mint amely a lakásrendelettel foglalkozott, hogy tegyen összehasonlítást arra nézve, hogy a bizottság javas­latai közül mit fogadott el a kormány és mily módon. (Helyeslés.) Ezt azért tettem, mert a közgyűlés egy olyan értelmű határozatot hozott, hogy ezzel a lakás­rendelettel igen is foglalkozni kíván. (Úgy van!) És ha a közgyűlés legközelebb foglalkozik vele, akkor foglalkozunk mindjárt konkrété azzal, hogy a kormány a javaslataink közül mit fogadott el és mit nem. Mikor ez az eredmény idejön a tanács részéről a közgyűlés elé, akkor méltóztassék állást foglalni, kíván-e momentán felterjesztést az elhalasztás iránt, a kiegészí­tés iránt stb. Azt hiszem, ez a helyes. (Helyeslés.) Most, mikor a közgyűlés nem is tudja, hogy mit fogadott el a kormány, nem is volna a tárgya­lásnak alapja. Ez az előterjesztés a legsürgősebben fog elkészülni és akkor fogok arra nézve a közgyűlés­nek előterjesztést tenni, mindenesetre olyan időben és módon, hogy a közgyűlés teljesen a határidőn belül és teljesen szabad elhatározása terén intézkedhessék amit jónak lát. Ennek következtében javasolom, ezt méltóztassék tudomásul venni. (Felkiáltások: Tudo­másul vesszük !) Dr. Baranski Gyula: Tisztelt Közgyűlés! Én egy közvetítő indítványt teszek, amely az elhang­zottak kiegészítésére talán alkalmas lesz. Bízzuk a polgármester úrra a dolgot és kérjük azt, hogy a tanács mához egy hétre készítse el a lakásügyre vonatkozó javaslatot, hogy nekünk még április közepéig módunkban legyen állástfoglalni és ne-: künk módunkban legyen észrevételeinket megtenni, mert ha az ugyan 10-én életbe lép is, voltaképeni hatálya május 1-ével kezdődik, addig pedig nekünk legyen módunk és alkalmunk észrevételeinket meg­tenni. Méltóztassék ehhez hozzájárulni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék